(11.10 hodin)
(pokračuje Petr)

Pokud se jedná o velké větrné elektrárny, tak mi vadí pojem velkých větrných elektráren. Každý můžeme mít jiný názor na to, co je velké, co je malé. Čili podle mne mělo být definováno, o jakou větrnou elektrárnu, s jakým výkonem, jde. Může to být opět předmětem řady diskutací, řady sporů a podobně. Domnívám se, že máme asi všichni zájem na tom, aby obnovitelné zdroje se čím dál tím více podílely na výrobě elektrické energie.

To jenom na doplnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se tedy, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy předtím, než ji uzavřu. Nevidím takovou přihlášku, končím rozpravu.

Můžeme se tedy věnovat hlasování o navrženém usnesení. Usnesení máme všichni před sebou ve svých materiálech. Zavolám naše kolegy. Ještě prosím vás všechny o chvíli trpělivosti, aby se mohli všichni, kteří chtějí, tohoto hlasování zúčastnit.

Zeptám se ještě pana zpravodaje, pana kolegy Schwippela, zda chce znovu přednést návrh usnesení, zda to považuje za důležité. Nepovažuje.

 

Domnívám se, že už jsme všichni přítomni, a proto zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s usnesením, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu vysloví souhlas s přijetím změn Úmluvy o posuzování vlivu na životní prostředí přesahujících hranice států.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 77 přítomné 132, pro 115, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se sněmovním tiskem číslo 23, bodem číslo 35.

 

Je před námi další bod našeho programu schůze a tímto bodem je bod číslo 36. Jedná se o

 

36.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení
Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982
o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
/sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se z pověření vlády ujal slova ministr zemědělství Petr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovolte, abych vám předložil vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací.

Když jsem se ptal svých spolupracovníků na Ministerstvu zemědělství, jestli se to týká taky velryb, tak oni mi říkali, že ne, že velryba není ryba. - Ne, to jenom taková legrace, abyste mě poslouchali.

V roce 1995 OSN přijala Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací. Dohoda má zajistit zachování a trvalé využívání tažných ryb, tažných hejn ryb a vysoce stěhovavých rybích populací. Samozřejmě má na minimum omezit důsledky rybolovu, uchovat celistvost a rozmanitost mořských ekosystémů. Těchto cílů má být dosaženo zejména intenzivní spoluprací přímo mezi pobřežními státy a státy provozujícími rybolov tažných a vysoce migrujících populací ryb.

Jak, vážená Sněmovno, vidíte, nepatříme ani mezi jednu z těchto zemí, protože Česká republika ve svém zákoně 61 z roku 2000, o námořní plavbě, prakticky zakázala mořský rybolov lodí, které plavou pod vlajkou České republiky. Dopředu mohu říci, že veškeré závazky vyplývající z této vám předkládané dohody Česká republika zcela jistě plní.

Dohoda nebude mít dopad na státní rozpočet a rozhodnutí je v souladu s ústavním pořádkem a se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny České republiky s přístupem k dohodě souhlasí.

Vážená Sněmovno, omlouvám se za některé vsuvky k mému úvodnímu slovu a doporučuji vám vyslovit souhlas s přístupem k této dohodě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám opět zpravodaje zahraničního výboru poslance Jana Schwippela, aby nás seznámil s usnesením výboru, které nám bylo předloženo jako sněmovní tisk 26/1.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 4. schůzi dne 15. prosince doporučil Sněmovně dát souhlas s přístupem České republiky k této dohodě. Taktéž činím i já, tedy doporučuji dát tento souhlas, a to ze dvou důvodů. Jeden zmínil pan ministr, že v našem zákoně je upraven zákaz námořní plavby za účelem provozování mořského rybolovu. Druhý je ten, že jsme vázáni tuto úmluvu přijmout příslušnými rozhodnutími Rady Evropských společenství.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Janu Schwippelovi.

Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Z místa - nejprve jsem zahlédla pan kolegu Exnera, poté se hlásí paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, myslím, že opravdu s klidným srdcem můžeme podpořit tuto dohodu, protože jak bylo řečeno, zakázali jsme si provozování námořní plavby za účelem provádění rybolovu.

Já jsem se ale přihlásil jenom proto, že se domnívám, že není pravda, že pokrýváme všechny závazky, které jsou dány touto dohodou. Prostě proto, že nám žádné závazky z toho nevznikají. To je ta věc, která představuje určitý rozdíl. K dohodě ale musíme přistoupit na základě členství v Evropské unii.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím nyní o slovo paní kolegyni Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já navážu na to, o čem zde hovořil pan ministr Gandalovič, když se zmínil, že velryba není ryba. To je velká pravda, je to kytovec. To jenom abyste byli trošku vzdělanější. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak děkujeme za snahu o naše zdokonalení.

Prosím nyní další přihlášku do rozpravy. Není-li taková, rozpravu končím.

Zeptám se, zda chce ještě případně se závěrečným slovem vystoupit buď pan ministr, nebo pan zpravodaj. Není tomu tak.

Přivolám naše kolegy a mezitím přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s přístupem k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP