(14.40 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Chtěl bych říci, že to, že se pokusíme svolat mimořádnou schůzi Sněmovny a vrátit se v ne tak excitované podobě k diskusi o odložení platnosti zákoníku práce a vyřešení aspoň těch věcí, které nemají politický charakter, ale pouze věcný charakter. To pokládám za povinnost každého zákonodárce. Já vás v této interpelaci o to prosím. (Poslanec Rath upozorňuje předsedající na překročení lhůty.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a táži se pana poslance Hrnčíře, zda si přeje položit předsedovi vlády doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, vy jste zde poznamenal některé závažné skutečnosti, jako že nový zákoník práce od 1. 1. 2007 přinese zhoršení stavu stávajícího zákoníku práce. Přináší i ústavní pochybnosti v oblasti uzavírání kolektivních smluv a přináší i určitou neprovázanost s ostatními zákony. V tom případě je zcela na místě otázka, která zajímá všechny naše spoluobčany: Co s tímto problémem hodláte udělat jako premiér, poté co, jak jste řekl, poslanci KSČM a ČSSD zablokovali projednávání novely zákoníku práce, tak jak měl být dneska řešen? Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Na doplňující dotaz odpoví pan premiér. Jenom připomínám - ve lhůtě dvou minut.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Kdybych o tom chtěl žertovat, řekl bych, že ty předčasné volby musí být jenom proto, aby se složení Poslanecké sněmovny změnilo natolik, aby tady zasedli lidé, kteří jsou schopni o tom jednat bez emocí. Nicméně to by bylo strašně prosté a navíc těžce realizovatelné. Proto bych si přál, abychom se při tom projednávání, které snad proběhne na mimořádné schůzi, opravdu bavili o těch věcech, které budou od 1. 1. 2007 nepochybně poškozovat celé skupiny českých občanů, a pokusili se to napravit minimálně tím, že platnost toho zákoníku práce odložíme na dobu nezbytně nutnou pro projednání těch změn, které jsou připraveny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Miroslava Němcová, která byla vylosována na druhém místě. Připraví se pan poslanec Vítězslav Jandák. Máte slovo, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, los tomu tak chtěl, že jako interpelace č. 2 byla vylosována interpelace má, která navazuje nejenom na to, co jsem říkala na minulé schůzi, pokud si někdo z vás na to vzpomíná, ale také na to téma, které jsem řešila již v minulém volebním období.

Stručně řečeno jde o to, že pokud jde o kulturní politiku, mohu-li to tak nazvat, České republiky, tak jsou před námi v rámci investičních záměrů dva důležité úkoly. První z nich lze nazvat rekonstrukce Národního muzea, druhý z nich můžeme nazvat rekonstrukce historické budovy Národní knihovny. Kdo z vás se o to zajímal, ví, že obě tyto rekonstrukce jsou finančně velmi náročné. Není pochybnost ani v odborné veřejnosti, ani doufám v lavicích poslaneckých o tom, že tyto rekonstrukce jsou nezbytnými. Ale do toho vstupuje ještě záměr další, a to je vybudovat novou knihovnu České republiky, novou Národní knihovnu, budovu nové Národní knihovny.

Já se chci tudíž zeptat, jaký bude postup vlády, aby byla schopna sladit to, co považujeme všichni za důležitý úkol, tedy zachovat odkaz minulosti a postarat se o to, aby jak budova Národního muzea, tak budova Národní knihovny byly adekvátním způsobem zachovány a předány následujícím generacím, a zároveň abychom umožnili vznik nové moderní budovy Národní knihovny. Vím, že to je velmi nelehké rozhodování, ale právě proto, že jde o velké investiční částky, které v rámci napjatého rozpočtu, tak jak sledujeme současné dění, nejsou jen tak k dispozici, tak bych chtěla vědět, zda dostane přednost onen logický postup, tedy rekonstruovat to, co je nutno rekonstruovat, a teprve poté se zavázat k výstavbě nové budovy.

Děkuji vám za odpověď, pane premiére.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Mě vlastní poslankyně interpeluje v tak závažné věci. (Smích z levé části sálu.)

Jenom pro informaci. Vláda rozhodla o převodu budovy bývalého parlamentu po odchodu Svobodné Evropy, Rádia Evropa, Rádia Svoboda, na Národní muzeum. Samozřejmě to znamená ještě celou řadu jiných právních aktů, ale to je možná doodpovězení na minulou interpelaci.

Já jsem si vzpomněl na slova jednoho mého kolegy, slovenského bankéře, který říká: Peniaze boli, budú, ale sú neni. Nicméně vážně na ten dotaz.

Je to více než dva roky a měsíc, kdy vedení Národní knihovny předložilo Ministerstvu kultury investiční záměr na stavbu nové Národní knihovny a následnou revitalizaci jedné z největších památek, kulturní památky barokního Klementina. Celou tu dobu jsem byl informován panem ředitelem Ježkem i v opozici o tomto problému a konzultovali jsme to. Ty analýzy, které tomu předcházely, jak vyřešit léta se vlekoucí prostorové problémy Národní knihovny, samozřejmě ukázaly, že to řešení je za prvé finančně náročné, za druhé je limitované časem, rokem 2010, kdy vlastně ty současné depozitáře budou kompletně zaplněny a došlo by ke kolapsu. A také samozřejmě špatným stavem Klementina, špatným uložením toho kulturního fondu, poměrně řekl bych jedinečného. A z toho samozřejmě rezultovaly oba projekty, jak projekt revitalizace, tak projekt té výstavby nové Národní knihovny.

Návrh Národní knihovny oddělit Slovanskou knihovnu a historické fondy a služby - a ponechat je v Klementinu - od těch novodobých fondů a služeb je podle mě také správný a ukázal nakonec, že je finančně nejméně náročný. Národní knihovna se snažila po celou tu dobu ten záměr prosazovat velmi razantně a energicky. Už se proinvestovaly nemalé prostředky.

Tady jenom podotknu, že takové ty úvahy o tom, že by se zrušila mezinárodní architektonická soutěž, mně osobně připadají jako naprosto pochybené. Do té soutěže vstoupila absolutní esa světové architektury, včetně první dámy současného světa architektury Zaha Hadid atd. Myslím si, že je třeba pracovat na základě této soutěže a pracovat s tím projektem, který vyhraje.

Úplně závěrem, protože tady nechci číst celý připravený text, chci říci, že podporujeme oba ty projekty. Samozřejmě každý z vás celkem právem namítne, kde na to chceme vzít peníze na ten příští rok. Na to prostředky vyčleněné jsou, nicméně oba ty projekty, jak oprava historické budovy Klementina, její využití pro ty staré části, pro ten starý depozitář, jedinečný, tak i ta nová Národní knihovna, nebudou sloužit jenom Pražanům, já to nevnímám jako projekt pragocentrický, vnímám to jako projekt celostátní, český, a v tomto smyslu má vláda včetně mě tyto projekty podporovat bude i do budoucnosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji předsedovi vlády a táži se paní místopředsedkyně, zda si přeje položit doplňující dotaz. Není tomu tak.

Nyní tedy vystoupí s interpelací ve věci sestavování vlády pan poslanec Vítězslav Jandák…, který ovšem není přítomen, takže jeho interpelace propadá. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Petr Bratský a připraví se pan poslanec Pavel Hojda. Pan poslanec Petr Bratský taktéž není přítomen…, snažím se mluvit stejně pomalu, stejnou rychlostí, jako jsem dala panu kolegovi Jandákovi, ale - ano, pan poslanec Bratský to výjimečně stihl, takže pane poslanče, máte slovo pro svou interpelaci ve věci "proč Česká republika nedodala včas Evropské komisi plán emisí".

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP