(14.40 hodin)
(pokračuje Hojda)

Velmi problematickou se mi jeví část zrušení minimální daně pro OSVČ, živnostníky, a zcela nedomyšlený je návrh jednoletých daňových prázdnin pro živnostníky. Ke snížení odvodů daní do státního rozpočtu tak nedojde pouze jeden rok, ale pro příjem státu i rok následující, protože ze žádné daně předchozího roku nelze platit zálohy daní na další rok. Samozřejmě si živnostníci pohlídají, aby ani v dalším, tedy v tom třetím roce, nemuseli platit žádnou daň. Proč taky, když stát vlastně od nich ani žádnou daň nepotřebuje a musí platit hlavně ti, kteří jsou zaměstnaní? Ti nejsou osvobozeni od ničeho.

Dobrovolné placení nemocenského podniky do 50 zaměstnanců se může s ohledem na poměrně velký počet takových podniků projevit zhoubně na možnostech poskytování jakékoliv zdravotní péče v České republice, zejména pro ty, kteří na to prostě nebudou mít, to je rodiny s dětmi, nezaměstnaní, nízkopříjmové rodiny a důchodci. Nebude prostě kde brát na tento systém.

Jak si představuje vláda požadavek analýzy dopadu na podnikatelské prostředí u nových a novelizovaných právních norem, kdy právě v ekonomice se mnohé pozitivní i negativní dopady nedají prakticky dopředu jednoznačně kvantifikovat ani kvalifikovat? To by mě docela zajímalo, protože zpravidla i ty návrhy vycházejí z určitých předpokladů a ne tolik ze skutečnosti a až teprve časem zjišťujeme, jaký je dopad na podnikatelské prostředí, na ekonomiku jako takovou. A někdy bohužel dopady zákonů bývají i negativní, i když záměr zákonodárce byl zcela opačný.

Nesouhlasím s částí týkající se přípravy a realizace privatizace ČSA, Letiště Praha, České pošty. Já si myslím, že i u naší politické strany je tento názor znám a my se domníváme, že nemusí být pouze privatizace a že doopravdy i státní podnikání může být rovnocenné, pokud samozřejmě se vytvářejí rovnocenné podmínky.

V části Doprava lze souhlasit s přípravou novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to ve dvou krocích. Nejprve takzvanou technickou novelou, která odstraní zjevné vady a nedostatky stávajícího zákona - ostatně tato technická novela už mohla být předložena, mohla být schválena v parlamentu - a následně novelou, která bude vycházet ze zkušeností a problémů s platností zákona po jednom roce trvání.

Nebráním se tomu a domnívám se, že se tomu nebude bránit ani klub KSČM, úpravě omezení jízd vozidel nad 7,5 tuny dle vládního prohlášení. Ale je to věc diskuse a i v prohlášení se uvádí, že je zapotřebí to prodiskutovat samozřejmě se všemi zainteresovanými. To znamená i s dopravci, přepravci.

Vítám vypracování programu podpory kombinované dopravy a výstavby veřejných logistických center. Rovněž záměry v rozvíjení koncepce elektronického mýtného a mýta jsou sympatické a lze konstatovat, a to si myslím, že stačí jenom krátce, už aby to bylo.

Základní priority výstavby dopravní infrastruktury jsou známy již delší dobu a neodlišují se od dlouhodobých záměrů. Pouze chybí reálná představa, kde na to vzít, a někteří by možná i dodali, kde na to vzít a nekrást, protože zdroje Evropské unie jsou zatím mimo a potřeby na budování a dobudování dle vládního vyhlášení jsou dle mého názoru nad možnosti nejen Státního fondu dopravního infrastruktury, ale i české ekonomiky jako takové.

Rozumné je vyhlášení k záměru zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě s tím dodatkem, jak je ve vládním prohlášení, protože si myslím, že asi by nebylo vhodné, abychom u nás vybudovali tzv. vodní dálnici, ale chyběla by návaznost právě na tu německou stranu.

Podporuji snahu o schválení zákona o veřejné dopravě jednak z důvodu provázanosti veřejné dopravy jako takové, ale z důvodů předcházení problémům, které se například vyskytly v autobusové dopravě v Ústeckém kraji a které se vyskytují i v mnohé regionální dopravě na železnici.

Velmi podporuji a fandím snaze o umístění dozorčího úřadu Galileo do České republiky, a pokud tato vláda dostane důvěru, což já osobně si nepřeji, budu maximálně podporovat snahu této vlády v této oblasti.

Nerozumím vyhlášení vlády, že výše úhrady za železniční dopravní cestu bude postupně snižována, když není naznačen mechanismus náhrady nákladů nutně spojených s provozem, údržbou železniční dopravní cesty.

Chtěl jsem se podrobněji vyjádřit i k části energetika, jak bylo už ale i řečeno, v této části bylo vystoupení poměrně hodně, tak pouze krátce.

Využití obnovitelných zdrojů je bez diskusí potřebné. Ale z hlediska potřeb energetické soustavy má vcelku poměrně malý význam a neřeší snižování emisí skleníkových plynů a spadu. Snad by to řešila větrná energie, ale ten, kdo se zabývá energií, tak ví, že na každý megawatt větrné energie z větrných elektráren musí být připraven v podstatě megawatt z konvenčních elektráren, které musí být připraveny na to, aby se okamžitě nafázovaly. Čili v podstatě se nic neušetří, spíše naopak.

Snížení energetické spotřeby na jednotku HDP do roku 2020 o 40 % považuji za cíl nereálný. Myslím si, že mi dá za pravdu hodně těch, kteří se zabývají touto oblastí jak v oblasti ekonomické ve spojení s energetikou, tak energetiků jako takových.

Vyhlášení, že vláda nebude podporovat výstavbu nových jaderných bloků a zachová současně územní limity těžby hnědého uhlí, odsuzují Českou republiku k tomu, že již za pět let bude dovozcem elektrické energie, a to v době, kdy bude bohužel nedostatek i v okolních státech. Takovýto přístup vlády považuji za hazard s energetickou bezpečností státu a nemůžu takovou vládu podpořit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. Na všeobecnou žádost z pléna konstatuji, že je zhruba ještě 20 přihlášek. Přečtu prvních deset přihlášených. Nyní vystoupí pan poslanec Hašek, poté pan poslanec Hamáček, Zelenková, Dolejš Jiří, Wolf, Šidlo, Maršíček, Skopal, Grospič, Grüner atd. Pak Kateřina Konečná a další.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, vážení hosté, dovolte mi, abych vyjádřil několik kritických připomínek k pasážím programového prohlášení vlády, které se týkají oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Abych nebyl kritický hned od začátku, chci konstatovat, že Ministerstvo zemědělství je dozajista resortem, kde se tolik neprotínají protichůdné politické názory, a řada problémů, které musí tento resort řešit, jsou problémy, kde se musí hledat shoda napříč politickým spektrem. I v minulosti takto Poslanecká sněmovna postupovala jak ve věcech operativních, tak ve věcech legislativní povahy. Proto mi dovolte, abych hovořil spíše o těch věcech, které jsou z pozice sociální demokracie v programovém prohlášení vlády v resortu Ministerstva zemědělství nejasné, kde budu žádat od pana ministra, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, určité dovysvětlení nebo jasný názor, stanovisko anebo takové, které chybí.

Zásadně slabým místem vládního prohlášení je v kapitole Ministerstva zemědělství deklarace k čerpání fondů z Evropské unie, konkrétně v případě tzv. evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova. To nelze přičíst zcela na vrub vlády, která zde sedí dnes a žádá o důvěru, ani pana ministra Gandaloviče, ale v závěru loňského roku - a připomenu, že v té době vládla menšinová vláda ODS pana Topolánka, na Ministerstvu zemědělství seděla, sice jako nestraník, ministryně nominovaná Občanskou demokratickou stranou - došlo k tomu, že byla posunuta přihláška do programu EAFRD o jeden rok, to znamená z 1. 1. 2007 prakticky na 1. 1. 2008. Toto osobně považuji za nejzávažnější problém. Celá projekce financování českého a moravského zemědělství byla totiž postavena na včasném zahájení tohoto programu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP