(10.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Budeme tedy hlasovat - tento tisk přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru.

 

Dále přistoupíme k hlasování o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 61, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále padl návrh paní poslankyně Šedivé prodloužit lhůtu k projednání o 20 dnů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 130, proti 1. Konstatuji, že jsme prodloužili lhůtu k projednání o 20 dnů.

 

Takže tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a prodloužili jsme lhůtu k projednání o 20 dnů. Končím bod číslo 24.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

33.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
/sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, chtěl bych jen zdůraznit, že se jedná o druhé čtení této mezinárodní smlouvy, že se jedná o velmi důležitou úmluvu Mezinárodní organizace práce a že samozřejmě její ratifikace je sledována se zájmem jak v rámci Organizace spojených národů, tak Evropské unie.

Dále připomínám, že v současné době vyhovuje česká legislativa všem požadavkům této úmluvy a její provádění nebude znamenat zvýšenou zátěž ani pro veřejnou správu, ani pro jednotlivé zaměstnavatele.

Také bych chtěl Poslaneckou sněmovnu v rámci druhého čtení informovat o tom, že Senát Parlamentu České republiky projednal a schválil tento návrh v listopadu minulého roku. To znamená, že po našem dnešním hlasování bude tato smlouva ratifikována.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku poslance Miroslava Opálku, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo rozdáno na lavice na sněmovní tisk 11/1. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak poznamenal pan předseda, obdrželi jste tisk 11/1, kde je usnesení výboru, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas 1. s ratifikací Úmluvy Mezinárodní organizace práce číslo 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 2. s tím, že při ratifikaci bude učiněno následující prohlášení podle článku 2 Úmluvy. Česká republika stanoví podle článku 2 Úmluvy číslo 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání 15 let jako nejnižší věk pro vstup do zaměstnání či výkon práce na jejím území a v dopravních prostředcích registrovaných na jejím území.

Tolik ke znění usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Z místa přihlášku neeviduji. Rozpravu končím.

Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr - ne, pan zpravodaj také nechce.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. V tomto usnesení bych navrhl, abychom používali v souladu s dikcí ústavy formulaci Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci - jestli byste s touto úpravou souhlasili, protože je to již několik let zvykem, že Poslanecká sněmovna takto tyto věci formuluje.

 

Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 146 poslankyň a poslanců pro návrh 100, proti návrhu 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Než přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu, přečetl bych ještě omluvy členů vlády: pan ministr Jehlička, pan ministr Julínek - neodkladné pracovní záležitosti, pan ministr Pospíšil se omlouvá na dopolední jednání, má jednání s předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů České republiky.

 

Budeme pokračovat bodem

 

34.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 22/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato úmluva, kdy žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací, byla vypracována po dohodě účastníků celosvětové konference o dopingu konané v Kodani v roce 2003 a byla sepsána pod patronací UNESCO. Byla poté přijata na 33. zasedání generální konference UNESCO v Paříži dne 19. října 2005. Tato úmluva je prvním právně závazným dokumentem tohoto obsahového zaměření a od dosavadní antidopingové úmluvy se liší svou celosvětovou působností. Cílem úmluvy je sjednotit boj proti dopingu na celém světě.

Česká republika už úmluvu projednala na zasedání vlády, přijala i usnesení o ratifikaci, s ratifikací vyslovil souhlas Senát na své schůzi 28. listopadu 2006. V Poslanecké sněmovně úmluva prošla prvním čtením na 6. schůzi a byly zde vzneseny připomínky k překladu české verze. Dovolte mi velmi stručně zmínit, jak tyto připomínky byly vypořádány.

Byly to připomínky, které se týkaly nesouladu české verze úmluvy s anglickým originálem. Jednalo se o použití různých českých výrazů ke stejnému anglickému originálu, např. to byla otázka překladu slova úmluva nebo použití slova konvence. Ve dvou případech bylo použito v českém překladu výrazu, který neodpovídá významově anglickému originálu. Došlo k tomu, že byla nadstandardně používána velká písmena v příloze 2. Další výhrady, které se týkaly materiálu: Byly zde některé části, např. tam byla zmíněna část 4 - vyhodnocení připomínkového řízení - která byla součástí materiálu pro jednání vlády, v opravené verzi byla vypuštěna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP