(9.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prvním bodem je bod číslo

 

32.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
/sněmovní tisk 52/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů už sedí ministr financí i zpravodaj rozpočtového výboru. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 52/3.

Dříve než otevřu rozpravu, požádám zpravodaje - měl jsem v úmyslu požádat zpravodaje, vidím, že se hlásí ministr.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi na začátku třetího čtení návrhu zákona o státním rozpočtu říci souhrnné stanovisko ke všem dnes projednávaným pozměňovacím návrhům, což je velmi jednoduché a navíc to usnadní další projednávání.

Já mám ke všem předloženým pozměňovacím návrhům včetně usnesení rozpočtového výboru - s několika výjimkami, které uvedu - stanovisko stále stejné, a to je negativní. Já jsem tady vysvětlil v prvním i ve druhém čtení proč a nebudu to opakovat.

Ty výjimky z toho globálně negativního stanoviska jsou následující.

Napřed jedna jediná pozitivní, a to je usnesení rozpočtového výboru, návrh označený A13, kdy v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí jsou převáděny tři miliardy korun. Tato pozitivní výjimka je způsobena včerejším průběhem jednání o příslušném zákonu. Jinými slovy, tento pozměňovací návrh a tento přesun považuji za vybilancovaný a neproblematický.

Další čtyři výjimky jsou výjimky, ve kterých se moje negativní stanovisko mění ve stanovisko zásadně negativní, a to jsou návrhy označené jako A6, A7, A8 a A22. Jsou to přesně ty převody, o kterých jsem tady ve druhém čtení objasnil, že jsou to převody z kapitol, které nemají charakter rezerv. Jsou to kapitoly, jako je dluhová služba, důchody, pojistné na zdravotní pojištění a podpora stavebního spoření. Celkový rozsah těchto čtyř návrhů je 6,4 miliardy korun, a budou-li tyto návrhy přijaty, bude to pro jakoukoliv další vládu podle mého názoru znamenat nutnost předložit Poslanecké sněmovně v průběhu příštího roku novelu zákona o státním rozpočtu, ve které dojde ke změně deficitu, a to přesně o tu částku, která dnes případně v těchto čtyř pozměňovacích návrzích bude schválena, to znamená až o 6,4 miliardy korun. Já jsem tady poměrně podrobně objasnil, že takovýto postup považuji za nekorektní. Řekl jsem, že v zásadě by tyto návrhy měly být označeny za nehlasovatelné. Já vím, že ve Sněmovně se nehlasovatelnost stejně řeší hlasováním, takže bazírovat na tomto výkladu považuji za nerealistické a zbytečné. Nicméně upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že pokud byste se rozhodli tyhle návrhy schválit, ve skutečnosti zvýšíte deficit přesně o tyto částky a veřejnost a média to v tuto chvíli vědí a je zbytečné to jakkoliv zastírat. Východisko je potom jedině a pouze to, co jsem tady uvedl, protože rezervy v rozsahu 6,4 miliard v rozpočtu na příštím rok obsaženy nejsou.

Druhá poznámka, kterou musím učinit na začátek jednání, je, že ve druhém čtení byly předloženy návrhy v celkovém rozsahu šest miliard korun. Přitom vládní rozpočtová rezerva má ze zákona stanoven minimální obsah 3,12 miliardy korun. Je sice pravda, že v tuto chvíli na začátku hlasování je její stav zhruba o jednu miliardu lepší, nicméně žádám pana zpravodaje i aparát rozpočtového výboru, aby v průběhu hlasování pozorně sledovali aktuální stav vládní rozpočtové rezervy a v situaci, kdy by poklesla pod 3,12 miliardy korun, by se návrh zákona stal nehlasovatelný z důvodu porušení zákona o rozpočtových pravidlech. Považuji za korektní vás na toto nebezpečí upozornit na začátku hlasování.

To je vše, co na počátku třetího čtení považuji za nezbytné uvést. Děkuji vám za pozornost.

V průběhu hlasování už žádná stanoviska k jednotlivým návrhům uvádět vzhledem k tomu, co jsem právě řekl, nebudu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Já ale teď slovo musím udělit zpravodaji. (Odezva mimo mikrofon.) Ale jedná se už o tom, jestli by bylo možné, aby nám sdělil, jak budeme postupovat. To znamená, já bych ho požádal, aby přednesl návrh postupu hlasování.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovoluji si navrhnout následující proceduru hlasování a očekávám samozřejmě připomínky k této proceduře, popřípadě ještě nějaká jiná stanoviska.

Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujících návrzích pana poslance Bursíka, a to B326, kde pan poslanec Bursík navrhuje hlasovat o bodech A1 až A23, a to o každém samostatně. To znamená, absolvovali bychom 23 samostatných hlasování v části A usnesení rozpočtového výboru o bodech A1 až A23.

Poté bychom hlasovali o druhém pozměňujícím návrhu B325 pana poslance Bursíka, který navrhuje vyřazení položek A24/1 až A36/51, čili všechny výdajové položky v usnesení rozpočtového výboru. To by byl druhý blok návrhů, o kterém bychom hlasovali.

Třetí blok návrhů by byly pozměňující návrhy obsažené v části B, které jsou vztaženy k usnesení rozpočtového výboru. To znamená, hlasovali bychom o těch našich pozměňujících návrzích, které byly předneseny na plénu Poslanecké sněmovny, které nějakým způsobem mění nebo upravují usnesení rozpočtového výboru. To by byly body B12, B13, B35, B39, B41, B52, B66, B83, B99, B123, B145, B178, B180, B181, B182 celé naráz, B203, B212, B213, B250, B251, B252, B298, B301 jedna až čtyři, B321, B334 a B335.

Poté, kdy bychom odhlasovali tyto pozměňující návrhy, které nějakým způsobem mění či upravují usnesení rozpočtového výboru, bychom hlasovali o zbylé části usnesení rozpočtového výboru jako o celku, tedy o zbylé části A.

Poté bychom hlasovali o zbylých bodech části B, to znamená o všech návrzích, které byly předneseny na plénu Poslanecké sněmovny a nejsou vztaženy k usnesení rozpočtového výboru. Hlasovali bychom jednotlivě o všech těchto návrzích. Byly by to návrhy B1 počínaje a konče B333.

Poté v dalším bodě hlasování bychom hlasovali o textové části usnesení rozpočtového výboru jako o celku. I.A, III.A, III.B/2, IV/A, V.A2, VI.A. To jsou textové části usnesení vztažené k zákonu o státním rozpočtu.

A na závěr bychom dokončili projednání přerušeného bodu střednědobé rozpočtové rámce a hlasovali bychom o tisku 53, a to o té části usnesení rozpočtového výboru, která je bod body II.A, III.B1, V.A1, V.B1.

A poté bychom tedy ukončili hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu.

Čili tolik návrh postupu procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji, pane poslanče. Takže jsme slyšeli návrh procedury. Ptám se, kdo má k navrženému postupu nějakou připomínku.

To není rozprava, prosím vás. Neprobíhá rozprava. Teď jsou připomínky k návrhu procedury. To - předpokládám - má pan poslanec Dolejš, takže mu uděluji slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP