(11.30 hodin)
(pokračuje Novotný)

Uvádí obecně rozvoj internetového vysílání a přípravu nové stanice Český rozhlas 4. Bylo by dobré a vůči povinným plátcům poplatků spravedlivé, aby znali dlouhodobější záměry tohoto veřejného podniku, neboť hodnotit tyto skutečnosti vždy pouze zpětně nedává možnost rozumné debaty o rozumně koncipované a kvalitní veřejné službě.

Dámy a pánové, tímto se připojuji přes některé výhrady, které jsem zde přednesl, ke stanovisku pana zpravodaje a doporučuji zprávu přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci Zbyňku Novotnému. Kdo další do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Má pan zpravodaj zájem vystoupit v podrobné rozpravě? (Nemá.) Končím tedy i podrobnou rozpravu.

Nemáme žádné návrhy, ze kterých by vyplývalo závěrečné slovo. Návrh, který máte písemně rozdán, je v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tak, jak vám byl citován. To znamená, že je nám doporučeno, abychom vyslovili souhlas s výroční zprávou Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2005, podle tisku 29.

Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 69. To jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 125 pro 115, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím bod 45. Děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

46.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005
/sněmovní tisk 35/

 

Sněmovní tisk byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento tisk projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 35/1. Stálá komise pro sdělovací prostředky dosud nebyla funkční do tohoto data, tímto tiskem se tedy nemohla zabývat, ani nezabývala.

Prosím tedy, aby se ujal slovo zpravodaj výboru pan poslanec Zbyněk Novotný a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se dne 27. září 2006 sešel, aby projednal zprávu o hospodaření České televize v roce 2005. Po odůvodnění předsedy rady pana Horálka a mé zpravodajské zprávě přijal usnesení č. 7, ve kterém Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit souhlas s Výroční zprávou o hospodaření České televize v roce 2005, tisk 35.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. (Poslanec Novotný se hlásí do rozpravy.) Eviduji přihlášku z místa pana zpravodaje. Takže, pane zpravodaji, máte rovnou slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dámy a pánové, zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 by si zasluhovala komentář, který by svým rozsahem tuto zprávu vzhledem k délce mohl celou komentovat a celou kopírovat. Já jsem si vybral takové čtyři zásadní momenty, které si myslím, že i vzhledem k časovým možnostem, které zde máme, je ale nutné přednést.

Takže nyní komentář první. Jedná se o komentář ke stati Zaměstnanost. Zpráva uvádí, že počet zaměstnanců v přepočtených osobách se oproti roku 2004 snížil o 62,75 osoby na celkem 2510,75 osoby. Současně se zvýšil ukazatel hodina výroby na jednoho zaměstnance, a to z 2,89 hodiny v roce 2004 na 4,32 hodiny v roce 2005. Z přiložené tabulky členění zaměstnanců podle organizační struktury České televize a kolonky zaměstnanci uvolňovaní z organizačních důvodů pak vyplývá, že v celé České televizi bylo z organizačních důvodů uvolněno celkem pět zaměstnanců, z toho 4,75 zaměstnance v České televizi Praha a čtvrt zaměstnance v České televizi Brno. Samozřejmě se jedná o statistický údaj, nikoliv o čtvrcení zaměstnanců.

Z těchto údajů vyplývá, že počet zaměstnanců je snižován z jiných než z organizačních důvodů. Při porovnání tabulky členění zaměstnanců podle organizační struktury České televize za rok 2004 a 2005 lze zjistit, že v roce 2004 vykazovalo zpravodajství, aktuální publicistika a sport celkem 284 zaměstnance, zatímco v roce 2005 o pouhého jednoho zaměstnance méně, tedy 283, a to přesto, že Česká televize začala provozovat celoplošný zpravodajský kanál 24 ČT. Z tohoto srovnání počtu zaměstnanců útvaru vrchního ředitele pak vyplývá, že v roce 2004 měl útvar vrchního ředitele 282 zaměstnance, zatímco v roce 2005 vykazuje úsek vrchního ředitele 356 zaměstnanců. Lze se domnívat, že tímto útvarem vrchního ředitele byly sloučeny některé jiné činnosti České televize, avšak z tabulky publikované v roce 2005 toto zjistitelné není, neboť její obsah není totožný s tabulkou v roce 2004.

Průměrná mzda zaměstnanců v České televizi činila 26 681 korunu. Vzrostla oproti roku 2004 o 4,2 % a byla tak výrazně nadprůměrnou mzdou v České republice. Z výroční zprávy dále vyplývá, že na mzdy nebyly použity žádné výnosy ze zvýšeného televizního poplatku. Nejasné je dále konstatování, že velký důraz byl kladen na posílení pohyblivé částky mzdy vyplácené v závislosti na splnění stanovených ukazatelů a cílů, jakožto i konstatování, že při mzdových úpravách byl brán zřetel nejen na pracovní výsledky a osobní schopnosti, ale i na vyrovnání relací mezi mzdami jednotlivých profesí a útvarů České televize. Z tohoto konstatování by mohlo vyplynout, že v České televizi došlo k nivelizaci mezd, neboť výkon zaměstnanců ve skutečnosti není měřitelný, což je však z rozporu s vyplácením pohyblivé složky mzdy, které je měřeno splněním ukazatelů a cílů, aniž by však tyto ukazatele a cíle pro zaměstnance byly jakkoliv ve zprávě definovány.

Za druhé je takový komentář ke stati Obchodní aktivity České televize. Lze konstatovat, že v roce 2005 realizovala Česká televize takovou obchodní politiku, která vedla ke zvýšení výnosů z vlastních obchodních aktivit. Zpráva kromě výnosů z reklamy uvádí též jako významný přínos pro Českou televizi vysílání sponzorovaných pořadů, kdy se počet sponzoringových klientů zvýšil o 8 %. Na tomto místě je však nutné připomenout, že sponzorování pořadů v televizi veřejné služby hodnotila minimálně jako problematické Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, což bylo i obsahem minulé zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a že tento způsob obchodu se může i nadále jevit jako problematický, ve skutečnosti řešící zákonný úbytek reklamních klientů. Myslím tím snižováním procenta reklamy a přejmenováním na sponzory s upravenými pravidly reklamy.

Třetí komentář je ke stati o naplňování požadavků práva Evropského společenství. Ze statě o naplňování požadavků práva ES vyplývá, že Česká televize kladně hodnotí legislativní úpravy, ke kterým došlo v loňském roce. Podle této zprávy zajistily tyto úpravy provozovatelům veřejné služby peníze na jejich činnost danou zákonem. Zaručily větší nezávislost Rady České televize a jsou v souladu s doporučením Rady Evropy, které obsahuje pravidla zaručující co možná nejkvalitnější a nezávislé vysílání veřejné služby. Na tomto místě by bylo dobré znovu připomenout, že Rada České televize je stále součástí České televize a její činnost je placena Českou televizí, nikoliv jak je občas mylně zmiňováno, že stojí nezávisle mimo Českou televizi, přičemž způsob jmenování či volby radního se do jeho tzv. nezávislosti promítá až za druhé. To nikoliv, dámy a pánové.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP