(18.00 hodin)
(pokračuje Martínek)

Je zcela evidentní, že taková první skutečně směrodatná a věrohodná sdělení můžeme očekávat někdy na podzim letošního roku. Myslím si, že to pak může být předmětem některých soudů.

O tom, že ten nový zákon zcela jistě některé procesní normy, které byly dlouho užívané, zkrátil, není nejmenších pochyb. Že na druhé straně k tomu, aby procesní normy byly zkráceny, je potřeba např. změny v územním plánu a v územní plánovací dokumentaci, o tom předkladatelé tohoto zákona myslím jednoznačně hovořili už v době, kdy tento zákon se přijímal. Pro mě je myslím zajímavá zkušenost, protože shodou okolností včera jsem byl na velkém shromáždění komory stavebních inženýrů v Pardubicích, a myslím si, že slova přednosty tohoto sdružení celostátního, kterými poděkoval za to, že minulá vláda přijala tento zákon, jsou myslím docela dobrým vysvědčením, a byl jsem vcelku rád, že jsem si mohl toto hodnocení vyslechnout.

S panem kolegou Hrnčířem samozřejmě i nadále budu diskutovat a budeme hledat, jaké jsou skutečné důsledky tohoto zákona. Já jsem přesvědčený, že budou bezesporu pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla slova pana poslance Radko Martínka a ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není taková přihláška, proto obecnou rozpravu končím.

A budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu, tedy o tom, zda s ním vyslovíme souhlas již v prvém čtení, zda budeme jednat tak, abychom mohli tento souhlas vyslovit. Proto přivolávám naše kolegy a mezitím přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 96 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 přítomno 140, pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy zahájit podrobnou rozpravu, během níž lze navrhnout pouze legislativně technické, gramatické či opravu písemných či tiskových chyb anebo změnit, opravit datum účinnosti návrhu zákona. To je vše, co může v tuto chvíli padnout. Písemnou přihlášku nemám do této podrobné rozpravy. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladimíra Dlouhého, Tomáše Úlehly, Miroslava Váni, Ladislava Šincla, Kateřiny Konečné, Ladislava Mlčáka, Václava Mencla, Martina Bursíka a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle sněmovního tisku 96."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31 skončilo. Přítomno 144, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji také panu zpravodaji, a tím končím projednávání bodu číslo 8.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo 9. Jedná se o

 

9.
Návrh poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb.,
o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
/sněmovní tisk 102/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Tedy opakuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 102/1.

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento návrh pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, cílem poslaneckého návrhu zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., je zachovat úroveň sociální péče válečným veteránům a jejich blízkým i po přijetí zákona o sociálních službách. Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, totiž od 1. ledna 2007 zrušil ustanovení § 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, které umožňovalo Ministerstvu obrany zřizovat ústavy sociální péče a poskytovat i další služby a dávky sociální péče pro poživatele důchodů vyplácených Vojenským úřadem sociálního zabezpečení a jejich rodinné příslušníky a pro účastníky odboje a jejich manželky či manžele. Právní základ pro poskytování dávek a služeb sociální péče má být zakotven v zákoně o válečných veteránech, ale současné znění zákona tuto možnost nezakládá. Navrhovaná změna také umožní Ministerstvu obrany pokračovat v poskytování veřejné finanční podpory nestátním neziskovým organizacím, které sociální péči našim válečným veteránům poskytují.

Z důvodu naléhavosti předkladatelé navrhují, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Pavla Severu.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si vám v krátkosti sdělit, že vláda vyslovila s tímto návrhem souhlas. Jedná se o odstranění řekl bych nechtěného problému, který je legislativně technický, a tato úprava, která je navržena předkladateli, těmto problémům zamezí. Je škoda, že termínově nelze, aby tato novela nabyla účinnosti tak, jak to předpokládali navrhovatelé, k 1. lednu 2007, ale každopádně čím dříve, tím lépe. Proto i já navrhuji, abychom vyslovili s touto novelou souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, písemnou přihlášku nemám. Táži se na případné přihlášky z místa. Nevidím takovou přihlášku, končím obecnou rozpravu.

Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 102 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 32. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 144 pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ale o slovo se hlásí pan poslanec Antonín Seďa. Upozorňuji, že se může pouze jednat o návrhy legislativně technického charakteru či data účinnosti. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. V podrobné rozpravě navrhuji na základě stanoviska vlády uvedeného ve sněmovním tisku 102/1 následující opravy.

Za prvé. Legislativně technickou opravu v článku 1 bodu 1, kdy se slova "nestátním neziskovým organizacím provozujícím zařízení" nahrazují slovy "poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb".

Za druhé. Dále navrhuji opravu účinnosti zákona v článku 2 ve znění: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP