(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Registruji vaši námitku proti mému postupu. O této námitce nechám nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 152. Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedající? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 152 přítomno 178, pro 23, proti 89. Vaše námitka přijata nebyla.

 

Přednáším tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 36/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 36/4."

Registruji žádost o odhlášení. Prosím tedy, abyste se před hlasováním ještě všichni znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení a hlasování ponese pořadové číslo 153. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 153 přítomno 166, pro 141, proti nula. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím tedy - (Přerušena poslancem Opálkou.)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Paní místopředsedkyně, dneska nejste v kondici. (Předsedající: Promiňte…) Napřed jste paní Levé říkala, že nemůže předkládat v podrobné rozpravě ve třetím čtení svůj názor, kterým podporuje návrh, a teď jste nenechala prohlasovat legislativně technickou úpravu a dala jste hlasovat o usnesení bez té legislativně technické.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní zpravodajka oznámila, i pan senátor Štěch oznámil, že budeme hlasovat ve znění, které zde bylo načteno, lze to nalézt potom také ze stenozáznamu, čili včetně této opravy to bylo načteno. A dovolím si vás ještě opravit v tom, že jsem nebránila paní poslankyni Levé v tom, aby přednášela své návrhy. Pouze jsem si ji dovolila upozornit na to, že rozprava ve třetím čtení je určena zejména k přednášení legislativně technických či gramatických úprav. Tolik na upřesněnou.

Děkuji všem zúčastněným nad tímto tiskem. Bitva končí.

 

Zahajujeme ještě další bod, tímto bodem je bod číslo 34. Je to

 

34.
Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007
/sněmovní tisk 54/

 

Máme problém, protože zde nevidím pana ministra Řebíčka. Zastoupí jej pan ministr Martin Říman. Prosím tedy, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych v zastoupení za nepřítomného pana ministra Řebíčka, který v tomto okamžiku bojuje v Bruselu za umístění Galilea v Praze, předložil návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který byl schválen vládou v roce 2006. Hospodářský výbor projednal tento návrh, přijal některé pozměňovací návrhy v listopadu a doporučil Poslanecké sněmovně, aby rozpočet státního fondu schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že s těmito změnami vás podrobněji seznámí zpravodaj hospodářského výboru.

K samotnému rozpočtu snad jen to, že návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný. Když říkám slovo vyrovnaný, tak předpokládám, že jsme si vědomi toho, co se za tím skrývá a o čem jsme už debatovali při prvním čtení státního rozpočtu. Celkové příjmy a výdaje jsou ve výši 59,5 miliardy Kč a rozpočet ovšem obsahuje i prostředky na zálohové financování staveb hrazených z fondů Evropské unie. Včetně těchto prostředků, které ovšem fondem pouze protečou, činí celkový rozpočet fondu 71,7 miliardy Kč, což je řekl bych poměrně slušná částka.

Vláda i předkladatel doporučili Poslanecké sněmovně tento návrh schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 54/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Karel Sehoř. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru i o usnesení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tisk 54 jste měli k dispozici, takže je zbytečné mluvit o číslech, která tam jsou uvedena. Máte k dispozici i usnesení hospodářského výboru. Já bych upozornil jenom na několik věcí z celé té materie.

Celá léta se snažíme stabilizovat příjmy fondu dopravy. Zatím se nám to příliš nedaří. Svědkem toho je i tento návrh, kdy z 59,5 miliardy Kč 37,2 miliardy je z privatizačních zdrojů. Myslím, že vláda by se měla zabývat tím, jak stabilizovat příjmy. Jedna z možností je zvýšit podíl spotřební daně z paliv. Dneska je to 20 % včetně krajů - 11,9 a ten zbytek, kdyby existovala nějaká náběhová křivka v následujících třech letech, tak si myslím, že by to bylo řešení a že bychom dosáhli těch kýžených 100 miliard na rok, které potřebujeme k tomu, abychom stabilizovali u nás komunikace.

Co se týká výhledu, také jsem o tom minule mluvil, výhled státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 je 50 miliard, nám to vychází na 73 a 84, a toto řeší v usnesení bod II.5., kde hospodářský výbor žádá vládu České republiky, aby zajistila příjmy fondu určené pro výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu dopravní infrastruktury, tak aby jeho výdajový limit pro střednědobý výhled pro léta 2008 a 2009 byl minimálně na úrovni roku 2007.

Další záležitostí je stanovení priorit. Myslím, že základní prioritou je dokončit komunikační síť, a také je to v tom materiálu, peníze, které můžeme čerpat z fondů Evropské unie, tak, abychom je dokázali všechny přijmout, respektive přijmout jejich maximum.

Co se týká té základní komunikační sítě, upozornil bych na bod č. 6. II., kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby finanční prostředky ze státního rozpočtu, které se nevyčerpaly na výstavbu dálnice D47 a na odstraňovaní povodňových škod na dopravní infrastruktuře, převedla v roce 2007 do rozpočtu fondu zase zpět.

Co se týká těch evropských peněz, týká se toho odstavec č. II.3., Sněmovna žádá Státní fond dopravní infrastruktury, aby v průběhu roku 2007 u akcí schválených k financování z fondů Evropské unie upravil výši zálohového financování dle skutečné potřeby v souladu s harmonogramem výstavby.

Další bod - číslo 4 - se zabývá efektivitou. My jsme si vědomi, že na jedné straně chceme peníze, ale na druhé straně jsme zodpovědni za jejich efektivní využití. Tím se zabývá bod 4, který žádá Státní fond dopravní infrastruktury, aby prováděl supervizi nákladů staveb s investičními náklady nad 300 milionů Kč s cílem zajištění efektivity vynakládání finančních prostředků.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP