(12.40 hodin)
(pokračuje Bičík)

Návrh projednala a zaujala k němu stanovisko vláda, obdrželi jsme k němu i vyjádření Parlamentního institutu z pohledu kompatibility s právem EU a dnes předstupujeme před vás, abyste jej posoudili. Domnívám se, že víme, kde jsou jeho z právního hlediska sporná či slabší místa. Nechci však úvodní vystoupení protahovat a k podrobnostem v případě nutnosti vystoupím v rozpravě podle jejího průběhu. To je pro úvod vše, zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Milanovi Bičíkovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Rybínová.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, projednáváme návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 114, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zástupce navrhovatelů detailně zdůvodnil navrhovanou změnu, ale dovolte mi ještě krátkou rekapitulaci.

Navrhovaná úprava se zabývá závažnou problematikou komerčního zneužívání dětí, a to formou dětské pornografie. V současné době je však tato problematika upravena v § 205 trestního zákona. Předkládaná novela trestního zákona nově zavádí § 205a, který vyčleňuje výrobu, držení a šíření dětské pornografie od ostatních v zákoně uvedených forem tzv. tvrdé pornografie, za jakou je považována ta, v níž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, či ta, která zobrazuje pohlavní styk se zvířetem. Navrhovaná úprava dále stanovuje trestnost i pouhého držení dětské pornografie a ostatních forem tvrdé pornografie a také razantně zvyšuje tresty za jednání naplňující skutkové podstaty popsané v zákoně.

Souhlasím s názorem předkladatelů, že je problematika dětské pornografie velice závažná, a to zejména v souvislosti s nárůstem využívání internetu jako hlavního prostředku k páchání tohoto druhu trestné činnosti. Souhlasím také s tím, že je nezbytné nově upravit tuto problematiku v našem trestním zákoníku jak s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. 12. 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, jež v článku 3 odstavec 1 nařizuje členským státům přijmout opatření proti nakládání s dětskou pornografií včetně jejího držení, tak i s ohledem na usnesení vlády číslo 949 z roku 2006, jímž byl přijat národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 až 2008. I přesto však považuji předloženou novelu za nedokonalou, nekoncepční a obsahující mnoho chyb.

Vláda na svém jednání 1. ledna 2007 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 114/1.

Dovolte mi, abych zde uvedla některé z důvodů, pro které vláda vyslovila nesouhlas. Zvolenou koncepci zpracování skutkových podstat trestných činů považuje vláda za zcela nevhodnou, protože nadbytečně rozděluje trestné jednání do dvou skutkových podstat trestných činů. U navržené skutkové podstaty trestného činu podle § 205a trestního zákona výroba, šíření a přechovávání dětské pornografie návrh zcela pomíjí nutnost zachovat systematiku platného trestního zákona, pokud jde o výši trestních sazeb, neboť odstavce 2 až 5 uvedeného trestného činu obsahují sazby trestu odnětí svobody, které nekorespondují s trestními sazbami u dalších závažných trestných činů. Například v odstavci 3, což je základní skutková podstata, hrozí za výrobu i méně závažného pornografického díla, např. vyhotovení fotografií z negativu, které zobrazují i jen osobu, jež se jeví být dítětem, ale není jím, sazbu odnětí svobody na 3 léta až 8 let, což je však přísnější sazba než u trestného činu znásilnění podle § 241 odstavec 1, kde je trestní sazba odnětí svobody na 2 léta až 8 let. Nebo trestného činu pohlavního zneužívání podle § 242 odstavec 1, a to včetně výkonu soulože s osobou mladší 15 let. Tam je sazba 1 až 8 let. Pokud by se pachatel takové výroby dopustil tiskem nebo veřejně přístupnou počítačovou sítí, byl by podle předloženého návrhu zákona ohrožen sazbou 8 až 12 let, což je přísnější sazba než u znásilnění osoby mladší 18 let, a to včetně způsobení těžké újmy na zdraví.

Další nedostatek navržené právní úpravy vidí vláda např. ve znění odstavce 1 paragrafu 205a, které nerozlišuje přechovávání dětské pornografie pro sebe a pro jiného. Dále se k tomuto odstavci nevztahuje žádná okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby, takže by i přechovávání velkého množství takovýchto pornografických děl bylo, pokud by se nepodařilo prokázat, že je pachatel chtěl uvádět do oběhu, případně opatřovat pro jiného, trestné jen v rámci odstavce 1.

Je dále nutné konstatovat, že předkládaná novela přináší i některé další problémy.

Jak již bylo řečeno, z nového § 205 je vyčleněno ustanovení o dětské pornografii a současně učiněno trestným pouhé přechovávání dospělé pornografie. Je to odůvodněno tím, že tato úprava již byla provedena v minulém funkčním období v nepřijatém návrhu trestního zákona, původně v § 166. Trestní sazby původního návrhu však neodpovídají tomuto návrhu poslaneckému. Obojí má však společné to, že trestným činem je již přechovávání pornografického materiálu, dále trestnost pornografie osoby, jež se jeví být dítětem. Nepodstatnou je pak námitka, že navrhovaná úprava nevymezuje, co je považováno za dětskou pornografii. Náš právní řád dokonce cudně zamlčuje, co je pornografické dílo, a spoléhá na to, že soudy nějak rozhodnou. Hranice, co je a co není pornografie, je nejasná, a pak je ve sporných případech hodnocena soudními znalci a jednoduše se pak může stát, že dojde k rozdílným výrokům v konkrétních případech. Přitom vymezení toho, co máme považovat za dětskou pornografii, je obsaženo i v uvedeném rozhodnutí Rady, která v článku 1 dětskou pornografii vymezuje. V článku 3 jsou pak vymezeny trestné činy týkající se dětské pornografie, a za jakých okolností může být vyloučena trestněprávní odpovědnost týkající se držby dětské pornografie.

Ještě jednou opakuji, že společně s předkladateli považuji za nezbytné provést novelizaci trestního postihu komerčního zneužívání dětí, zejména postihu dětské pornografie, a to v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady. To považuje (?) zavedení minimálních pravidel týkajících se znaků skutkových podstat trestných činů spočívajících v pohlavním vykořisťování dětí a dětské pornografii. Zároveň se nedomnívám, že odpovídající úpravy by mohly být dostatečně projednány ve výborech v rámci druhého čtení.

V současné době se však připravuje nová a vyvážená komplexní úprava nového trestního zákoníku, který vláda předloží Poslanecké sněmovně. Nový trestní zákoník obsahuje rovněž nové znění § 205 trestního zákona, šíření a přechovávání pornografie, které bude v souladu s jeho systematičností a také s výše uvedeným rámcovým rozhodnutím Rady, a to jak z hlediska znění skutkových podstat trestného činu, tak i z hlediska výše trestních sazeb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP