(12.00 hodin)

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Dohodu o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou, která byla za Českou republiku podepsána 6. září tohoto roku s výhradou ratifikace.

Jak jistě víte, tak systém Galileo je budován jako celosvětový systém, a proto má mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi velký význam. U třetích zemí, které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu a disponují velice kvalitní technologií pro oblast družicové navigace, jsou nebo budou prostřednictvím Evropské komise uzavřeny mezinárodní smlouvy, a to v souladu se směrnicemi pro vyjednávání stanovenými Evropským parlamentem a Radou. Spolupráce s třetími zeměmi je také samozřejmě jedním ze zdrojů financování programu.

Korea zaujímá v oblasti vesmírných programů jedno z předních míst ve světě. V současné době je aktivním uživatelem služeb GPS, a to v různých odvětvích - doprava, loďstvo, věda a geodézie. Je navrženo, aby si strany recipročně poskytovaly příležitosti pro spolupráci v odpovídajících projektech družicového navigačního systému pro civilní užití, dále si strany mají včas vyměňovat informace, ovlivňovat spolupráci a další z toho vyplývající záležitosti. Tato dohoda nepostihuje existující zákony, nařízení a zásady plnění závazků nešíření a kontroly exportu položek dvojího užití a vnitrostátní opatření.

Mezinárodní dohoda je jediným nástrojem, který zajistí spolupráci Korejské republiky na podpoře programu Galileo, proto byla sjednána dohoda mezi EU a jejími členskými státy a Koreou s cílem podpořit, usnadnit a posílit spolupráci v této oblasti.

Chtěl bych podtrhnout, a to je velmi důležité, že spolupráce je vyloučena pro oblast bezpečnosti. Spolupráce se může rozšířit i na oblasti citlivých technologií, klasifikovaných informací a služeb určených pro bezpečnostní služby, ale nikoliv na základě této dohody. Pro tyto oblasti by musely být v budoucnu sjednány samostatné dohody.

Co se týče procesu projednávání, Korejská republika v dubnu 2005 formálně požádala Evropské společenství o zahájení jednání o dohodě o spolupráci na programech EGNOS a Galileo. Jak jsem se zmínil, 6. září byla v Bruselu jménem České republiky dohoda podepsána s výhradou ratifikace a následně byla v Helsinkách 9. září podepsána mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou.

Náklady na spolupráci s Koreou nijak nesouvisejí se sjednáním předpokládané dohody a sjednání dohody nevyžaduje dodatečné zdroje ze státního rozpočtu České republiky. Naopak Česká republika považuje tuto dohodu za možnost zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť a českého průmyslu do aktivit předpokládaných touto dohodou. Dohoda poskytuje podporu průmyslové spolupráci a zavazuje strany učinit všechny přiměřené kroky v souladu se svými právními a správními předpisy, aby usnadnily vstup na své území, pobyt na něm a jeho opuštění pro osoby, kapitál, údaje a zařízení podílející se na činnostech v rámci spolupráce v rámci této dohody.

Předložená dohoda je prezidentskou smlouvou, k jejíž ratifikaci je potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Závazky České republiky obsažené v dohodě nejsou v rozporu s existujícími Českými zákony. Dohoda je v souladu se závazky plynoucími z členství v EU a s jinými mezinárodními smlouvami, jejichž stranou Česká republika je. Dohoda je také v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Provádění dohody nevyžaduje přijetí nové zákonné úpravy. Dohoda obsahuje závazky, které lze plnit podle zákona o elektronických komunikacích a zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Vzhledem k uvedenému mi na závěr dovolte, abych vás požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Exner. Pane ministře, mohu-li vás požádat… Aha, takto je to v pořádku, díky. (Ministr se kartou přihlašuje v lavici zpravodajů.)

Takže zpravodaj Václav Exner bude přednášet svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, pan ministr myslím dostatečně vysvětlil obsah i důvod jednání o dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou. K jeho výkladu bych snad jenom doplnil, že předmětná smlouva má být platná pět let a potom zůstává nadále v platnosti, pokud kterákoli ze stran na konci počátečního pětiletého období nebo kdykoli po jeho uplynutí tuto dohodu nevypoví. Domnívám se, že souhlas s ratifikací by měl v naší Poslanecké sněmovně být vydán bez problémů.

Chtěl bych upozornit na to, že pan ministr a také důvodová předkládací zpráva se zmiňují o tom, že k jejímu provedení je potřeba zákona, a jmenují se zákony, kterých se to týká. Konkrétně jde o zákon o elektronických komunikacích, zákon o ochraně utajovaných skutečností. Neuvádí ani předkládací zpráva, ale neuvedl to ani pan ministr, čeho se má změna týkat, ani kdy a jak se tak stalo nebo stane. V případě, že tato změna našich zákonů není zajištěna, mohlo by tedy dojít k problému. Velice bych přivítal, kdyby pan ministr tyto věci objasnil.

Upozorňuji také na ne zcela korektní použití zkratky Korea jak v důvodové zprávě, tak ve vystoupení pana ministra vzhledem k tomu, že existují dva korejské státy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Václavu Exnerovi a otevírám obecnou rozpravu. Mám jedinou přihlášku, přihlášeným je pan poslanec Opálka, takže bude hovořit právě on.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Slibuji, že je to dnes naposled.

Vážené kolegyně a kolegové, možná vás překvapí, že jsem se rozhodl vystoupit k této problematice. Možná budete překvapeni ještě více, když hned na počátku přiznám, že se schválením předložené dohody mezi Evropským společenstvím a Koreou bez výhrad souhlasím.

Dovolte mi, abych využil této příležitosti k připomenutí jednoho dle mého názoru chybného rozhodnutí minulé vlády. Ti z vás, kdo jste si předloženou dohodu přečetli, jste se dověděli, jakou perspektivu má družicový navigační systém Galileo pro dopravu a geodetické informační systémy. Jde o to, že přímým určováním polohy navigačních družic nelze obecně docílit vyšší přesnosti než dvě desítky metrů. Odchylka družic od naprogramované polohy v takovém řádu je prostě realitou, kterou nelze měnit. Ale aby bylo možné v reálném čase získat polohu přesněji, je nutné využívat korekci, která se získá ze sítě pozemních stanic se známými souřadnicemi. Od roku 2002 proto budují postupně evropské státy sítě EGNOS, s jejichž pomocí je možné získat korekce měřených dat z navigačních systémů sítě GPS, což je 28 družic, nebo GLONAS, což je 16 družic, a souřadnice polohy na území Evropy s přesností na jeden až tři metry. Galileo se od dosavadních navigačních systémů liší právě tím, že korekční systém EGNOS nejen přejímá, ale má ho v sobě přímo zabudovaný. Pozemské přijímače tak budou získávat již opravená data. Připomínám znovu, že tyto korekce jsou použitelné jen pro Evropu. Pokud je třeba určovat polohu ještě přesněji, slouží tomu obdobná síť na menším území. Proto chci připomenout, že ve smlouvě, kterou budeme schvalovat, je v čl. 11 náš souhlas, že Korejská republika si může síť pozemních korekčních stanic pro své území vybudovat.

A jsem vlastně u toho, proč vystupuji. Několikrát moji kolegové, zástupci klubu KSČM, zde ve Sněmovně upozorňovali, že na našem území již taková síť existuje. Nazývá se CEPOS. Zřídil ji resort zeměměřictví a katastru, provozuje ji zeměměřický úřad a zahrnuje 26 pozemních parametrických stanic. Jde bezesporu o špičkové vědecké a technické dílo, které je součástí geodetických základů České republiky a mělo sloužit např. i pro sledování kamionové dopravy, pochopitelně i pro mýtné.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP