(14.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Devátý pozměňují návrh je rekonstrukce zimního stadionu. Příjemcem dotace je město Uherský Brod. Navrhovaná výše dotace je 6 milionů korun k tíži kapitoly Všeobecná pokladní správa, konkrétně programu 298110. Stručné zdůvodnění pozměňujícího návrhu: Rekonstrukce zimního stadionu je nutná z důvodu velkých tepelných ztrát, kdy je nutno provést zateplení a výměnu oken, včetně zateplení střechy a zhotovení zábran proti sesuvu sněhu ze střech.

Desátým pozměňujícím návrhem je stavba jídelny a výdejny stravy Gymnázium Uherské Hradiště. Příjemcem dotace je Gymnázium Uherské Hradiště. Navrhovaná výše dotace je 11 milionů korun k tíži kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210. Stručné zdůvodnění návrhu: Současná jídelna, nebo spíše výdejna stravy neodpovídá kapacitě studentů Gymnázia Uherské Hradiště a v řadě případů i platným hygienickým normám.

Jedenáctý pozměňující návrh - tělocvična Základní školy Boršice. Příjemce dotace - obec Boršice u Buchlovic. Navrhovaná výše dotace 23 milionů korun k tíži kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210. Stručné zdůvodnění pozměňujícího návrhu: Základní škola Boršice nemá vlastní tělocvičnu, žáci musí cvičit v kulturním domě obce, kde nemají potřebné zázemí. Vybudováním tělocvičny by se vyřešila nejen problémová situace základní školy, ale umožnil by se i rozvoj sportovních aktivit v celé obci.

A posledním, dvanáctým pozměňujícím návrhem je rekonstrukce a dobudování sportovního areálu v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště. Příjemcem dotace je Občanské sdružení Chřibák z Hodonína. Navrhovaná výše dotace je 12 milionů korun k tíži kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298210. Stručné zdůvodnění návrhu: Rekonstrukcí a dobudováním sportovního areálu dojde ke zkvalitnění sportovního vyžití občanů nejen obce, ale celého blízkého okolí, zároveň tato investiční akce přispěje k rozvoji cestovního ruchu v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Děkuji za pozornost a za podporu mým pozměňujícím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec David Šeich. Připraví se pan poslanec Jan Morava.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si navrhnout do programu 298210 zařazení investiční akce rekonstrukce havarijního stavu Základní školy Oslavany v hodnotě 4,7 milionu korun. Ke zdůvodnění toho návrhu a k tomu, co bylo řečeno také v rozpravě obecné, chci uvést, že se jedná o zajištění havarijního stavu střechy. Myslím, že to je důvod poměrně významný. Je to věc doložená havarijním výměrem, která ohrožuje vyučování dětí v této základní škole.

A k tomu, co bylo řečeno v rozpravě obecné a souvisí s odůvodněním tohoto návrhu. Doufám, že každý z nás, nebo většina z nás se nebavila ani v systémové diskusi o tom, jestli tento systém investování peněz prostřednictvím poslaneckých návrhů je, či není možný. Ale ve chvíli, kdy možný je, není možné se spravedlivě divit, že poslanci se dožadují investic do svých volebních obvodů typu - když v jejich volebních obvodu je v havarijním stavu základní škola, kde se vyučují děti. To jsou prostě věci přirozené. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan poslanec Jan Morava. Připraví se pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Jan Morava: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mám dva pozměňující návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2007.

První - rekonstrukce sportoviště tenisového oddílu SK Mělník, investorem je Tenisový oddíl SK Mělník, výše dotace 1 milion korun oproti kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Druhý pozměňovací návrh - dotace ze státního rozpočtu na řešení technické infrastruktury nemocnice - výstavba energocentra a trafostanice ve výši 6 milionů korun pro oblastní nemocnici Kolín, nemocnice Středočeského kraje, z kapitoly 398 VPS.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Karel Kratochvíle. Připraví se pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já přednesl své pozměňovací návrhy.

Nejprve bych chtěl drobnou technickou opravu v usnesení rozpočtového výboru 29/47. U obce Nebahovy je napsáno Nenebahovy, takže bych chtěl opravu na Nebahovy.

Dále mi dovolte, abych požádal také o přidělení dotací z veřejné pokladní správy z 398, a to na tyto akce:

1. pro obec Přeštěnice, okres Písek, rekonstrukce místní komunikace ve výši 1700 tisíc korun z programu 298220,

2. oprava místní komunikace v obci Lažistka, obec Nebahovy, ve výši 890 tisíc korun z programu 298220,

3. oprava místní komunikace, obec Dub, okres Prachatice, ve výši 935 tisíc korun z programu 298220,

4. rekonstrukce obecní kanalizace, obec Oslov, okres Písek, ve výši 1 980 tisíc korun z programu 298220,

5. modernizace povrchu hřiště umělým trávníkem, město Milevsko, okres Písek, ve výši 10 milionů korun z programu 298220,

6. rekonstrukce hřiště na umělý trávník třetí generace, Tělovýchovná jednota Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, ve výši 15 milionů korun z programu 298110.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Nyní je v pořadí pan poslanec Václav Mencl, kterého zde nevidím. Jeho přihláška tedy propadá až na konec. Hovořit bude paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Připraví se pan poslanec Miloslav Kala.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové. I já si dovoluji dát pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, a to návrhy dva.

První je Plážový volejbal České Budějovice - dokončení zázemí hřiště ve výši 1800 tisíc z kapitoly VPS.

Druhá záležitost je TJ Sokol Hluboká nad Vltavou - dokončení zázemí baseballového a volejbalového hřiště a hřiště pro děti ve výši 5200 tisíc korun, také z kapitoly Veřejné pokladní správy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Slovo má pan poslanec Kala. Připraví se pan poslanec Václav Klučka.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl následující pozměňovací návrhy.

Za prvé - obec Černovice, okres Blansko, oprava mostu a obecních komunikací, ve výši 2 miliony korun, z kapitoly VPS vládní rozpočtová rezerva.

Za druhé - obec Pěnčín, dostavba areálu základní školy ve výši 5 milionů korun, zdroj stejný, obec Lovčičky - výstavba retenční nádrže ve výši 2 miliony korun, rovněž VPS VRR, obec Chvalkovice u Bučovic - rekonstrukce infrastruktury ve výši 1 milion korun z kapitoly VPS vládní rozpočtová rezerva.

Dále ÚVN Praha Střešovice - přístrojové vybavení - ve výši 5 milionů korun z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, a dále rekonstrukce dráhy Masarykova národního areálu motoristických sportů - příjemce dotace Automotodrom Brno, a. s. - navrhovaná výše dotace 100 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Klučka, připraví se pan poslanec Václav Grüner.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP