(16.40 hodin)
(pokračuje Korytář)

Třetí pozměňovací návrh. V tomto jde o akci vybudování sociálního zařízení z vybavení pro zdravotně postižené děti v dětském táboře v Čekyni, investorem je Odborové sdružení železničářů, depa kolejových vozidel, identifikační číslo 623498864, výše dotace 2 mil. 200 tisíc korun z vládní rozpočtové rezervy.

Tuto akci zařadit do programu Ministerstva zdravotnictví pod číslem 235320 rozvoj zdravotní a sociální péče, respektive 235322 národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Korytářovi. Slova se ujme pan poslanec Jindřich Valouch. Připraví se pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný pěkný podvečer, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře financí, dámy a pánové, i já budu podávat pozměňovací návrh. Než k němu přistoupím, dovolte mi jenom takovou malou poznámku.

My v kontrolním výboru máme informace týkající se kontrol, které provádí NKÚ, a z těchto kontrol víme, že hospodaření na jednotlivých ministerstvech není zrovna věcné, konkrétní a ne vždy tak, aby kapitál byl využívám plně. Víme, že problémy zejména jsou v tzv. rezervním fondu, kdy řada finančních prostředků se tam, bych řekl, ukrývá, a tyto finanční prostředky nejsou v daném roce plně využity. A myslím si, že je to otázka, které bychom se měli věnovat i z hlediska možností využití potom tzv. cash těchto finančních prostředků, abychom je mohli my jako poslanci užít na věci, které jsou bezprostředně věcné, konkrétní a dají, bych řekl, nám možnost realizovat věci v jednotlivých regionech.

Proto mi dovolte předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, tisk 52, a zařadit a schválit rekonstrukci a modernizaci školní jídelny v Bělotíně, okres Přerov, a to ve výši 10 milionů. Doporučuji tuto částku zařadit do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, a program 298210.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Slova se ujme pan poslanec Václav Snopek. Připraví se pan poslanec Jiří Carbol. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, i já si dovolím přednést tři návrhy na změnu státního rozpočtu. Dříve, než je budu přednášet, tak se zamýšlím nad tím, jestli mé návrhy vlastně nebudou již dělením třetího medvěda. Ale nicméně je tedy přednesu.

První návrh se týká kapitoly 333, program 233510, a předmětem je dostavba ČEZ arény Pardubice. Zdůvodnění tady přednesla paní poslankyně Páralová. Já se budu lišit pouze v tom, že navrhovanou částku zvýším na 50 milionů. Zdroj na financování této akce bych doporučil vládní rozpočtová rezerva.

A teď zdůvodnění částky. Já se domnívám, že pokud věnujeme velkou pozornost neznámým akcím i akcím, které mají velký dosah na veřejnost i reprezentaci země, tak bychom je neměli podceňovat a měli bychom jim věnovat i větší pozornost ze strany centrálních orgánů.

Druhý návrh, který přednesu, se bude týkat programu 115132. Předmětem je dostavba Dětského pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje. Jedná se o zařízení ojedinělé svého druhu, pomalu nejstarší v republice, které má dosah prakticky do všech krajů. Jedná se o celoroční využívání, nejen tedy pro děti a mládež, ale je to i středisko výchovy dospělých.

A nyní to podstatné. Navrhuji částku 3,5 mil. z důvodu havarijního stavu objektu, statické zajištění. Je to tedy program 115132 a krytí navrhuji buď ze Všeobecné pokladní správy anebo vládní rozpočtové rezervy.

Poslední přednášený návrh se dotýká dostavby Domova důchodců svaté Zdislavy v obci Červená Voda. Investorem je tedy obec Červená Voda. Číslo investora 69172633, tedy obec. Navrhovaná částka je 10 mil. a program 213314. Jedná se o akci, která je dlouhodobě připravena, není pokryta a jedná se o dostavbu pavilonu a řešení havarijního stavu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Snopkovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Carbol, připraví se paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání následujících pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu rozpočtu.

První návrh. Název akce - kostel v Orlové, provedení statiky a odvodnění v částce 4,5 mil. korun.

Akce č. 2. Pořízení bytu pro ohrožené klienty, investor občanské sdružení Integra Opava, ve výši 3,5 mil. korun.

Třetí akce. Rekonstrukce a přístavba Základní školy a tělocvičny v obci Dobratice, výše 15 mil. korun.

Čtvrtý návrh. Rekonstrukce místních komunikací, obec Stěbořice, ve výši 4 mil. korun.

Pátý návrh. Název akce - výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny včetně úprav inženýrských sítí a dopravní infrastruktury ve výši 80 mil. korun.

Šestá, poslední. Název akce - oprava a přístavba budovy Obecního úřadu v obci Vojkovice ve výši 6 mil. korun.

Tyto akce navrhuji krýt přesunutím částky z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Carbolovi. Slova se ujme paní poslankyně Ivana Levá. Připraví se pan poslanec Tomáš Dub. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesla svůj pozměňovací návrh.

Název akce - záchrana barokních varhan, kostel Panny Marie ve Starém Plzenci, investor město Plzenec, navrhovaná výše dotace 700 tisíc. Program 234410 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, a to vše na úkor snížení vládní rozpočtové rezervy, kapitola 398.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Levé. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Dub. Připraví se pan poslanec František Novosad. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Já si, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji také vznést několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na rok 2007.

Prvním pozměňovacím návrhem je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210 podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku, a to rekonstrukce střechy Základní školy Františky Plamínkové, Praha 7, a to ve výši 2 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Dalším pozměňovacím návrhem je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298110 podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, zařadit novou položku, a tj. vybudování cyklostezek na Praze 7, ve výši 15 mil. korun, a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Dalším pozměňovacím návrhem je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298110 podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, zařadit novou položku pro TJ Lokomotiva, Praha 7, rekonstrukce kanalizace a tribun ve výši 7 mil. korun, a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Dalším mým návrhem je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210 podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku dostavba a rekonstrukce Základní a Mateřské školy Zdiby ve výši 15 mil. korun a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP