(18.00 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Prostě jiná šance není. To znamená, že když si stanovíme priority, budeme vědět, že na ty priority máme, a máme na ně v horizontu pěti let, tak máme šanci je takto zrealizovat.

Tím dalším problémem je problém praktický. Přestože si tyto priority můžeme vytyčit, tak bohužel ne vždy se daří výkup pozemku, získání stavebního povolení, získání potřebných dokumentů a podobně. To bychom tady byli vždycky v patové situaci a říkali, že jsme si sice vytyčili priority, ale že bohužel ta či ona není možná ke splnění, protože bohužel v daném úseku je nějaká blokace. A velmi často je to blokace ekologických aktivit. To nechci teď podsouvat Straně zelených, že by v tomto směru měla něco společného. Ale věřím tomu, že vědí o těchto problémech, a bylo by právě dobré, kdyby oni hovořili o těchto problémech.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Nyní má slovo pana kolega Jiří Čepelka, po něm se hlásí pan poslanec Milan Šimonovský.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolím si reakci na vystoupení paní kolegyně Věry Jakubkové ve věci plavebního stupně Přelouč 2. Dovoluji si upozornit na to, že původní návrh na příští rok byl 270 milionů a již Státní fond dopravní infrastruktury tento návrh o 70 milionů zkrátil. Podle sdělení ředitele Vodních cest pana Šafary je ředitelství připraveno v příštím roce nejméně 200 milionů korun na této akci úspěšně proinvestovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Čepelkovi. Slovo má nyní pan kolega Milan Šimonovský.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, jen několik poznámek, nebudou dlouhé.

Určitě řešení těch sporů o budoucnost fondu není ve zvyšování podílu ze spotřební daně, protože je to skutečně, jak už kolega Vojíř řekl, vytahování z jedné kapsy a dávání do kapsy druhé. Ale budoucnost fondu a vůbec budoucnost financování priorit, o kterých jsem přesvědčen, že jsou potřeba postavit a jsou to vlastně priority ze základního komunikačního systému jak železnic, tak silnic do roku 2020, jsou ještě v objemu zhruba několik stovek miliard korun. A proto, abychom tyto debaty o tom, že bychom sebrali z vody a dali na železnici, sebrali ze silnic a dali na cyklostezky, mohou být ukončeny jedině tím, že finančních prostředků bude dostatek a že do roku 2020 se nám podaří záměr postavit všechny nebo propojit všechny stávající rozestavěné úseky tak, aby vedly do Evropy a aby také byly propojené přes území České republiky.

Takže já vidím to řešení spíše v daleko širším zapojení soukromého sektoru do financování dopravních sítí než dosud. Pevně věřím, že tento způsob, který je osvědčený všude ve světě, bude pokračovat ne tím systémem, který se zkoušel v České republice před čtyřmi lety na ostravské dálnici, ale že to bude spíše způsob, který bude připraven a bude realizován v příštím roce na dálnici D3 u Bošilce a Sušice.Věřím, že tento systém také může být uplatněn na všechny již připravené a územně rozhodnuté úseky základních dopravních systémů jak železničních, tak zejména silničních. Takže já tu budoucnost financování, abychom dosáhli 100 miliard ročně, které povedou k ukončení výstavby základních dopravních systémů do roku 2020, vidím v podstatně větším, až 30% zapojení soukromého kapitálu do výstavby dopravních sítí. Věřím, že pan ministr Říman svému kolegovi Řebíčkovi, který je dnes omluven, vyřídí, že toto je cesta.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Milanu Šimonovskému. Dále mám přihlášeného pana kolegu Pavla Hojdu, poté pana poslance Jindřicha Valoucha. Nejprve tedy pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně Jakubková nám tady sdělila, že přinesla nový vítr do Poslanecké sněmovny. Já to velmi kvituji, jsem velmi rád, že i v hospodářském výboru máme konečně dvě ženy a do jednání hospodářského výboru budou také předneseny jiné momenty než jenom mužská logika. Ale musím jaksi požádat asi o následující.

Myslím si, že by nebylo dobré, aby ve změněném stylu práce se stalo to, že jestliže se projednává konkrétní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který bohužel není brán ve stejném systému jako jiné zákony, to znamená, že by měl tři čtení, má pouze dvě čtení, čili první čtení v podstatě, nebo jediné čtení ve Sněmovně, tak je zapotřebí volit takový systém práce, aby zásadní připomínky se vydiskutovaly a připomínkovaly při projednávání v příslušném výboru. Konkrétně pro tento rozpočet je příslušný výbor hospodářský. Myslím si, že kdyby se daleko důsledněji řešily ty problémy, které zde kolegyně Jakubková přednesla, tak bychom na některé věci možná našli i kompromisy nebo možná řešení. Takto to, co zde bylo navrženo, je víceméně pro diskusi na další období. Pokud bychom se dostali do situace, že bychom přijímali dnes zásadní návrhy, zásadní změny, tak bychom, tak jak řekl i zpravodaj, museli v podstatě projednávání tohoto bodu přerušit a znovu opět projednávat a vybalancovat a vybilancovat změněné návrhy tak, jak byly podány. Co to přinese ve zpoždění staveb atd. atd.

Co se týče cyklistických stezek, pan zpravodaj tady řekl správně, že postupně zvyšujeme. Myslím si, že je to konsensuálně, protože všichni poslanci a Poslanecká sněmovna trvá na tom, aby se neustále zvyšoval podíl na financování cyklostezek. Ale je zapotřebí si také uvědomit, že nejenom ze Státního fondu dopravní infrastruktury se financují cyklostezky, ale že se financují cyklostezky, respektive cyklotrasy, i z jiných fondů. A těmi fondy konkrétně disponuje jiné ministerstvo a je to Ministerstvo pro místní rozvoj. A tam těch prostředků, jestli se nemýlím, je poněkud více.

Takže jenom takováto připomínka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. Nyní má slovo pan kolega Jindřich Valouch.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, chtěl bych to vrátit zpět na reálnou věc. Bavíme se o Státním fondu dopravní infrastruktury. Dopravní infrastruktura nejsou pouze auta, nejsou pouze cyklostezky, je to železnice, je to doprava jako celek. Čili zkusme se takto na to podívat a řekněme si, proč jsme udělali fond. Fond jsme udělali proto, protože životní prostředí je zatíženo dopravou jako celkem. Hledáme věci tak, abychom pomohli řešení postupnému. Největší zatíženost je zatíženost řekl bych dopravní, kde víme, že jestliže dneska je tři a půl milionu dopravních prostředků na silnicích, jestliže vidíme, kam to protéká, musíme hledat řešení. Potřebujeme i cyklistické stezky z hlediska zdraví, to také víme. Proč fond? Fond proto, protože potřebujeme finance, protože potřebujeme na řešení, potřebujeme řešit.

Takže, dámy a pánové, buďme rádi, že jsme fond udělali, zkusme hledat cesty, jak ho naplnit, a pak realizujme to, co bychom potřebovali v jednotlivých etapách týkajících se řekl bych jednotlivých věci z hlediska dopravy, ať je to silniční doprava, ať jsou to cyklistické stezky, ať je to železniční doprava, jakákoliv doprava. Z tohoto pohledu bych to takto rád viděl. Myslím si, že bychom diskusi měli uzavřít, měli bychom si říci, že finanční prostředky je potřeba tam dát, do tohoto fondu, a potom je umět reálně, věcně využít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Valouchovi. O slovo se hlásí pan kolega Milan Urban.

Prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už to asi víc nezdržím než kolegové přede mnou, ale chtěl bych říci jednu věc. Tak jako existuje energetická koncepce této země, ať k ní jsou nebo nejsou výhrady, tak vznikala v pořádné veřejné a odborné diskusi. Existuje také určitá koncepce rozvoje dopravní infrastruktury a já jsem rád, že existuje, protože jestli je něco limitem rozvoje hospodářství a vůbec životní úrovně v České republice, tak je to málo kvalitní nebo nesrovnatelná dopravní infrastruktura s vyspělými evropskými zeměmi, a to v těch oblastech ať už silniční dopravy, železniční či jiné, o tom tady můžeme vést poměrně plamenné debaty. Ale jestliže existuje nějaká koncepce, tak ta se samozřejmě může aktualizovat a měla by k ní probíhat jak odborná, tak samozřejmě veřejná diskuse.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP