(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Budeme tedy o tom hlasovat. Kdo souhlasí…

O slovo se hlásí paní poslankyně Orgoníková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážená vládo, já navrhuji, aby tento návrh zákona byl přikázán také stálé komisi pro změny ústavy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji. Takže nyní budeme o návrzích hlasovat. První budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 132. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 132. Z přítomných 165 poslanců pro návrh 155, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Orgoníkové přidělit tento návrh stálé komisi pro ústavu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 133. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 133. Z přítomných 166 poslanců pro návrh 85, proti návrhu 24. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru ústavněprávnímu a stálé komisi pro ústavu.

Než ukončím tento bod, o slovo se přihlásil zpravodaj, pan poslanec Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, nechci komplikovat jednání, jenom chci říci jednu věc na základě zkušenosti z minulého období. Pokud se má jak ústavněprávní výbor nebo případně komise pro otázky ústavy věcí vážně zabývat a dospět k nějakému návrhu, který by měl být ve Sněmovně přijatelný, protože jde o ústavní většinu, čili nejde tu o to, abychom se mohli tak jako stranicky přetahovat, jako to bylo dopoledne, potom je opravdu nezbytné, aby se touto věcí zabývaly parlamentní strany, vedení poslaneckých klubů a připravily své návrhy, protože jinak ti členové ať už ústavněprávního výboru nebo komise k ničemu smysluplnému nedospějí. To jsme zažili v minulém období. Čili bude předložen návrh, který potom Sněmovna zamítne.

Já nemám žádný meritorní návrh, že bych se vyslovoval k čemukoli, ale chcete-li, aby Sněmovna v této věci dospěla k nějakému návrhu, potom je opravdu nezbytné, aby vedení parlamentních stran, vedení poslaneckých klubů si ujasnila stanoviska. A zvlášť to platí pro vedení ODS, protože jsme zažili v minulém období, že poslanci ODS pro určitou změnu ústavy, mám na mysli imunitu, hlasovali, ale odmítli to senátoři za ODS v Senátu, a v důsledku toho ta ústavní změna schválena nebyla. Tak jenom říkám proto, chceme-li v této věci k něčemu smysluplnému dospět, potom musí tomu předcházet tato politická jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. A mohu tedy ukončit bod 71.

 

A budeme dále pokračovat třetím bodem našeho odpoledního jednání a tím je bod číslo

 

62.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
/sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Vlastimil Tlustý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, jedná se o druhé čtení tohoto sněmovního tisku. Proto jenom zopakuji, že tento zákon má umožnit vydávat státní dluhopisy tak, že splatné jistiny státních dluhopisů, které budou splatné v příštím roce, budou uhrazovány právě z nových emisí, a to s delší splatností.

Původně jsme navrhovali, aby tento tisk byl projednán podle režimu § 90 jednacího řádu. To nám nebylo umožněno, a proto chci zopakovat, že jde o to, aby tento návrh byl přijat co nejrychleji, protože první dluhopisy, které budou takto spláceny, jsou splatné již v prvním čtvrtletí příštího roku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Prosím, posaďte se ke stolku předkladatelů.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 89/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Doktor. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych doplnil vystoupení pana ministra financí o následující údaje. Za prvé bych vás chtěl ujistit, že ony čtyři dluhopisové emise, a sice 32., 43., 39. a 47., jsou dluhopisové emise, které byly vydány - ta první v roce 2000, další v roce 2003, třetí v roce 2005 a čtvrtá v roce 2004. A opravdu jsou všechny splatné v rozsahu let 2007 až 2008. Jejich součet činí oněch požadovaných 132 miliard. Chtěl bych vás však ujistit a svým způsobem doplnit tu informaci o fakt, že částka 132 miliard korun pokrývá pouze část sumy nutné na obsluhu státního dluhu. V letech 2007 až 2008 bude splatných zhruba 182 miliard finančních instrumentů používaných ke krytí státního dluhu České republiky, a ta požadovaná emise tedy kryje pouze část těchto finančních potřeb. Vzhledem k tomu, že hospodaření státního rozpočtu negeneruje vlastní zdroje využitelné ke splacení jistin, je nutné postupovat vydáním další dluhopisové emise splatné v řádu 55 let, tak jak je navrženo.

Já bych vás chtěl ujistit, že rozpočtový výbor po doplnění i těchto informací přijal usnesení, kterým, za prvé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vydání zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2007 a 2008 vyslovila souhlas bez připomínek. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. A poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova pana předkladatele, pana zpravodaje. Pánové, máte zájem o závěrečná slova? Nemáte. Takže vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu. A končím bod 62.

 

A přikročíme k dalšímu bodu dnešního odpoledního jednání, k bodu číslo

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
/sněmovní tisk 90/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Vlastimil Tlustý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP