(16.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Vedle možnosti zaměstnavatelů, ale i České správy sociálního zabezpečení lépe se připravit na tento systém přináší toto kompromisní rozhodnutí i jedno z dalších pozitiv, a sice že se výrazně do plusu pohybuje bilance nemocenského pojištění. V roce 2007 proti původnímu návrhu státního rozpočtu se dostává systém takřka do sedmimiliardového přebytku, což umožňuje s ohledem na naše zítřejší hlasování o státním rozpočtu skutečně zodpovědně podpořit návrhu výboru pro sociální politiku, který navrhl přesun 3 miliard korun z výdajů na nemocenskou na další posílení systému sociálních služeb, konkrétně dotační kapitoly, kde se poskytují dotace poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím krajů, kde by se tato kapitola navýšila o 3 miliardy korun.

Právě schválení senátní verze tohoto zákona vytváří finanční podmínky pro zodpovědné rozhodnutí o rozpočtu v této oblasti, protože - znovu opakuji - jedním z důsledků tohoto hlasování je, že v příštím roce budou příjmy nemocenského pojištění zhruba na úrovni 42 miliard korun, výdaje zhruba na úrovni 35 až 36 miliard korun. Čili tam je vytvořen dostatečný finanční polštář, který nám umožní rozhodnutí, které bylo zatím podporováno v Poslanecké sněmovně napříč stranami, to znamená přesun 3 miliard korun z nemocenské na zákon o sociálních službách.

Řečeno jinými slovy - podporuji tento návrh Senátu a jsem rád, že této politické dohody a tohoto politického kompromisu bylo dosaženo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Zeptám se nyní paní zpravodajky, paní poslankyně Aleny Páralové, zda se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Prosím, máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, Senát nám vrátil tisk 36 s komplexním pozměňovacím návrhem. Usnesení Senátu jste obdrželi pod číslem tisku 36/4.

Při přepisu došlo k drobné administrativní chybě, kterou bude třeba opravit. Já zde nyní na žádost legislativy Sněmovny načtu opravu. V usnesení Senátu části druhé, týkající se zákona číslo 189/2006 Sb., se v článku II bod 4 slova "pět až sedm, článek XXV" nahrazují slovy "pět a šest".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní zpravodajce Aleně Páralové. Otevírám rozpravu a požádám nejprve pana senátora Štěcha, aby v ní vystoupil. Další písemné přihlášky zatím nemám. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Milan Štěch: Paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vše podstatné bylo řečeno. Já jsem dodal písemnou zprávu, která vám sděluje, jak proběhla procedura projednávání v Senátu. Chci potvrdit, že došlo k určité politické dohodě o odložení účinnosti zákona o jeden rok se změnou, kterou zde pan ministr popsal - náběh nebude tři roky, ale bude pouze dva roky.

Chci rovněž potvrdit to, co sdělila paní poslankyně Páralová, že legislativa jak Senátu, tak Poslanecké sněmovny nám sdělila, že je tam drobná technická chyba, která tady byla opravena a načtena. Pokud nebudete mít výhrady, tak bych prosil, s touto technickou změnou, abyste návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu senátorovi. Do rozpravy se nyní hlásí pan kolega Opálka. Prosím, máte slovo. Poté pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi také pár slov k tomuto zákonu, který už drahně času projednáváme v Poslanecké sněmovně. Když vezmu v úvahu, že před rokem jsme zde při rozpočtu deponovali prostředky na zajištění nového zákona, který ještě nebyl v platnosti, velmi složitým procesem, tak vlastně bylo proinvestováno, tuším, 180 milionů korun na to, co momentálně nebude, pokud odsouhlasíme senátní návrh, v platnosti.

Zpravodajská zpráva Senátu říká, že jsou tři důvody pro jejich návrh. Jednak jsou to připomínky z podnikatelského sektoru, a s tím jsme se samozřejmě setkávali, jednak jsou to finanční dopady do státního rozpočtu. Tady bych zapochyboval, protože návrh, který předložila předešlá vláda, řeší dopad do státního rozpočtu daleko elegantněji, protože příjmy na straně státního rozpočtu zůstávají, pouze nejsou doprovodné výdaje, které budou spojeny s navrácením se do nového systému. Čili senátní systém, jak dále uvedu, je podstatně dražší. Třetí důvod je politická dohoda. Samozřejmě občanská veřejnost zaznamená, že jsou různé dohody, různé změny, podle toho to také vypadá. Jsme opět nějakých 14 dnů před koncem roku a znejistěná sféra, která předpokládá nějaké legislativní jistoty, v podstatě ani neví, jak přesně investovat.

Původní návrh, který je zde navržen, změnit systém pro malé zaměstnavatele, mohl být výhodný tím, že v roce 2007 si mohli nanečisto vyzkoušet poskytování náhrady při plné refundaci. Seznámení se s novou úpravou bez finančních dopadů. To si myslím, že byla nesporná výhoda. Nový zákon o nemocenském pojištění je totiž spravedlivější vůči pojištěncům, výše dávek více než dosud odpovídá dosaženým příjmům, to znamená zaplacenému pojistnému. Odložením účinnosti zákona o nemocenském pojištění se řeší deficit ve státním rozpočtu na úkor osob, které z důvodů uznané sociální události nemohou pracovat - z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství a ošetřování člena rodiny. Zaměstnavatelé budou platit nadále pojistné ve stejné výši, zaměstnanci budou mít stále nižší dávky.

Jak jsem již podotkl, asi 180 milionů se uvolnilo na nový systém, přijalo se 600 nových pracovníků, které si vyžádal tento nový systém. Tato změna, kterou navrhuje Senát po politické dohodě, přináší mimo jiné potřebu aktualizace stávajícího fondu tiskopisů ve všech oblastech působnosti České správy sociálního zabezpečení, včetně zajištění dotisku a distribuce tiskopisů v potřebném množství. K tomu je třeba čtyři až šest týdnů. Odhad finančních nákladů do 20 milionů. Aplikační programové vybavení. K aplikaci pro osoby samostatně výdělečně činné zapracovat nová minima od 1. 1. 2007, čili změnit program. K aplikaci výplaty nemocenských dávek osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnanců malých organizací zapracovat nové redukční hranice, změny sazeb pojistného a denního vyměřovacího základu dávek. Úprava rozhraní ze čtvrtletí na měsíc. A tak bych mohl pokračovat. Potřeba časová - asi osm týdnů, spočítejte si, kolik máme do konce roku. Odhadované finanční náklady kolem 40 milionů. Nově vyvíjená aplikace bude potřeba k dokončení v jiném rytmu. Odhadovaná částka 20 milionů. Provozní nasazení nově vyjmutých aplikací od 1. 1. 2008. Už to budu zkracovat. Odhad finančních nákladů asi 70 milionů ve čtvrtém čtvrtletí 2007.

Všechny výše uvedené odhady finančních nákladů neobsahují potřebné finanční krytí na změny v navrhovaných novelách k senátnímu tisku oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2006.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP