(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kafkovi. O slovo prosím pana poslance Rafaje.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych avizoval pozměňovací návrh, který vám byl rozdán do lavic. Důvodová zpráva je k němu přiložena písemně, takže vám přeji dobré počtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a ptám se na případnou další přihlášku. Pan kolega Opálka se hlásí. Doufám ve shovívavost pana poslance Petra Plevy, který bude poté vyzván k tomu, aby přednesl své návrhy. Pan kolega Opálka má slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, dovolte mně, abych se také přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán dnes na lavice. Co se týká důvodové zprávy, tento návrh už jednou Poslaneckou sněmovnou prošel, tak věřím, že projde i podruhé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím teď o slovo pana poslance Petra Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan kolega Rafaj nám popřál příjemné počtení ve svých pozměňovacích návrzích, které nám asi před třičtvrtěhodinou rozdal na lavice. Mohu říct, že jsem si početl, ale že to příjemné čtení nebylo.

Hovořím o pozměňovacích návrzích, které se nevztahují k danému zákonu, jsou tedy klasickým přílepkem, a týkají se rozhlasového a televizního vysílání. Dochází tady ke zcela zásadní změně zákona o České televizi a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, dokonce i změně zákona o fondu kinematografie, aniž by toto bylo předjednáno výborem, aniž bychom o tom mohli vést kvalifikovanou rozpravu. Protože se jedná o změnu velmi zásadní, a to je změna reklamy v České televizi tak, že se České televizi vrací 1 % reklamy - reklama se totiž zvyšuje ze současného stavu 0,5 % na 1 %. Vy, kteří jste tady byli v minulém volebním období, si jistě vzpomínáte, že když jsme projednávali zákon o koncesionářských poplatcích, zvýšili jsme peníze České televizi, a to v několika krocích, zároveň s tím, že Česká televize přijde o reklamy. Tady se tudíž teď jaksi vypreparovává z toho zákona pouze půlka, České televizi se reklama vrací, ale nárůst koncesionářských poplatků v čase jí zůstává. Je sice řečeno, že dvě třetiny těchto příjmů Česká televize bude transferovat jiným subjektům, např. na digitalizaci, ale není řečeno, jakým způsobem, pouze že to bude upraveno zvláštním právním předpisem. Proč tedy pan kolega nepočkal na tento zvláštní právní předpis a nepředložil to jako samostatný zákon? Třicet procent má jít do fondu české kinematografie, ale myslím si, že protože se jedná o zhruba 400 mil. korun ročně, bez toho, aniž bychom se skutečně hlouběji zamysleli nad fungováním fondu, tak to není dobré řešení.

Dále už jenom taková drobná věc. Je tady také změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Když jsem se díval do ASPI, tak je tím ale měněn zákon 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, takže návrh je i legislativně špatně předložen.

Já samozřejmě ve druhém čtení nemohu udělat nic jiného než apelovat na vás, abyste tyto pozměňovací návrhy neschvalovali. Říkám za sebe i za klub ODS, že jsme připraveni o všech problémech, které zde byly nastíněny, diskutovat, ale v řádném procesu projednávání ve výboru, v komisi pro sdělovací prostředky, nikoli takovýmto přílepkem. Myslím, že zde nás nic netlačí, nehrozí žádné prodlení, pokud tento přílepek nebude přijat, nehrozí žádné katastrofální materiální škody. Víte, že do fondu na podporu a rozvoj české kinematografie jsme na letošní rok z rozpočtu přidali peníze, takže klidně tohle můžeme řešit tak, aby ty peníze šly až příští rok. Skutečně bychom mohli napáchat více škody než užitku.

Takže ještě jednou: ano, pokud se to bude diskutovat ve výboru a v komisi, ne tady takovémuto přílepku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Ptám se na další přihlášky do podrobné rozpravy. Není taková přihláška, končím tedy podrobnou rozpravu.

Nemáme před sebou žádné hlasování v tuto chvíli, a proto končím i druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi za uvedení.

 

Budeme se nyní zabývat bodem číslo 5. Bodem číslo 5 je

 

5.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento návrh zákona náměstek primátora hlavního města Prahy pan Rudolf Blažek. Vítám ho mezi námi a prosím, abyste se ujal slova, pane náměstku.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, předkládám vám do druhého čtení jménem hlavního města Prahy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Moje úvodní slovo bude velmi stručné, neboť o důvodech, které hlavní město Prahu vedly k předložení našeho návrhu, zde bylo obsáhle hovořeno již v rámci prvního čtení. Proto opravdu jenom velmi stručně.

Od předkládané novely si slibujeme, že čerpání podpory ze strukturálních fondů se zjednoduší a zefektivní, aniž by tím jakkoli utrpěla transparentnost veškerých procesů. Ba naopak, díky zrušení regionální rady Praha, a o to v našem návrhu především jde, budou všechny procesy jednodušší, a tím i jasnější.

Jak vláda, tak především výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny vyslovily v obecné rovině souhlas s naším návrhem a mohu zde na mikrofon konstatovat, že komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj plně řeší naše problémy, které jsme chtěli tímto naším předloženým návrhem řešit, a proto podporuji jeho znění.

Předkládaný návrh nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, naopak finanční a hospodářský dopad na rozpočet samosprávy, tedy hlavního města Prahy, díky úspoře finančních prostředků bude jednoznačně kladný.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane náměstku. Předložený návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 55/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jak již zmínil navrhovatel, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh zákona projednal a vydal 22. ledna tohoto roku usnesení, které vám všem bylo doručeno jako tisk 55/2 jako komplexní pozměňovací návrh. Vzhledem k tomuto faktu nebudu nyní celé znění komplexního pozměňovacího návrhu citovat. Omezím se pouze na konstatování, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk číslo 55 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, prosím o vaše přihlášky z místa. Není taková přihláška, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Opět nemám žádnou písemnou přihlášku a opět vás tedy vyzývám k tomu, abyste zvedli ruku, pokud se do ní hlásíte. Není takový zájem, proto končím i podrobnou rozpravu.

Nebyly předneseny žádné návrhy, o nichž by bylo možné v tuto chvíli hlasovat, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu náměstkovi, děkuji také panu zpravodaji. Končíme projednávání bodu číslo 5.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP