(16.50 hodin)
(pokračuje Dub)

Posledním mým návrhem je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298110 podpora obnovy a rozvoje regionální infrastruktury, zařadit novou položku vybudování cyklistické stezky podél biologických rybníků v katastrálním území Praha 20, městská část Počernice, ve výši 4,5 mil. Kč, a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Slova se ujme pan poslanec František Novosad, připraví se pan poslanec Václav Mencl. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést tři pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu.

První pozměňovací návrh je rekonstrukce Základní školy Žerotínova, Valašské Meziříčí. Je tam špatná krytina a celá budova je ve špatném stavu. 5 milionů.

Druhý návrh: rekonstrukce Základní školy Horní Lideč, okres Vsetín, celková oprava základní školy, hodnota 17 mil. Kč.

Třetí návrh je zdravotní středisko Nový Hrozenkov, okres Vsetín, bezbariérový přístup pro postižené, výtah do pater a rekonstrukce rychlé záchranné služby. Celková částka 13 mil. Kč.

Doporučuji tyto peníze z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Novosadovi. Slova se ujme pan poslanec Václav Mencl, připraví se pan poslanec Tom Zajíček. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Dovolte, abych navrhl zvýšení rozpočtu Ministerstva kultury, program 234110, resp. programu 234114, podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek, o 4,516 mil. Kč, na akci rekonstrukce vily architekta Jurkoviče v Brně. O tyto prostředky navrhuji snížit kapitolu Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

Dovolte mi pouze krátké odůvodnění. Objekt zakoupil stát v roce 2006 za 15 mil. Kč pro potřeby Moravské galerie, a pro realizaci cíle, to je otevření pro veřejnost, včetně stálé výstavy architekta Jurkoviče, je potřeba objekt včetně zahrady zrekonstruovat. Celkové náklady na rekonstrukci činí 41 mil. Kč a převážná část této částky má být hrazena z tzv. norských fondů. Částka 4,516 je nutným klíčem pro norské fondy. Představuje nutné kofinancování z naší strany. Podotýkám, že vila je státním majetkem a je dokonce již do programu, který jsem citoval, zařazena, ovšem zatím s nulou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Menclovi. Slova se ujme pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan poslanec Jiří Čepelka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám jeden pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2007, který si dovolím přečíst.

Navrhuji zařadit do programu 235210 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví novou položku, a sice Nemocnice Písek, rekonstrukce gynekologie, havarijní stav. Výši dotace navrhuji 9,6 mil. Kč.

Ve svém krátkém zdůvodnění říkám jen, že se jedná o opakovanou žádost. Poslední pokus o získání této dotace se datuje z 27. 10. 2005. Zdrojem financování by měla být kapitola 398, vládní rozpočtová rezerva. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Čepelka, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, i já si dovolím předložit jeden z pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007.

V malé obci Ostrov na okrese Ústí nad Orlicí neustále roste počet dětí, a v současné době se mateřská škola nachází v budově, která je starší než sto let a krajská hygienická stanice dala povolení provozovat tuto mateřskou školu a školní jídelnu pro základní školu maximálně do konce roku 2007. Proto si dovolím načíst tento pozměňovací návrh: Zařadit akci výstavba Mateřské školy a školní jídelny v obci Ostrov, okres Ústí nad Orlicí, adresa č.p. 285, IČO 00279315, dotace ve výši 7 mil. Kč, z programu 298210, financované z vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čepelkovi. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolím si načíst několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na rok 2007.

První pozměňovací návrh se týká změny výdajové části kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, změna výdajové části kapitoly 313, na transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny, navýšení o 35 mil. Kč a dávky nemocenského pojištění navrhuji snížit o 35 mil. Kč, čili tento návrh je rozpočtově neutrální.

Druhý pozměňovací návrh: novostavba víceúčelové haly v Záhorovicích, investorem je obec Záhorovice, č.p. 382, IČO 00207381, navrhovaná výše dotace je 15 mil. Kč, číslo programu 298110. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu, alternativně snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti. Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu je, že obec neúspěšně žádá Ministerstvo financí již čtyři roky a zatím její žádost nebyla zařazena do návrhu rozpočtu.

Třetí pozměňovací návrh: Základní škola Horní Lideč, rekonstrukce, investorem je obec Horní Lideč, č.p. 292, okres Vsetín, IČO 00303780, navrhovaná výše dotace 15 mil. Kč, program číslo 298210. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu, alternativně navrhuji snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti.

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká rekonstrukce sportovně-kulturního zařízení obce Pitín, investorem je obec Pitín, okres Uherské Hradiště, IČO 00291234, navrhovaná výše dotace je 14,6 mil. Kč. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu, alternativně navrhuji snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti.

Pátý pozměňovací návrh je kostel Všech svatých, rekonstrukce střechy, investorem je římskokatolická farnost Dobromilice, okres Prostějov, IČO 47922711, navrhovaná výše dotace je 2,5 mil. Kč, číslo programu 334110. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu, alternativně navrhuji snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti. Jedná se o havarijní stav střechy a jedná se o kulturní památku.

Dovoluji si ještě požádat, aby o každém pozměňovacím návrhu bylo hlasováno samostatně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Vladimír Koníček, připraví se paní poslankyně Věra Jakubková.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já chci jenom přednést řekl bych legislativně technickou úpravu. V položce 24/16 v příloze tisku 52/2 je uveden text "přístavba tělocvičny a školních šaten". Navrhuji nahradit textem "nástavba tělocvičny". Další text zůstává beze změny. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP