(11.20 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést dva procedurální návrhy, a to na přeřazení bodu číslo 43, kterým je výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky, sněmovní tisk 12, a bodu 44, zpráva o stavu zemědělství České republiky, sněmovní tisk 13, jako posledních bodů bloku zpráv.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že v současné době je paní ministryně zemědělství v Senátu, kde předkládá a obhajuje návrh zákona, proto tady nemůže v tuto chvíli být přítomna, přestože jsou tyto body teď na pořadu schůze. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi zemědělského výboru. Vzhledem k textu jednacího řádu musím dát hlasovat na dvakrát. Poprvé jestli důvod, který uvedl předseda zemědělského výboru poslanec Papež, je důvodem, pro který se tím zabýváme v jinou hodinu než mezi 9.00 až 9.30, tedy jestli uznáváme ten důvod. A potom tedy o tom samotném návrhu.

 

Věřím, že nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího, a nechám tedy hlasovat o důvodu, který přednesl pan poslanec Papež.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 181 poslanců pro 116, proti 3.

 

Uznatelné důvody, abychom dali hlasovat o změně pořadu schůze dnešního dne, jsou tady podle vyjádření Sněmovny, a proto dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 68 o přeřazení bodů 43 a 44 na konec bloku zpráv.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 181 poslanců pro 128, proti 1. Návrh byl přijat. Přeřadili jsme bod 43 a 44 na konec bloku zpráv.

 

Budeme se tedy zabývat bodem číslo 45. Bodem číslo 45 je

 

45.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005
/sněmovní tisk 29/

 

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 29/1. Prosím tedy, aby zaujal místo u stolku zpravodajů zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Josef Ježek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Pane předsedající, vážená vládo, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o hospodaření této instituce v roce 2005, tisk 29, tuto zprávu projednal a doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto výroční zprávou Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2005.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to od poslance Zbyňka Novotného. Jiné přihlášky nemám. Prosím pana poslance Novotného, aby se ujal slova v obecné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, před rokem, v minulém volebním období, když Rada Českého rozhlasu předkládala výroční zprávu o hospodaření za rok 2004, zabýval se zákonodárce poprvé ztrátovým hospodařením Českého rozhlasu. Již ve zprávě za rok 2004 bylo konstatováno, že vedení Českého rozhlasu požádalo Radu o schválení hospodaření se ztrátou ve výši 20 mil Kč. Tato plánovaná a dopředu rozpočtovaná ztráta byla ve zprávě zdůvodněna a měla být použita na nízké platy zaměstnanců rozhlasu. Již tehdy byla taková situace označena za alarmující. Též nutno podotknout, že ztráta ve výši 20 mil Kč byla navrhována a rozpočtována před zvýšením poplatku, tedy před novelou zákona 348/2005 Sb., kterou jsme zde schválili v posledním čtvrtletí roku 2005.

Jak vyplývá z předkládané výroční zprávy za rok 2005, měla tato plánovaná ztráta velmi dramatický vývoj. Přes obsáhlý komentář popisující, jaká ekonomická opatření učinil Český rozhlas v roce 2005, dosáhla nakonec plánovaná ztráta výše 107,4 mil Kč. Ze zprávy vyplývá, že především rozhodnutí zákonodárce o zvýšení rozhlasového poplatku vedlo k druhé aktualizaci rozpočtu pro rok 2005 a spolu s uvolněním vybraných zdrojů pro pokrytí dlouhodobě potlačovaných potřeb byla vyprodukována plánovaná ztráta ve výši 37,9 mil Kč. Pro pořádek je nutno vzít v úvahu sdělení ve zprávě, že totiž přes tuto ztrátu instituci nehrozilo žádné zadlužování.

Co je však nakonec podstatné, je skutečný výsledek hospodaření. Skutečným výsledkem je ztráta za rok 2005 ve výši 24,1 mil. Kč. Ztráta z hlavní činnosti, tím je myšleno vysílání veřejné služby, činí 51,8 mil. Kč. Tato ztráta je zčásti vyrovnána a snížena na částku 24,1 mil. Kč. Dle zprávy tedy obchodní činností Českého rozhlasu částkou 27,7 mil Kč. Přes tento vývoj uvedl v hodnoceném období Český rozhlas do provozu tři nové digitální stanice: program s obsahem vážné hudby D-Dur, vzdělávací stanici Leonardo a stanici pro mládež Wave. A dle zprávy se začalo dařit zvyšovat dlouhodobě nízké honoráře i platy zaměstnanců, a to zejména v regionálních stanicích.

Tyto údaje vedou logicky k otázce, zdali byl návrh rozpočtu na rok 2005 sestavován skutečně s péči řádného hospodáře a zdali činnosti, které Český rozhlas vykonával, vycházely ze skutečné ekonomické situace Českého rozhlasu.

Další otázkou vyplývající z předkládané zprávy je věc účtování. Česká televize jako veřejný podnik vede ze zákona oddělené účtování, neboť dle evropského práva má povinnost organizačně oddělit činnosti veřejné služby a účtovat je tak, aby účetnictví rozlišovalo náklady a výnosy související s veřejnou službou na straně jedné a náklady a výnosy související s podnikatelskými činnostmi na straně druhé. Z předkládaných tabulek lze vyčíst výnos z poplatků, stejně jako výnos z komerční činnosti či náklady na služby. Nelze však s určitostí říci, zdali je ve skutečnosti účetnictví vedeno odděleně, či nikoliv a zdali jsou činnosti odděleny organizačně. Zde je na místě říci, že přestože onen § 11 zákona č. 483/1991, o České televizi, nemá obdobu v zákoně č. 484/1991, o Českém rozhlase, evropské právo ale platí pro veřejný podnik s podporou státu a tím rozhlas bezesporu je.

Český rozhlas rozdělil své činnosti na hlavní a hospodářskou. Hlavní činností se rozumí podle zprávy rozhlasové vysílání, hospodářskou činností se rozumí prodej reklamy, sponzoring a nájmy studií. Aplikace vychází z dělení výnosů a nákladů na hlavní a hospodářskou činnost a přeřazování nejednoznačných nákladů koeficientováním. Co však v této zprávě tentokrát zcela chybí, je výhled na další rok, a tedy jakýkoliv náznak toho, jak si Český rozhlas představuje své další hospodaření se ze zákona vybíraným poplatkem od obyvatel a jaké konkrétní činnosti chce z poplatku financovat, zdali hodlá dále řetězit a rozšiřovat počty svých stanic, nebo naopak veřejnou službu učinit kvalitnější, co se týče jejího obsahu. Zpráva pouze okrajově zmiňuje nové projekty vyvolané legislativou, jako digitalizace, nebo reakcí na okolní vývoj.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP