(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Rád bych, aby se tady projednávalo vládní prohlášení a důvěra vládě řekl bych v důstojném prostředí, a zároveň opět žádám zástupce vládních politických klubů, aby se dostavil alespoň jeden z místopředsedů vlády.

Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: V deníku Haló noviny dne 18. ledna jsem zveřejnil podrobnou analýzu této události, jak ji prezentovala česká média. Jisté však je, že dodnes se veřejnost nedozvěděla, zda mimořádná opatření trvají, či zda byla stejnou formou, tedy prostřednictvím vlády, odvolána. Ani my, poslanci v bezpečnostním výboru, stále neznáme výsledky a vyhodnocení ani jaké náklady byly vynaloženy. Myslím, že je to příklad opovržení ústavních činitelů. Nyní zase stojíme před anonymní masivní hrozbou na církevní školy. Nechce se věřit té náhodě, že obě hrozby se objevily vždy v souvislosti, kdy se jednalo nebo jedná o důvěře vlády.

Část prohlášení věnuje vláda stavu, postavení a podmínkám činnosti policejního sboru České republiky. Vláda sice naznačuje systémovost kroků při řešení, ale z praxe se dozvídáme spíše o pusté prázdnotě těchto slov. Jistě je důležité, aby policisté měli potřebné materiálně technické podmínky pro svou práci, odpovídající potřebám 21. století. Podotýkám, že Komunistická strana Čech a Moravy považuje za nezbytné, aby společnost ve svém nejvlastnějším zájmu měla funkční a efektivní policii. Současně je třeba poskytnout politickou podporu policii, ale také vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, aby se bez ohledu na to, jaké to může mít důsledky, kam až to může sahat, odvážili všechny věci vyšetřovat. Avšak tím hlavním je kvalita a připravenost samotných policistů.

Patřím mezi ty, kteří považují většinu příslušníků českého policejního sboru za poctivé, obětavé a čestné strážce zákonů. Nic na tom nemění ani nebezpečně se rozšiřující četná podezření o zpochybnění některých policistů. Téměř samospasitelným fenoménem práce Policie České republiky se stává "omlazení policejního sboru". Chtěl bych varovat před čistkami v policii podle věku. Nelze přehlížet, že v policejním sboru pracuje drtivá většina poctivých a svědomitých příslušníků, a není na místě jejich práci znevažovat, či dokonce jí opovrhovat, ať už to nazýváme slovem "opotřebovaní policisté" či jinak. Pro situaci uvnitř policie by takové čistky mohly vyvolat nebezpečné pnutí, spočívající v umělém rozdělování na nové a staré policejní struktury, a takové dělení by nemuselo vždy respektovat kritérium profesionality a loajality ke sboru. Mohlo by to i poznamenat motivaci policistů v jejich činnosti v první linii boje proti kriminalitě.

KSČM na rozdíl od stávající vlády upřednostňuje systém celoživotní přípravy a vzdělání policistů, tak aby docházelo ke ztotožnění policistů se sborem, opírajícím se o dokonalou profesionalitu, získanou praxí a výcvikem. Jen tak by se práce policistů stala jejich životním posláním.

Nejsem zastáncem takového vylepšování práce policie, jako je zakládání nových institucí a úřadů. Je všeobecně známo, že kriminalita, korupce a organizovaný zločin vážně znepokojují občany. Naši experti systematicky tento vývoj vyhodnocují a především analyzují příčiny v souvislostech. Důsledné řešení kriminality a zločinnosti znamená změnit zásadně systém struktury kompetencí a následně práci celého policejního sboru, a teprve systému, který bude odpovídat potřebám doby, přizpůsobit výběr a přípravu policistů, velitelů a vedoucích činitelů policejního sboru, a nikoliv naopak.

Zkvalitnit práci policie znamená rovněž posílit všechny funkce právního státu, aby vytvářely právní prostředí stimulující odpovědné chování jednotlivce ve vztahu k ostatním lidem i společnosti jako celku. Od toho se odvíjí zpřísnění trestů za závažnou trestnou činnost, včasná vymáhatelnost práva, neboť někteří jsou jejich vleklým vymáháním poškozováni, a také nulová tolerance ke korupci a organizovanému zločinu.

KSČM také odmítá takovou filozofii policejní legislativy, která by byla v rozporu se zájmem řadových příslušníků, tedy těch, kteří stojí v první linii na styku se zločinem, kriminalitou a záchranou lidských životů.

Dámy a pánové, dovolil jsem si poukázat na rozdíly v přístupu vlády, která dnes žádá o důvěru, a Komunistické strany Čech a Moravy v tak závažné oblasti, jakou je reforma bezpečnostních složek policie a jejích kontrolních orgánů. I z toho je patrné, že poslanci KSČM nemohou této vládě vyjádřit svou důvěru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Maršíčkovi. Slova se ujme pan poslanec Ladislav Skopal, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych i já řekl, že v prohlášení ve vztahu k zemědělství postrádám adekvátní zastoupení toho, co chce vláda dělat ve vztahu k zemědělství a ke společné zemědělské politice Evropské unie. Jedná se o velmi významný ústup proti předchozím vládním prohlášením. Hned na začátku je prohlášení, kdy za nadpisem Zemědělství následuje věta o tom, že vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova. Část prohlášení o zemědělství je spíše koncipována jako část týkající se rozvoje venkova, kde zemědělství hraje méně významnou roli. Prohlášení nezaujímá žádné stanovisko k potravinářskému průmyslu, který je nejslabším článkem agroprůmyslového komplexu, není preferována podpora zhodnocení zemědělské produkce a růst exportu s cílem omezit záporné agrární saldo.

Souhrnně lze konstatovat, že část prohlášení k zemědělství neobsahuje jasná politická sdělení pro zemědělskou prvovýrobu, nezaujímá jasné stanovisko k rovnému přístupu ke všem formám podnikání v zemědělství. Nestanovuje omezení maximální výše podpory na farmu či podnik. Zemědělstvím se tak zabývá jen část tohoto prohlášení.

Chci říci, že v opatřeních a záměrech vlády ve vztahu k zemědělství mi chybí stanovisko k následujícím okruhům:

1. Vytvoření podmínek pro udržení, resp. růst českého zemědělství, zejména podporu nepotravinářského a energetického využití zemědělské produkce, kde já vnímám, že je potřeba přijmout legislativu pro podporu výroby bioetanolu, metylesteru řepkového a bioplynu.

2. Českým zemědělcům je potřeba zabezpečit v rámci Evropské unie spravedlivou soutěž, je zde potřeba jasná formulace dorovnání top-upů, i když je to zde uvedeno, ale není zde jasně uvedeno, že to bude těch 30 %, které je nutné dorovnat, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, a zajistit dofinancování ze státního rozpočtu na EAFRD.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP