(10.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se mi přihlásil pan ministr Svoboda. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nepochybně předkladatelé chtějí, aby bylo upraveno to, co upraveno trestním zákonem má být. Já tady nechci odkazovat na to, co řekli předřečníci a co především řekl ministr spravedlnosti na toto téma. Jenom prosím, aby Sněmovna byla si vědoma toho, že právě trestní zákon by se neměl měnit těmito dílčími novelami tváří v tvář skutečnosti, že tu byl již ucelený návrh nového trestního zákona, který neprošel kvůli v zásadě dvěma sporům. Jeden se týkal eutanazie, druhý se týkal tzv. tunelářského paragrafu. Obě dvě otázky jsou diskutovatelné, obě dvě otázky jsou řešitelné a vláda nepochybně předloží znovu nový trestní zákon. Očekává se, že to může v průběhu poloviny tohoto roku. Jakmile se zvládnou technické stránky věci, je možné předložit nový trestní zákon. A podle mého názoru se máme soustředit na to, aby všechny tyto změny se promítly v tom novém trestním zákoně, protože jakmile budeme do trestního zákona zasahovat tím, že budeme vždy přicházet s nějakou speciální úpravou, narazíme na potíže a vytvoříme vnitřně nekonzistentní předpis, který bude činit potíže právě v aplikaci české justice.

Takže já ten návrh co do věcného obsahu vítám, jenom znovu apeluji na to, jestliže tu existuje celá komplexní úprava trestního zákona, a ta existuje, to znamená, že se neslibuje modré z nebe, tak že se má tento návrh zpracovat, nebo respektive máme mít jistotu, že bude v tom novém trestním zákoně. To je důvod, proč já podporuji návrh vlády v této věci, abychom skutečně k trestnímu zákonu přistupovali takhle uvážlivě, byť souhlasím nepochybně s návrhem předkladatelů. A proto ani mně se nezdá úplně svěží myšlenka, že to budeme nějakým pozměňovacím návrhem někde na zasedání ústavněprávního výboru připravovat, protože opět to zase bude nesystémové, zase se tam bude hlasovat, kdoví jak všechny věci dopadnou apod. Trestní zákon je zákon, který má mít tu komplexní úpravu, byť s obsahem návrhu souhlasím.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní zpravodajka.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, tak jak jsem avizovala včera ve své zpravodajské zprávě, tak teď v tuto chvíli podávám návrh na vrácení navrhovateli k dopracování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kvapil. Přihlášku stahuje. Dále se o slovo přihlásil pan profesor Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, pan ministr Svoboda tady připomněl onu starou otázku, kterou tady diskutujeme už nejednou i v minulých volebních obdobích, snahu měnit trestní zákon per partes, o jednotlivých věcech, kde máme za to, že dosavadní úprava není dostatečná.

Já si nemyslím, že dosavadní úprava je optimální, ale ten problém není… Koneckonců i pan kolega Kvapil hovořil o tom, že trestné činy tohoto druhu i podle dosavadní úpravy jsou stíhány, takže já si myslím, že tady opravdu věc není toho druhu, že by hrozilo, když by tato novela nebyla přijata, že by hrozilo, že tu nějaké trestné činy ujdou spravedlnosti. Takže v tomto směru já souhlasím s tím, abychom nepřijímali tuto zvláštní úpravu, protože trestní zákoník nepochybně, tak jak byl připraven, po určitých úpravách se stane předmětem jednání, a myslím, že má šanci, aby ve Sněmovně byl přijat. Takže nemyslím si, že je společenská nezbytnost rychle přijmout tuto dílčí úpravu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Pan poslanec Benda. Další přihlášky eviduji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já snad skoro ani nechci zabíhat do té věcné podstaty problému. Jenom bych chtěl sdělit Sněmovně, že na čtvrtek 22. února má ústavněprávní výbor připraveno první slyšení o trestním kodexu, který by nám mělo přijít představit Ministerstvo spravedlnosti. Já myslím, že je tady snaha i ze strany vlády, ale i ze strany poslanců, kodex řekněme v průběhu tohoto roku schválit. A opravdu pokládám za velmi nešťastné, abychom pod tlakem lhůt jednacího řádu byli těsně před předložením kodexu nuceni projednávat takovéto dílčí změny. Pokládám to fakt za omyl.

Čili pokud by neprošel návrh, který tady byl dán paní zpravodajkou, pak bych po hlasování o něm dával návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do předložení nového trestního kodexu ze strany vlády, aby ten bod zůstal jakoby zde ve Sněmovně ležet, ale abychom o jeho dalším pokračování rozhodli až poté, co vláda předloží kodex, a v jaké podobě budou tyto trestné činy zapracovány v kodexu. Pokud by neprošel návrh na vrácení, navrhuji toto přerušení do doby předložení nového trestního zákoníku ze strany vlády.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip, poté pan poslanec Bublan, paní poslankyně Šedivá. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já nemyslím, že to je tak jednoduché, jak tady bylo řečeno, jak s celkovou úpravou, s trestním kodexem. Setkali jsme se tady s tím. A projednávání kodexu vyžaduje určitý čas. Tak jako jindy mohu souhlasit s tím, co říká pan kolega poslanec Zdeněk Jičínský, tak já si nemyslím, že to je úplně pravda v tuto chvíli. A řeknu jednu drobnost, která už takto upravena byla.

Vzpomeňte, když jsme se tady dohadovali o úvěrovém podvodu. Ti, kteří tady jsou již více volebních období, vědí, že samozřejmě argumentace o tom, že § 250, podvod, zahrnuje i všechny znaky toho, co se děje v úvěrovém podvodu, přesto byla zvolena cesta speciálního ustanovení a tento text byl takto zajištěn. Jde tedy svým způsobem o určitou specifiku, která si vyžaduje nejen zvláštní úpravu nebo minimálně diskusi nad touto zvláštní úpravou, a každá debata v této věci nám pomůže.

Já jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří navrhuji zamítnutí, případně vrácení k dopracování, nechtějí na toto téma diskutovat, a to je mi líto. Protože každá diskuse, která se v této věci povede, je ve prospěch věci. A vzpomeňte na argumentaci u mnohem složitější materie, co se týče odůvodnění vůbec speciální úpravy, a to byla otázka vandalismu, resp. sprejerství. Přesto jsme ji ve Sněmovně projednali a přijali, přestože to sprejerství je kryto minimálně dvěma jinými paragrafy trestního zákona.

Já nechci rozšiřovat tyto záležitosti, ale pokud pan kolega Marek Benda jako předseda ústavněprávního výboru navrhuje přerušení, tak bych viděl tento procedurální návrh pozitivně až v případě po projednání, po obecné rozpravě ve druhém čtení. A už budeme vědět, v jakém stadiu je kodex, jak se rozvíjí jeho projednávání, jak dlouho nám to bude trvat a kdy dospějeme k tomu, abychom kodex přijali.

Jsem přesvědčen, že souhlas s propuštěním prvním čtením do druhého čtení a zahájení diskuse ve výborech je velmi vhodné na toto téma.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP