(16.00 hodin)

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás informovala, že změny ve složení orgánů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu jsem navrhla už v září roku 2006. Byla tam ale trošku složitější administrativní procedura, a proto tyto změny se uskutečnily během října 2006. Byl nahrazen místopředseda představenstva doktor Petr Petržílek, dále byl odvolán člen představenstva doktor Alexandr Kevický. V dozorčí radě byla odvolána Terezie Vondroušová a Bc. Oldřich Němec.

Dále byly 20. listopadu uskutečněny volby k doplnění zástupců z řad zaměstnanců do dozorčí rady a já vám můžu přečíst, jaké je nyní složení orgánů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Předsedou představenstva je Ing. Petr Buchal, místopředsedou představenstva je náměstek ministra financí Ing. Bohdan Hejduk. Dále je členem představenstva Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory. Členem představenstva je Ing. Jan Votava, který je současně místopředsedou představenstva Asociace soukromého zemědělství České republiky. Členem představenstva dále Ing. Oldřich Žďárský, člen dozorčí rady Agrární komory České republiky. Je tam opravdu ta pojistka, že tam je zastoupen náměstek ministra financí, takže jsem přesvědčena, že o dohled nad financemi státu je postaráno. V dozorčí radě, která hraje důležitou roli, je zástupce Ing. Jan Míka, který je ředitel odboru auditu Ministerstva zemědělství, pan rektor prof. Hron, pan ředitel Ministerstva zemědělství Ing. Lukášek, další ředitel Ministerstva zemědělství Ing. Krojcr (?). Dále byli zvoleni: paní Ing. Dagmar Vohutková, pan Mgr. Jaroslav Janáček, to jsou pracovníci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Postupovalo se tedy podle platných pravidel hry.

Já jsem přesvědčena, že tohle složení představenstva i dozorčí rady je funkční a odpovídá požadavkům a potřebám. Je tam zajištěn i potřebný dozor. Souhlasím s vámi, že tento fond je velice důležitý pro zemědělce a také pro naše potravináře. Nechala jsem prověřit u pana ředitele Petra Buchala, zda u některé z osob nedochází ke střetu zájmů, a ujistil mě, že tomu tak není, že všichni jmenovaní se mohou účastnit práce v představenstvu i dozorčí radě, není tam vůbec žádný střet zájmů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Skopal přednese svůj doplňující dotaz.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji paní ministryni za informaci. Přesto bych ji chtěl požádat, zda by nezvážila tu záležitost jmenování do představenstva některého z náměstků, protože vidím hlavně jeho význam pro zemědělství a vůbec zemědělskou veřejnost. Jinak ta odpověď mi stačila. Byla dostačující.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně odpoví na výzvu k úvaze. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Děkuji za námět, pane poslanče. Projednám to a zamyslím se nad tímto návrhem. Určitě ho zvážím. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a nyní dávám slovo poslanci Tomu Zajíčkovi k přednesení ústní interpelace na ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče. Připraví se pan kolega Karel Černý, který by ještě teoreticky mohl se svou interpelací přijít na řadu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se obrátil se svou interpelací na pana ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče ve věci, o které jsem přesvědčen, že je předmětem zájmů nás všech. Poprosil jsem, a zároveň to teď činím přímo, o odpovědi na některé otázky, které se týkají čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Možná že stejně jako já jste z různých zdrojů informováni o odlišných údajích o úspěšnosti naší realizace programu strukturálních fondů a projektu Fondu soudržnosti a já jsem přesvědčen o tom, že průřezově celým politickým spektrem máme všichni eminentní zájem na tom, abychom z oněch možných finančních prostředků, které nám poskytují evropské fondy, vyčerpali co nejvíce finančních prostředků. Zajímá mě v první řadě ta rozjezdová fáze našeho čerpání, to znamená, že bych rád poprosil pana ministra Gandaloviče, jestli by nemohl uvést nějaká přesnější data, o která bychom se mohli opřít, protože jak jsem zdůraznil, z otevřených zdrojů, z novin jsme dostávali různé informace, které se od sebe významně lišily.

Moje první otázka tedy zní: Jak vypadá situace v čerpání, tedy realizaci finančních prostředků z evropských fondů v období 2004-2006? K tomu se myslím váže druhá otázka, jestli se podařilo a jakými kroky tu situaci zlepšit v posledních měsících, ať už je to nějakou restrukturalizací, nebo jestli se podařilo omezit administrativu, která je nutná k čerpání těch evropských fondů. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Děkuji za odpověď, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Na tuto interpelaci odpoví pan ministr Gandalovič. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, první varovné zprávy o nedostatečném čerpání evropských fondů začaly přicházet do České republiky z Evropské komise, jak si možná vzpomínáte, někdy v březnu tohoto roku. Jejich důvodem bylo jednak skutečné zpomalení, jednak samotný princip, který v České republice - já říkám bohužel - byl zvolen pro to období 2004 až 2006, a to je princip zpětného proplácení. Zpětné proplácení znamená, že peníze jsou konečnému příjemci z účtů evropských zaslány až tehdy, když je celý projekt skutečně skončen a vyhodnocen a podána žádost o proplacení, což ve svém důsledku znamená, že peníze z Evropské unie k nám přicházejí s velkým zpožděním proti skutečné realizaci těch jednotlivých projektů. Tyto dva faktory, to znamená skutečné zpoždění administrace projektu a faktor ex post dohromady způsobily, že statisticky jsme se umístili na nelichotivém 24. místě z 25 evropských zemí.

Zatímco ten faktor ex post financování už pro to období 2004 až 2006 změnit nemůžeme a hodláme ho změnit až v období příštím, samozřejmě tempo administrace je věc, za kterou odpovídá jednoznačně vláda, a naším úkolem bylo tedy toto významně zrychlit. Výsledkem tedy bylo to, že vás jako poslance Poslanecké sněmovny mohu uklidnit, že pro alokaci roku 2004 se podaří vyčerpat všechny prostředky České republice přidělené, případně v krajním případě minimalizovat objem prostředků, které Evropské unii budeme vracet. Jak víte, největší problém je v takzvaném Evropském sociálním fondu, a to ještě konkrétně v tom fondu v tom operačním programu JPD 3, který je určen pro hlavní město Prahu v oblasti boje proti nezaměstnanosti, kde skutečně dojde pravděpodobně k nedočerpání té alokace z roku 2004, a tudíž vrácení řádově několika milionů eur. To není malá částka. Já sám bych nerad se s takovou částkou loučil. Na druhé straně je potřeba jasně říci, že vůči celkovému objemu přidělených prostředků jsou to řádově promile. Jinak vás mohu ubezpečit, že všechny evropské peníze pro rok 2004, to je tedy takzvaná alokace podle pravidla N+2, do konce roku 2006 budou vyčerpány, a to jak fyzicky, tak případně alespoň při formálním započítání zálohy pro rok 2006.

Mám-li ještě zbývajících pár vteřin času, chci vás ubezpečit, že ta složitost administrace evropských projektů pro nás musí být samozřejmě velkým poučením do budoucna, a my teď děláme vše pro to, abychom se těch chyb vyvarovali. Zpracovali jsme velmi komplexní materiál, který popisuje ty příčiny pomalého čerpání a při přípravě období na léta 2007 až 2013 všechny tyto chyby chceme napravit a veškerá pravidla zjednodušit. Samozřejmě s ohledem na to, že musíme zachovat veškeré kontrolní a monitorovací mechanismy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Pan kolega Zajíček si přeje přednést doplňující otázku a má k tomu prostor.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP