(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Koníčkovi, slova se ujme paní kolegyně Věra Jakubková a připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, přednesu pozměňovací návrh, který považuji za systémový. Odpovídá vládnímu závazku a také potřebě dopravců.

Pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, kapitola č. 327 Ministerstvo dopravy. Navýšení programu 227620 podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy z 370,5 mil. korun na 800 mil. korun. O tuto částku 429,5 mil. korun snížit kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

Zdůvodnění. V příloze 2 dopravní politiky na léta 2005 až 2013 schválené usnesením vlády číslo 882 ze 13. července 2005 je stanoven podíl státního rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy na financování obnovy vozového parku veřejné osobní dopravy ve výši 400 mil. korun každoročně na autobusy a 400 mil. korun na vozy elektrické trakce v městské hromadné dopravě a také každoročně. Bohužel u programu 227610 dosahuje navržená částka pouze 370,5 mil. korun a zahrnuje jak autobusy, tak elektrické trakce v městské hromadné dopravě, tedy ani ne polovinu toho, k čemu se vláda zavázala schválením dopravní politiky. Děkuji.

Ještě bych, pane místopředsedo, poprosila, jestli mohu přednést návrh za paní Kateřinu Jacques.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, prosím.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Jedná se o pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2007, který rozšiřuje kapitolu 304 Úřad vlády položku kampaň proti rasismu o 4 mil. korun na realizaci projektu Evropský rok rovných příležitostí pro všechny směrem ke spravedlivé společnosti. O tuto částku snižuje kapitolu Všeobecná pokladní správa položka vládní rozpočtová rezerva.

Jedná se o návrh, který je celorepublikový, evropský. A zdůvodnění: Evropským parlamentem a Radou byl rok 2007 vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Jednotlivé členské státy byly vyzvány, aby realizovaly aktivity a programy, jejichž cílem bude soustředit politickou podporu a veřejné mínění ve prospěch rovných příležitostí a proti diskriminaci. Na tyto aktivity poskytne Evropská unie 50 % spolufinancování. Aby Česká republika mohla využít finanční prostředky z Evropské unie v maximální míře a zapojila se tak do celoevropské kampaně, je nutné navýšit kapitolu 304 Úřad vlády o 4 mil. korun. Tyto finanční prostředky mohou být poskytnuty na práci s dětmi a mladými lidmi na podporu rovných příležitostí na školách, na výzkum o diskriminaci zdravotně postižených, na školení odborných pracovníků, např. na úřadech práce a soudnictví, na tvorbu didaktických materiálů pro učitele v oblasti multikulturního vzdělávání.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Jakubkové. Druhý pozměňovací návrh byl rozdán na lavice. Prosím nyní paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, připraví se pan poslanec Petr Zgarba. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych přednesla návrhy ve druhém čtení státního rozpočtu.

K usnesení rozpočtového výboru navrhuji vypustit položku 35/25, která se týká rekonstrukce školy v Ratajích, okr. Kroměříž, a to z toho důvodu, že tato položka se v usnesení objevuje dvakrát, a to ještě jednou jako položka 32/51. O tyto ušetřené prostředky, týká se to 6 mil. korun, navrhuji rozšířit kapitolu 398, program 298210, na nové dvě položky: Za prvé obec Trboušany, rekonstrukce budovy Obecního úřadu pro kulturní a sportovní účely ve výši 2 mil. korun, a ve stejné kapitole v programu 298210 pro město Litomyšl rekonstrukce Centra rodinné a mateřské péče 1 mil. korun.

I tak zbývají 3 miliony korun, které mohou být využity jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Slova se ujme poslanec Petr Zgarba, připraví se pan poslanec Boris Šťastný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, páni ministři, dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh - investiční akce ve prospěch státního rozpočtu na rok 2007, a to by byla akce rekonstrukce Základní školy Větrný Jeníkov, druhá etapa, dobudování investice, která již byla zahájena. Příjemce akce je obec Větrný Jeníkov, č.p. 5, IČO investora je 00286842. Navrhovaná výše dotace je 4 800 000 korun. Navrhuji zařadit do programu 298220 na vrub vládní rozpočtové rezervy. Jedná se o dobudování rekonstrukce základní školy v uvedené obci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zgarbovi. Slova se ujme pan poslanec Boris Šťastný, připraví se pan poslanec Miloš Melčák. - Kolegu Štastného nevidím, tedy bude s ním naloženo jako s jinými, propadne na konec bloku pozměňovacích návrhů.

Slova se tedy ujme pan poslanec Miloš Melčák a připraví se pan poslanec Vladimír Šoltys. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane místopředsedo, za strpení, že jste vydržel ten můj sprint přes sněmovnu. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, neopomíjím ani pana místopředsedu vlády a pana ministra, taky je zdravím tady z té vysoké tribuny, a obracím se na vás s prosbou, jestli byste nezatřepali také trošku měšcem a potěšili občany města Zlína. Pan ministr říká, že to je hračka, takže myslím, že to nebude takový problém.

První pozměňovací návrh, který přednáším, je požadavek na mimořádnou dotaci na projekt Kongresové centrum Zlín, horní stavba, pro město Zlín. Požadavek byl předán na Ministerstvo financí č.j. 83231. Dovolte, já dám panu ministrovi podklady, aby si nemusel dělat poznámky.

Tento návrh přednáším ve dvou alternativách. Pro ty, kteří by byli ochotni dát 10 mil. korun, ta první varianta je 10 mil. korun a zdroj program 298220 z vládní rozpočtové rezervy, Všeobecná pokladní správa. Pro ty šetřivější jsem si dovolil zařadit alternativu číslo dvě, a to dotace ve výši 7 mil. korun, zdroj opět zdroj program 298220 z vládní rozpočtové rezervy. Příjemce dotace je statutární město Zlín, IČO a přesná adresa, jakož i zdůvodnění tohoto návrhu, je v podkladech, které jsem předal. Nebudu vás s tím zatěžovat, protože je to poměrně dlouhé.

Druhý pozměňovací návrh se týká mimořádné dotace na projekt rekonstrukce sportovního areálu Zlín-Paseky ve výši 13,6 mil. korun. Požadavek byl předán opět na Ministerstvo financí, č.j. uvedeno v podkladech. Kapitola je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 233510, který se nazývá podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy, příjemce dotace je Sportovní klub Paseky-Zlín, přesná adresa a IČO je uvedeno včetně zdůvodnění v podkladech.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP