(16.30 hodin)
(pokračuje Kafka)

Není pochyb o tom, že řada klientů, kteří jsou dnes klienty domovů důchodců, nemá a nebude mít ani po roce 2007 dostatek prostředků na to, aby celou částku, kterou tento pobyt stojí, byli schopni hradit. To platí v roce 2007, bude to platit v roce 2008, v roce 2009, v roce 2010 a pořád. Nic na tom nezmění fakt, jestli bude to období jednoroční, nebo tříroční. Přechodné období sloužilo k tomu, aby s klienty, se kterými je to možné sjednat, aby se takové smlouvy sjednaly a přešel vztah nařizovací na vztah smluvní. Podle mého názoru pokud se něco nepodaří sjednat za období jednoho roku, vyjednávací pozice se pro druhý a třetí rok nezmění a nevylepší, a není tedy důvodu, aby se nerovnost mezi klienty nadále měnila. Čili podle mého názoru vyjednávací doba a přechodné období jednoho roku na přechod nařizovacího vztahu na smluvní musí být dostatečné. Tím, že to období zkrátíme na jeden rok, zkrátíme faktickou nerovnost a nerovné vztahy mezi obyvateli jednoho domova důchodců, kteří za jednu službu platí odlišné ceny. Budou je platit nejspíš i nadále, pokud na to finančně nedosáhnou, ale s tím tento zákon počítá a není třeba se žádných takových obav bát, že bude někdo z domova vystěhován a že budou s ním udělány obdobné věci.

Takže podle mého názoru se jedná o zbytečnou ztrátu příjmů a účelové chování řady držitelů takovýchto rozhodnutí, které bychom podporovat neměli, měli bychom podporovat spíše rovné vztahy, rovné zacházení a rovné přístupy ke všem klientům těchto domovů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Davidu Kafkovi. Táži se ještě na další přihlášku do rozpravy. Není-li taková, rozpravu končím a můžeme se začít věnovat hlasování o pozměňovacích návrzích. Ovšem nejprve poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování, tedy proceduru, kterou odhlasujeme, a teprve poté budeme pokračovat v jednotlivých návrzích. Prosím, slovo má paní kolegyně Molendová Dagmar.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, k odsouhlasení bych navrhovala tento postup. Hlasovali bychom o bodu A, což jsou návrhy výboru pro sociální politiku jako celek, vyjma bodu č. 6 a vyjma bodu č. 10, a pak o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podávány, to znamená písm. B, C a D, o každém samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se, zda má někdo námitku proti takovémuto postupu při hlasování. Ještě za předkladatele má slovo paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych se ráda zeptala paní zpravodajky, zda chce nechat zvlášť hlasovat v pozměňovacím návrhu pod písmenem A opravdu arabské číslice 6 a 10, či zda v oddílu arabská 1 má na mysli body 6 a 10, abychom si ujasnili, o čem budeme hlasovat zvlášť.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Ano, jedná se o bod č. 10 na žádost paní poslankyně Levé a číslo 6 na žádost paní poslankyně Páralové, protože s tímto bodem měly problém asociace zdravotně postižených.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stačí toto ujasnění paní poslankyni? (Ano).

Ještě někdo k proceduře, prosím? Není tomu tak, takže nejprve budeme hlasovat o navržené proceduře.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 142. Táži se, kdo souhlasí, abychom se touto procedurou řídili tak, jak nám byla přednesena. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 142. Přítomno 181, pro 73, proti nikdo. Proceduru jsme schválili, a můžeme tedy postupovat.

 

Nejprve požádám paní zpravodajku a poté poprosím obě dvě dámy o stanoviska. Prosím tedy první návrh hlasování.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Já bych dala hlasovat jako první o písmenu A1 a bod číslo 6. (Stanovisko zpravodajky: neutrální, stanovisko navrhovatelky: neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 143. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 143. Přítomno 182, pro 31, proti 14. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Pak je tady písmeno A1, bod číslo 10. Jedná se o návrh paní poslankyně Levé. (Stanovisko zpravodajky: zamítavé, stanovisko navrhovatelky: kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 144. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Já tedy se obávám, že jestli to můžu upřesnit - jedná se o § 120, kde se doba tří let nahrazuje dobou jednoho roku, takže -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon, paní zpravodajko, já vás musím přerušit. Teď jsme dokončili hlasování. To, co mělo být řečeno, muselo být řečeno před ním.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 144. Přítomno 182, pro 62, proti 28. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh, o němž bychom mohli hlasovat. Ale ještě předtím proběhne kontrola posledního hlasování, takže vás prosím o chvíli trpělivosti. (Probíhá kontrola hlasování.)

Je námitka proti hlasování? Ještě jednou se zeptám na to, zda je námitka. Pan poslanec Petr Pleva má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážené dámy, vážení pánové, mně určitě věříte (smích v sále a ojedinělý potlesk), že jsem hlasoval pro. Zřejmě opravdu zklamalo hlasovací zařízení, protože mám na sjetině křížek. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 145. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 145. Přítomno 182, pro 157, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které se týká písmene A bodu 1, odrážky pod bodem 1 bodu 10. Říkám to dobře?

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Ano. Možná je to mojí nezkušeností, já jsem to špatně vysvětlovala. Hlasujeme o bodu č. 10. Moje stanovisko je zamítavé proti stanovisku paní poslankyně Levé, čili je kladné. (Stanovisko zpravodajky: kladné, stanovisko navrhovatelky: kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Opakujeme toto hlasování a bude mít tentokrát pořadové číslo 146. Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146. Přítomno 182, pro 85, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jedna kontrola bude následovat. (Probíhá kontrola.)

 

Zeptám se, zda je námitka proti hlasování. Nevidím takovou, pokračujeme tedy dál a prosím paní zpravodajku o další návrh.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP