(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

49.
Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006
/sněmovní tisk 49/

 

Informace byla předložena Poslanecké sněmovně, projednal ji hospodářský výbor a rozpočtový výbor a usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 49/1 a 49/2.

Nejdříve prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák, a opět se připraví pan poslanec Pavel Suchánek jako zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, také v tomto bodě je moje úloha poměrně jednoduchá, neboť hospodářský výbor Parlamentu ČR projednal a vyslechl výklad náměstka generálního ředitele České exportní banky Ing. Karla Tlustého, MBA, zpravodajskou zprávu Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě vzal na vědomí tuto informaci, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna PČR bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí roku 2006.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan zpravodaj Pavel Suchánek, zpravodajská zpráva rozpočtového výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane předsedající, dámy a pánové, tisk 49 projednal rozpočtový výbor na své první schůzi dne 27. září a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento tisk vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Také nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám. Také tomu tak není.

 

Budeme tedy hlasovat o shodných usneseních hospodářského a rozpočtového výboru - vzít zprávu, tedy Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 na vědomí.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 73, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 145 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím bod číslo 49.

 

Nyní jsme se podle programu schůze dostali k bodu číslo 50. Na základě žádosti některých poslaneckých klubů přeruším jednání naší schůze ne ve 13 hodin, ale nyní vzhledem k tomu, že k té informaci vlády by chyběl ministr zahraničních věcí, a jak mi sdělil předseda klubu ODS, pan premiér a další, bylo by vhodné, aby u projednávání Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi ČR a Spojenými státy americkými o možnosti zřízení americké základny byl ministr zahraničí přítomen. Této žádosti klubů vyhovím a vyhlašuji polední přestávku a končím dnešní dopolední jednání s tím, že se sejdeme podle jednacího řádu k projednávání interpelací.

Přeji vám dobrou chuť a těším se na odpolední jednání.

 

(Jednání přerušeno ve 12.04 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP