(10.30 hodin)
(pokračuje Bičík)

A posléze bychom mohli přistoupit k vlastnímu hlasování o návrzích, tak jak vám byly předloženy. Doporučuji následující postup:

Hlasovat o bodu označeném F1, tj. pozměňovací návrh poslance Martínka k úvodní části návrhu zákona, dále o bodu F2 - pozměňovací návrh pana kolegy Martínka k pozměňovacímu návrhu z usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež z 15. 11. Pokud bude tento návrh přijat, stává se současně nehlasovatelným - protože jsou totožné - návrh A2.

V dalším hlasování bychom rozhodli o tom, co nám navrhuje výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu v tom výše vzpomínaném usnesení z 15. 11. - buď o bodech A1, A2, nebo o bodu A1, podle toho, jak dopadne hlasování o návrhu pana Martínka.

Dále bychom hlasovali o bodu B1, tj. návrh kolegy Novotného na změnu zákona o vysokých školách, ve smyslu legislativních úprav, pokud budou přijaty, které zde přednesl, a ve smyslu částečného zpětvzetí jeho pozměňovacího návrhu. Dále o bodu B2 - opět návrh kolegy Novotného, který se týká změny zákona o dani z přidané hodnoty, s tím, že tato změna se dotýká vědy, vzdělání, výzkumu a vývoje.

Dále bychom hlasovali o návrzích C1 a C2 - doporučuji společně. To je pozměňovací návrh pana kolegy Vojíře.

O návrhu D1, to je pozměňovací návrh pana kolegy Ratha.

Potom společně o návrzích E1 až E4, to je pozměňovací návrh pana kolegy Kvapila, neboť na sebe jednotlivé body navazují.

Pokud bude přijato doporučení a návrh kolegy Šplíchala, hlasovali bychom o jeho pozměňovacím návrhu.

A podle výsledků by pak proběhlo hlasování o celém návrhu zákona. To je postup, který doporučuji pro hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji panu zpravodajovi. Dámy a pánové, má někdo připomínky k proceduře? Ano, pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, já jenom poprosím pana zpravodaje a ctěnou Sněmovnu, jestli by mohlo být hlasováno odděleně o C1.1 a C1.2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Už se stalo. (Rozpaky pana posl. Vojíře.) Ne, pan zpravodaj to navrhl, ale vašemu přání nelze odolat. Požádá-li poslanec o oddělené hlasování, tak není problém.

Další úprava k proceduře nezazněla, čili dámy a pánové, chce někdo, abychom, pan poslanec Bičík nebo já, se pokusili to zopakovat? Pokud ne, tak bychom hlasováním rozhodli o tom, že se budeme držet této procedury. Je s tím souhlas? (Ano.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 82. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 153 poslanců, 141 bylo pro, nikdo proti. Takže se budeme držet této procedury.

 

A jako první rozhodneme o zpětvzetí části návrhu pana poslance Novotného. Uvede pan zpravodaj.

 

Poslanec Milan Bičík: Doporučuji. (Předkladatel: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 83. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 153 poslanců, pro bylo 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Dál budeme hlasovat o legislativně technických opravách přednesených dnes ústně kolegou Novotným. Doporučuji. (Předkladatel: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 84. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 153 poslanců, pro bylo 146, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Teď se dostáváme ke složitější části. Pan poslanec Šplíchal navrhl cosi, co pan poslanec Pleva zpochybnil a řekl, že je to nehlasovatelné. Já si myslím, že Sněmovna se s tím nejlépe vypořádá tak, že já řeknu, že se o tom dá hlasovat, a pana poslance Plevu použijeme pro to, že podal námitku proti postupu předsedajícího. Mně to přijde jednodušší, než abychom se v tom nimrali, co je nebo není hlasovatelné.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, už se s tím vypořádal pan zpravodaj v proceduře, který řekl, že nejprve budeme hlasovat o tom, zdali je to hlasovatelné, nebo ne. Takto jsme si schválili proceduru. Já s tím souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Jde o interpretaci návrhu pana zpravodaje. Já nemám s touto interpretací také potíž, byť to je řekněme méně obvyklé, ale budiž. Takže pokud v hlasování, které za chvilku zahájím, budete hlasovat ano, tak budete říkat, že návrh pana poslance Šplíchala je hlasovatelný. Pokud budete hlasovat, že ne, tak návrh pana poslance Šplíchala není hlasovatelný.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 85. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. (Zpravodaj: Mé stanovisko je záporné. Předkladatel: Záporné.) Děkuji za stanoviska. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, z přítomných 153 poslanců bylo pro 32, proti 91. Sněmovna rozhodla, že návrh pana poslance Šplíchala není hlasovatelný. Můžeme pokročit dál.

 

Poslanec Milan Bičík: Nyní, pane předsedající, můžeme hlasovat o tom, co máme před sebou ve sněmovním tisku 40/3.

Hlasujeme o bodu F1 - pozměňovací návrh kolegy Martínka k úvodní části návrhu zákona, článku jedna. Mé stanovisko je kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 86. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 153 poslanců, pro 145, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Další hlasování - o bodu F2. Je to pozměňovací návrh kolegy Martínka v podstatě k návrhu A, tedy k pozměňovacímu návrhu z usnesení výboru pro vědu z 15. 11. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je v kolizi - bude-li přijat, nebude moci býti hlasováno o pozměňovacím návrhu A2, jak bylo praveno na začátku. Stanovisko je kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 87. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 153 poslanců, 145 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Nyní tedy mohu konstatovat, že bod A2 je již nehlasovatelný, neboť oba jsou totožné.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o bodu A, a sice pouze o A1, tedy o zbytku pozměňovacího návrhu výboru pro vědu, vzdělávání z 15. 11. Stanovisko kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 88. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 154 poslanců, pro bylo 147, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Pokračujeme v hlasování o bodu B1 - pozměňovací návrh kolegy Novotného. Týká se změny zákona o vysokých školách a bude to ve znění již přijatých změn před okamžikem. Část návrhu byla vzata zpět a některé drobné úpravy, týkající se zejména pravopisu, gramatiky, jsou v legislativně technických opravách.

Čili B1, stanovisko v tomto případě už kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 89. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 154, 144 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP