(12.40 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Já jen zopakuji usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu Kontrolní rady Grantové agentury o činnosti za období 2005 - 2006."

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Byla to jediná přihláška do podrobné rozpravy, takže tímto podrobnou rozpravu končím.

 

O předneseném návrhu usnesení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 101, které tímto zahajuji. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh usnesení hlasovalo 96. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

54.
Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 35 z jeho 4. schůze ze dne 15. listopadu tohoto roku.

Prosím již připraveného zpravodaje výboru pana poslance Petra Plevu, aby předložené usnesení uvedl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, všichni jste obdrželi usnesení 35. Jen na vysvětlenou k tomuto usnesení. Pokud vás někoho zarazí rozdíly, které jsou ve finančních částkách, které jsou vlastně za celý rok práce Kontrolní rady Grantové agentury, je to tedy roční odměna, tak rozdíly jsou způsobené především tím, že ne všichni členové byli po stejnou dobu ve funkci. Víte, že Poslanecká sněmovna nějakou dobu nedovolila stávající počet členů Kontrolní rady Grantové agentury, takže někteří pracovali pouze půl roku, někteří i méně, někteří pracovali celý rok. Z toho především plynou rozdíly v odměnách.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, ani písemné, ani z místa.

Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kde opět poprosím pana poslance Plevu, aby nás seznámil s návrhem usnesení.

 

Poslanec Petr Pleva: Usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, výši odměn členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto…" A teď by tam byli… Já nebudu zdržovat čtením, protože to máte všichni před sebou. Částky budou tak, jak jsou uvedeny v tisku 35.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, také se domnívám, že není nutné jednotlivá jména a částky číst. Do podrobné rozpravy nezaznamenávám žádné další přihlášky, podrobnou rozpravu tímto končím. Na žádost pana zpravodaje vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O předloženém návrhu usnesení budeme hlasovat pod pořadovým číslem 102. Toto hlasování zahajuji a ptám se vás, kdo je pro předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 104 poslankyň a poslanců se pro návrh usnesení vyslovilo 100. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem našeho dnešního jednání je bodl číslo

 

55.
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005
/sněmovní tisk 51/

 

Rozpočtový výbor zprávu projednal, usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 51/1. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Braný. (Není přítomen v sále.) Já poprosím kolegy pana poslance, jestli mají povědomí, zda pan poslanec je přítomen a je pouze někde v kuloárech - v tom případě vás prosím o shovívavost a pár minut. (Poslanec Braný vchází do sálu.) Výborně, pan poslanec Braný je přítomen, a já ho tedy poprosím, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru, který se zabýval sněmovním tiskem 51, zprávou o situaci na českém kapitálovém trhu, a aby pan poslanec přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, děkuji vám.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednával tento materiál na půdě České národní banky a po obsáhlé diskusi vám navrhuje usnesení, které máte před sebou, ve znění, že bereme tuto zprávu na vědomí. Jako zpravodaj doporučuji. Vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku formou písemnou ani z místa, takže obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kde poprosím pana poslance Braného, aby nám ještě jednou přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nakolik v diskusi nezazněl žádný hlas, zůstává návrh usnesení tak, jak ho máte v tisku 51 písemně, s tím, že zprávu o situaci na kapitálovém trhu bere Poslanecká sněmovna na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pod pořadovým číslem 103. Toto hlasování zahajuji a ptám se vás, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 se z přítomných 106 poslankyň a poslanců pro tento návrh usnesení vyslovilo 98, proti 1. Tento návrh usnesení byl přijat. Děkuji vám.

 

A dalším bodem našeho dnešního jednání je bod číslo

 

57.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006
/sněmovní tisk 74/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 74 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 74/2.

Předloženou zprávu uvede ministr financí pan Vlastimil Tlustý. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tato zpráva obsahuje hodnocení vývoje ekonomiky za první pololetí loňského roku, plnění státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků, vývoj finančních aktiv a pasiv včetně stavu státních záruk, ale obsahuje také informace, které se týkají aktuálnějšího stavu věcí, to znamená výhledu do konce letošního roku, a to jsou údaje a informace, které vám doporučuji k pozornosti.

Státní rozpočet na rok 2006 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu s údaji: příjmy ve výši 884 mld., výdaje 958,8 mld. a rozpočtovaný schodek 74,4 mld. Toto poslední číslo zaznamenejte, v závěru mého vystoupení se dovíte aktualizované, zřetelně méně pozitivní číslo.

V průběhu prvního pololetí došlo k několika rozpočtovým úpravám. Tou nejpodstatnější bylo zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu o částku 5 mld. korun. Tyto prostředky se týkaly odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006. Zvýšení příjmů o těchto 5 mld. korun bylo zajištěno především z výnosů dividend z majetkové účasti státu ve společnosti Osinek a ve společnosti ČEZ.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP