(11.50 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Tento materiál poskytuje přehled o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády z 19. října 2005 č. 1349. Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány z důvodů účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací IRAQI FREEDOM, ENDURING FREEDOM, ISAF, KFOR a EUFOR. V části druhé -Předkládací zpráva - jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 2.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Gandalovičovi. Nyní pana zpravodaje Jiřího Čepelku žádám, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zde projednáváme materiál, kterým v podstatě bereme na vědomí přelety a průjezdy cizích vojsk přes území České republiky. Vše podstatné řekl pan ministr a doporučuji jeho projednání a schválení ve výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že žádnou písemnou přihlášku nemám. Vidím pana poslance Lišku hlásit se z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako první přihlášený do všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Ondřej Liška: Kolegyně a kolegové, děkuji. Já jsem se přihlásil z místa. Já v této souvislosti chci upozornit na jednu věc, která nesouvisí s časovým úsekem, který se týká této zprávy, nýbrž se týká roku 2004 a také faktu, že Evropský parlament zřídil zvláštní vyšetřovací komisi v souvislosti s lety americké zpravodajské služby CIA a v té roli členských států Evropské unie v této věci, a Česká republika je zde také zmiňována. Netýká se to tedy CIA jakožto ozbrojených složek, přesto je to velmi závažná věc, která se v naší Sněmovně zatím neřešila. Proto velmi doporučuji, aby tato zpráva samozřejmě šla do příslušného výboru, a žádám i poslance, kteří jsou členy tohoto výboru, aby se věnovali i této věci.

Samozřejmě jsem otevřen k doporučením, na jaké půdě právě tuto věc projednávat, ale jednalo se o velmi závažnou věc, a totiž že letadla CIA přistála na dvou našich letištích, a to v Praze 19krát, v Pardubicích dvakrát. Jednalo se o sedm různých letounů, které čelí podezření, že z Egypta do Maroka, poté do Guantánama převážely lidi, kteří byli podezíráni a převáženi jakožto podezřelí z teroristických činů. My si myslíme, že toto je velmi závažná věc, které by se mělo dostat více slechu a pozornosti, protože tito lidé byli zbavováni a jsou i nadále zbaveni jakýchkoli lidských a občanských práv, nemají přístup k právu, spravedlnosti a bylo by samozřejmě velmi závažné zjištění, kdyby se Česká republika podílela na takovýchto transportech. Proto prosím vás, poslance, kteří jste členy těchto výborů, abyste se této věci věnovali, a myslím si, že by stálo zato věnovat se tomu i na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondřeji Liškovi. Vidím přihlášku předsedy výboru pro obranu Jana Vidíma. Předpokládám ale, že projednáváme bod číslo 47, který je trošku jiného charakteru. Pravděpodobně nemůžeme asi zahrnout toto téma do debaty přímo k tomuto bodu, vyžadovalo by to jiný bod. Omlouvám se, rád bych o tom také diskutoval, ale pan předseda výboru nám to samozřejmě vysvětlí.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Chtěl jsem reagovat, vážený pane předsedající, paní a pánové, na slova mého předřečníka.

Především není pravdou, že by se Poslanecká sněmovna a výbor, tehdy ještě pro obranu a bezpečnost, tímto tématem nezabývaly. Samozřejmě se tím tématem zabývaly. Ona zpráva té vyšetřovací, dalo by se to tak formulovat, komise Evropského parlamentu Evropským parlamentem nebyla schválena. To je také pravda nesporná, protože některé údaje v ní uvedené neodpovídaly skutečnosti.

Nebráním se tomu, aby na výboru pro obranu se toto téma diskutovalo znovu, ale patrně dojdeme ke shodnému závěru, že k tomu nemáme odpovídající informace. Jenom moc pěkně prosím, nesměšujme průběžnou, resp. standardní zprávu o přeletech a průjezdech vojsk cizích států s touto agendou. Moc pěkně prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu předsedovi výboru pro obranu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa.

 

Pan zpravodaj řekl ve svém úvodním slově návrh na usnesení, to znamená doporučení výboru vzít zprávu na vědomí.

Pokud se nikdo další nehlásí, rozhodneme o tomto návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 71, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vzetí této zprávy na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71, z přítomných 141 poslanců pro 105, proti 14, nehlasovalo 22. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministru Gandalovičovi za jeho vystoupení za jeho kolegu a končím bod číslo 47.

 

Dalším bodem jednání je bod

 

48.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006)
/sněmovní tisk 47/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor Sněmovny ji projednaly a usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 47/1 a 47/2.

Nejdříve prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák a poté se připraví pan poslanec Pavel Suchánek za výbor rozpočtový. Nyní tedy pan poslanec Miloš Melčák má slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu generálního ředitele EGAP Ing. Pavla Parízka, zpravodajské zprávě Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě vzal na vědomí informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti, akciová společnost, o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2006 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2006."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Pavla Suchánka, aby se ujal slova jako zpravodaj rozpočtového výboru k této věci. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento tisk na své první schůzi dne 27. září a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento tisk číslo 47 vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této věci. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou přihlášku. Ptám se zpravodajů, jestli jejich usnesení jsou shodná, a konstatuji podle zápisu, že ano, protože oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně vzít zprávu na vědomí.

 

Pokud není žádný jiný návrh, o tomto návrhu po rozpravě podrobné, kterou končím, dám hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 72, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro to, abychom zprávu o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2006 vzali na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 144 pro 120, proti jeden, nehlasovalo 23. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodajům a končím bod číslo 48.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP