(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy opakovat hlasování o pořadu naší 8. schůze, a to v hlasování pořadové číslo 6. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom vyloučili chyby elektronického zařízení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro přijetí pořadu této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 184 pro 92, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Předpokládám, že zástupci jednotlivých klubů chtějí kontrolu. (Probíhá kontrola.)

Mezitím vám sdělím další omluvu z této schůze. V tuto chvíli byla doručena omluva z této schůze paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové.

Pan ministr Pospíšil má náhradní kartu č. 27. (Žádost o vystoupení.)

Ano, pan poslanec Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se velmi, ale i mně se to muselo jednou - poprvé - stát. Hlasoval jsem jinak, než mám uvedeno na sjetině, čili zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vzhledem k tomu, že jde o rozdíl jednoho hlasu, o vaší námitce budeme hlasovat bez rozpravy v hlasování pod pořadovým číslem 7.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 7. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Krajíčka? Kdo je proti? Děkuji vám.

I tato námitka byla úspěšná. Ze 185 poslanců pro 154, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu opakovat hlasování o pořadu schůze, a to v hlasování pořadové číslo 8, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí pořadu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 185 pro 94, proti 84. Návrh byl přijat.

 

Pokud nikdo nechce kontrolovat zápis - je zájem. (Probíhá kontrola.) Všechno v pořádku. Návrh pořadu schůze byl schválen.

 

Budeme tedy postupovat podle schváleného pořadu schůze, a to projednáváním jediného bodu této schůze, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 87/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Prvé čtení je navrženo vládou podle § 90 odstavec 2. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Mám tady ovšem podpisovou listinu poslanců, kteří vznášejí námitku podle § 90 odstavec 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny proti projednávání výše uvedených návrhů zákonů s postupem podle § 90 odstavec 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Tento seznam obsahuje 60 podpisů, tedy více, než vyžaduje zákon o jednacím řádu. Konstatuji tedy, že nemůžeme projednávat zákon podle § 90 odstavec 2.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Důvodem předloženého vládního návrhu zákona je přesvědčení o nutnosti odložení účinnosti v něm uvedených zákonů o jeden rok. Chtěl bych již v úvodu jednoznačně zdůraznit, že se tímto návrhem zákona nesleduje provádění zásadních věcných nebo koncepčních změn u zákoníku práce ani rušení zákoníku práce, nýbrž získání nezbytného časového prostoru k nápravě nedostatků především v tomto zákoně a v některých dalších zákonech uvedených v tomto vládním návrhu.

Nový zákoník práce i jeho doprovodný zákon a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu souvisejí a představují novou úpravu pracovněprávních vztahů, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2007. Rozhodující právní a věcné důvody pro odložení účinnosti těchto zákonů jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy. Nebudu vypočítávat všechny dosud zjištěné problémy. Musím však připomenout, odhlédneme-li od způsobu přípravy a projednávání této úpravy pracovněprávních vztahů v hektickém závěru minulého volebního období, že se jedná v podstatě o čtyři skupiny problémů. Jsou to ústavní pochybnosti o některých ustanoveních nového zákoníku práce, neschválení některých zákonů, s nimiž se od 1. ledna 2007 počítalo, a neprovázanost nové úpravy pracovněprávních vztahů s jinými novými zákony, některé věcné nepřesnosti v textu nového zákoníku práce a neúplná úprava přechodných ustanovení nového zákoníku práce.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP