(17.10 hodin)
(pokračuje Melčák)

Třetím pozměňovacím návrhem je mimořádná dotace na projekt výměny oken u Základní a Mateřské školy ve Velkém Ořechově ve výši 2,24 mil. Kč z kapitoly Ministerstva školství a tělovýchovy, programu 298210 pro příjemce dotace obec Velký Ořechov.

A pro milovníky motoristického sportu jsem si dovolil připravit lahůdku - mimořádnou dotaci, což je čtvrtý pozměňovací návrh. - (Poznámka mpř. Němcové mimo mikrofon.) Paní místopředsedkyně Němcová má smysl pro humor a zřejmě je také milovnice motoristického sportu, takže se těším na její hlas. - A to je projekt Barum Rallye Zlín 2007, kde ve variantě č. 1 vás prosím, ty šetrnější, o 3 mil. korun. Pokud se budete cítit bohatší, prosím o 5 mil. korun ve variantě č. 2. Zdroj: kapitola 398 Všeobecná pokladní správa, program 298220 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a vlády ČR. Příjemcem dotace je společnost s ručeným omezeným zvaná Rallye Zlín. Adresa, identifikační číslo a zdůvodnění jsou obsaženy v podkladech.

Pro vás, kteří byste rádi přispěli na zvláštní skupinu nemocných roztroušenou sklerózou a vzali v úvahu, že ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze chybí 10 mil. na dovybavení Centra léčby demyelinizačních onemocnění ve výši zmíněných 10 mil., ty z vás, kteří máte k této nemoci nějaký vztah, prosím, abyste přispěli z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, programu 235110 podpora rozvoje materiálně technické základny fakultních nemocnic, touto částkou. Příjemcem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2. IČO uvedeno. Zdůvodnění, si myslím, že vyplývá z názvu.

A poslední, o co jsem byl požádán, abych se ucházel o vaši přízeň, je mimořádná dotace na činnost Českého sdružení obětí dopravních nehod ve výši 0,5 mil. korun na činnost. Zařadit do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, program 235320 rozvoj zdravotně-sociální péče. Příjemcem dotace by bylo České sdružení obětí dopravních nehod, občanské sdružení, IČO uvedeno v pokladech.

Hlavní náplní tohoto sdružení - pro ty, kteří neměli možnost se zúčastnit zasedání podvýboru pro dopravu, nebo lépe řečeno semináře podvýboru pro dopravu - je poskytování pomoci obětem dopravních nehod, a to všem postiženým účastníkům, kteří se nečekaně ocitají pro ně ve zcela nové nelehké životní situaci. Většina usmrcených a zraněných při dopravních nehodách jsou nevinné oběti, které za smrt a postižení nemohou. Jsou zabiti a poškozeni někým druhým. Prosím vás, abyste tomuto sdružení, které pečuje o oběti dopravních nehod, přispěli na činnost částkou 0,5 mil. korun.

Už se na mě dívá pan kolega Šplíchal, že by rád také něco řekl, takže mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši ctěnou pozornost a rozloučil se tímto mikrofonem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi. Jeho vystoupením jsme vstoupili do poslední desítky přihlášených. Myslím, že to je pozitivní zpráva pro všechny. Slova se ujme pan poslanec Vladimír Šoltys, připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovoluji si vás požádat o projednání následujícího pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007, tisk 52.

Navrhuji přesunutí částky 8,3 mil. na výstavbu sportovních šaten a zázemí, včetně technické infrastruktury, ve Velkém Šenově z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel vládní rozpočtová rezerva. Důvod je ten, že chybí zázemí pro již vybudované sportoviště a přístup na sportoviště je velmi nebezpečný, protože je přes železničních přejezd ze stávajících nevyhovujících šaten.

Dále mám doplněk za paní poslankyni Horníkovou pro obec Žernov, Královéhradecký kraj. Je to modernizace hasičské zbrojnice v částce 1 mil. korun na vrub VPS, vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šoltysovi. Slova se ujme pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2007. Navrhuji, aby byla zařazena dotace ve výši 5,65 mil. korun z kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210, přičemž příjemcem dotace by byla obec Řicmanice, okres Brno-venkov na akci Obecní dům Řicmanice. Jedná se o rekonstrukci budovy bývalé školy s cílem vytvoření multifunkčního objektu, kde vznikne obecní úřad, obecní knihovna, víceúčelový sál a školka.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Slova se ujme paní poslankyně Eva Dundáčková, připraví se pan poslanec Karel Šplíchal. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane místopředsedo. I já bych ráda přičinila změnu do státního rozpočtu, který byl předložen Poslanecké sněmovně a který právě projednáváme v podrobném čtení. Jedná se o tři návrhy, resp. doplnění tří položek, a sice - v prvních dvou případech do programu Ministerstva financí č. 298210 výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti obcí, a to jednou akce, resp. položka s názvem rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v Roztokách v celkové částce 12 mil. korun. Příjemcem této částky by mělo být město Roztoky. Ve druhém případě se jedná o rekonstrukci Základní a Mateřské školy v Chraštici v celkové částce 7,33 mil. Je to z téhož programu výstavby a technické obnovy školských zařízení v působnosti obcí a příjemcem v tomto případě je obec Chraštice.

Jedná se o zdánlivě podobné akce a podobná zařízení, na kterých je pikantní to, že v obou případech obce či město nemohou dostát své povinnosti dobrého správce a hospodáře, a to ze zcela rozdílných důvodů. Zatímco město Roztoky je město ve Středočeském kraji, které se vypořádává se specifickým fenoménem prudkého nárůstu počtu obyvatel v důsledku nové bytové výstavby a není schopno dostát všem požadavkům z toho vyplývajícím, naopak město Chraštice je jednou ze sedmi obcí této velikosti v ČR - obec Chraštice má pouze 221 obyvatel a celkové daňové příjmy v roce 2005 činily 1,5 mil. korun. Přitom je obec zřizovatelem úplné Základní a Mateřské školy Chraštice, kterou navštěvují kromě vlastních žáků také žáci z 12 okolních obcí. Bohužel rozpočtové určení daní tuto skutečnost nezohledňuje a obec se tak nachází ve velmi složité situaci. Prosím vás proto o podporu dotací ze státního rozpočtu právě na tyto dvě akce.

Poslední má prosba se týká pomoci bazilice Svatá Hora v Příbrami. Jedná se o dotaci, která by měla jít na římskokatolickou farnost Svatá Hora Příbram. Příjemcem je právě ona římskokatolická farnost a částka ve výši deseti milionů by měla být určena na opravu varhan. Kapitola, z které by bylo čerpáno, je kapitola 334 Ministerstva kultury, program reprodukce majetku církví.

Všechny tyto tři navrhované pozměňovací návrhy by měly jít na vrub veřejné pokladní správy, a to buď dluhové služby, anebo vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji. Dala jsem to dohromady s trochou dopomoci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP