(9.10 hodin)

Senátor Václav Jehlička: Děkuji, pane místopředsedo. Byla vedena debata o tom, a byly zde obavy, aby z celého valdštejnského areálu nevzniklo nějaké senátorské ghetto, uzavřené, a vámi, nebo vašimi předchůdci, byl dán příslib, že se tak nestane. Tato novela vlastně naplňuje sliby, které učinila Poslanecká sněmovna v té době veřejnosti a odborné veřejnosti.

Já zde nechci citovat příliš ze zákonů, ale myslím si, že bude dobré, když se zmíním alespoň o paragrafu, kterého se to týká. Je to § 146, kde ke stávajícímu znění odstavce 1, který zní "Kancelář Senátu zřízená podle zvláštního zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a senátorských klubů." se přidává odstavec b) - "s využitím objektů sídla Senátu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně neslouží k zajištění úkolů podle písmene a)".

Chtěl bych podotknout, že novela tohoto zákona nečiní nějaký tlak na státní rozpočet, nebo žádný, a zároveň nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu.

Chtěl bych jenom připomenout, že včera naše komora projednávala novelu jednacího řádu Sněmovny a touto novelou jsme se nezabývali, to znamená, že jsme jí dali volný průchod, protože máme pocit, že naše komora nemá co mluvit do jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Stejně tak, když dovolíte, bych vás chtěl požádat o schválení té naší novely řekl bych se stejným gentlemanským přístupem, jak jsme to učinili včera my, a požadavek z naší komory byl, aby tato novela byla projednána ve zkráceném jednání, to znamená v prvním čtení.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já dám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Václavu Jehličkovi. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Jana Rybínová.

Než dojde k mikrofonu, tak pan poslanec Chalupa má kartu 60 a pan poslanec Pospíšil náhradní kartu 59. Takže pro steno tato důležitá informace.

A nyní již prosím paní zpravodajku Janu Rybínovou.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, projednáváme senátní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 61, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

Pan senátor Jehlička detailně zdůvodnil navrhovanou změnu. Senát svůj návrh zákona schválil na své 14. schůzi, projednal ji tedy 5. 10. 2006, a svým usnesením č. 532 návrh zákona schválil. Dne 12. října 2006 postoupil Senát senátní návrh zákona Poslanecké sněmovně.

Dovolte ještě krátkou rekapitulaci ke zdůvodnění. Navrhovaná úprava na rozdíl od dosavadního stavu by měla jednak umožnit samotné Kanceláři Senátu pořádat kulturní a společenské akce, jednak přenechávat výše uvedené prostory k pořádání těchto akcí jiným subjektům, aniž by Kancelář Senátu byla nucena vždy předkládat žádosti o schválení výjimky z podmínek využití historických prostor Ministerstvu financí podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, neboť přenechávání prostor pro pořádání těchto akcí by se tak stalo předmětem její činnosti, respektive jejím úkolem, samozřejmě při zachování zásady hospodárnosti využití majetku státu.

Jak již sdělil pan senátor, navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšení počtu zaměstnanců a vyšší potřebu rozpočtových prostředků v kapitole 303 Senát Parlamentu České republiky a neovlivní ani rozpočty krajů a obcí.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh zákona nezapracovává do právního řádu České republiky právo Evropského společenství, Evropské unie. Právo Evropského společenství, Evropské unie danou problematiku neupravuje a ponechává úpravu na národním zákonodárství.

Dámy a pánové, stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 61/1. Vláda projednala návrh senátního zákona na svém jednání dne 8. listopadu 2006 a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem souhlas. Vláda podporuje záměr zpřístupnění historických objektů sídla Senátu pro veřejnost, který je v souladu se záměrem zákonodárce vyjádřeným při schvalování zákona o sídle Parlamentu České republiky, zákon č. 59/1996 Sb., přičemž předložený návrh zákona zpřesňuje právní úpravu postavení Kanceláře Senátu při naplňování tohoto záměru.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou, věcně i legislativně nenáročnou právní úpravu, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna ve smyslu § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila s návrhem souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Janě Rybínové a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, trochu mě mrzí, že poslanecký klub ČSSD stáhl své veto k projednávání tohoto zákona, protože před měsícem jsme tady projednávali změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy byl poslancům zvoleným za Stranu zelených umožněn vznik poslaneckého klubu s nižším počtem, než tomu bylo doposud. My jsme v době projednávání tohoto návrhu avizovali, že podobnou úpravu chceme v Senátu, a vzhledem k různému způsobu projednávání obou dvou jednacích řádů jsme ten pozměňovací návrh neuplatnili.

Teď přišel na stůl jednací řád Senátu a my jsme chtěli uplatnit změnu pouze v jednom paragrafu, a to v § 21, a nahradit číslovku 5, což je počet senátorů, kteří mohou vytvořit klub, na číslovku nižší. Projednávání podle § 90 odst. 2 nám toto neumožňuje, proto bych vás chtěl vyzvat nebo požádat, abyste nepodpořili projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2, zkrátili jsme lhůtu k projednávání - navrhuji o 56 dnů. Ten návrh by bylo možné projednat příští týden jak v druhém čtení, na ústavněprávním výboru bychom předložili jednořádkový pozměňovací návrh o změně počtu členů senátorského klubu.

Klub Komunistické strany Čech a Moravy nemá opravdu nic proti úpravě, kterou Senát navrhuje, a my ji podporujeme, ale myslím si, že když Sněmovna umožnila změnu počtu poslanců, kteří vytvoří klub, měli bychom umožnit totéž v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Hlásí se pan poslanec Křeček.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP