(18.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím o další přihlášky do podrobné rozpravy. Není taková přihláška, takže končím podrobnou rozpravu a budeme se věnovat hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu nejprve návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., podle sněmovního tisku 102, ve znění schválených úprav. "

Ještě než budeme hlasovat o tomto návrhu zákona, prosím, abychom se vrátili k oněm návrhům, které zde přednesl pan navrhovatel Seďa. (Poslanec Severa se hlásí.) Hlásíte se k nim ještě za zpravodaje? Můžete, samozřejmě. Pan kolega Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: K návrhům pana poslance Sedi mohu jenom říci, že k legislativně technické úpravě v článku 1 nemám připomínek, doporučuji. Je to i v souladu s tím, co vyslovila vláda. Logicky den vyhlášení, účinnost, je také v pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili s oběma přednesenými návrhy zpravodaj vyslovuje souhlas.

Přeje si někdo, abychom hlasovali zvlášť, nebo mohu nechat hlasovat o obou návrzích? Navrhuji za sebe, že nechám hlasovat o obou návrzích, pokud se nevyskytne námitka proti tomuto postupu. Taková námitka není.

 

Zahajuji hlasování o obou návrzích, jak byly předneseny, s tím, že zpravodaj vyslovil s těmito návrhy souhlas. Zahajuji hlasování pořadové číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33 skončilo. Přítomno 154, pro 119, proti nikdo. Návrhy byly schváleny.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o závěrečném usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., podle sněmovního tisku 102, ve znění schválených úprav.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34, přítomno 153, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak navrhovatelům, tak také panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 9.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod číslo 12. Jen upozorňuji případné další zpravodaje, že budeme dále projednávat body 13, 15, 16, 17 a 19, pokud nám na ně ještě vyjde čas.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

 

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v rámci prvního čtení předložil a uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Úvodem bych chtěl zdůraznit, že tento zákon patří v platném znění k základním kamenům našeho soutěžního českého práva. Paralelně s právem národním se v České republice přímo využívá soutěžní právo komunitární, vycházející zejména z článku 81 a 82 Smlouvy o založení Evropských společenství. A tady nastal určitý problém. Hlavním účelem předkládaného návrhu zákona je obnovení slučitelnosti českého a komunitárního práva v oblasti telekomunikací, a to je speciálně vypuštění ustanovení § 1 odst. 9 z tohoto zákona.

Při tvorbě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, právě byl tento paragraf do hospodářského práva implementován a v podstatě omezoval působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací. Už tehdy na to samozřejmě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňoval, přesto tento paragraf byl schválen. Mimo jiné proto s námi Komise zahájila formální řízení podle článku 226 smlouvy Evropských společenství. Také proto navrhujeme, aby s touto drobnou úpravou, která harmonizuje naše a komunitární právo, Sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení.

V této chvíli na základě iniciativy Komise bylo dosaženo shody s Ministerstvem informatiky na vhodnosti vypuštění tohoto ustanovení, a tím naplnění harmonizace a obnovení slučitelnosti českého a komunitárního soutěžního práva.

Souběžně s touto změnou se navrhuje v této vládní novele několik změn legislativně technické povahy, spočívajících v přečíslování odstavců zcela formálním způsobem. V návaznosti na účinnost nového správního řádu se při otevření tohoto zákona navrhuje rovněž výslovná úprava zacházení s dokumenty, které obsahují obchodní tajemství nebo jiné obdobné tajemství v rámci správního spisu.

Tato navrhovaná úprava nebude mít žádné hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a vzhledem k vážnosti situace z hlediska Evropské komise a vzhledem k tomu, že celá ta novela je spíše drobná, žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby schválila zmíněnou novelu zákona ve zrychleném režimu projednávání, to je podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Proska a zároveň prosím Kancelář Poslanecké sněmovny, aby mi podala výklad k tomu, co zde navrhl pan premiér, totiž k tomu, abychom postupovali ve zrychleném čtení podle § 90 odst. 2, protože v podkladech, které jsme dostali, tento návrh obsažen není. Pan zpravodaj nám k tomu za chvíli určitě řekne něco bližšího. Slovo má pan zpravodaj, a do té doby žádám stanovisko Kanceláře Sněmovny.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, opakování matka moudrosti.

K odůvodnění návrhu vládního návrhu zákona jenom připomenu, že ustanovením v § 1 odst. 9 se v roce 2005 v souvislosti s projednáváním zákona o elektronických komunikacích vyjmula z působnosti zákona o hospodářské soutěži oblast elektronických komunikací. Toto ustanovení ovšem bylo v rozporu s principem generelní (?) platnosti zákona na ochranu hospodářské soutěže a rovněž v rozporu s komunitárním právem, čili dnes bychom to měli napravit tím, že odstavec 9 z § 1 vyjmeme. Tím bychom měli napravit to, co nastalo v roce 2005. Tolik věcně k návrhu, který tu odůvodnil pan premiér.

Protože je v současné době zahájeno šetření Evropské komise, je jisté nebezpečí z prodlení, a protože se jedná o drobnou úpravu, vcelku jasnou, tak podporuji projednání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu a zároveň děkuji kolegům v hospodářském výboru, že dali náměty na event. další práci v oblasti týkající se zákona o ochraně hospodářské soutěže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP