(18.00 hodin)
(pokračuje Šídlo)

A tam narazíme na ten problém, že po tomto zhodnocení dojdeme k tomu, že je v příkrém rozporu druhá část zákona v § 3 odst. 3a, která říká zcela jasně, že zprošťuje povinnosti realizace podílu obnovitelných zdrojů, pokud ekonomické náklady na výstavbu nového nebo rekonstruovaného modernizovaného zařízení budou vyšší než 50 % nebo by byla realizace technicky neproveditelná.

Já jsem se o tu problematiku zajímal přímo u výrobců kotlů, kteří dnes pracují se systémem biomasy, a to ať v podobě štěpků, tak slámy, a mohu říci, že uvádějí zcela pragmaticky jednoznačně cenové relace nákladů na pořízení tohoto zařízení, a to u srovnatelných zařízení do 10 megawattů představuje pěti- až desetinásobek nákladů na zařízení, která spalují uhlí nebo plyn. Z toho je jasně vidět, že část zákona, která hovoří ve vztahu ke stavebnímu zákonu a ke způsobu realizace, rekonstrukce nebo modernizace zařízení, případně výstavby nových, která budou splňovat parametry zákona, jsou již nesplnitelná, protože nesplňují podmínky, které hovoří o celkových nákladech auditu, který bude kontrolovat, jakým způsobem jsou prostředky vynakládány a jaká jejich výše je vkládána do těchto zařízení.

Proto mé stanovisko je takové, že doporučuji tento návrh zákona v prvním čtení vrátit předkladatelům, aby se do něj zapracovaly další legislativní podmínky, které souvisejí s postupným zaváděním spalování biomasy v jednotlivých energetických zdrojích ať do 10 megawattů nebo nad 10 megawattů, a také se vytvořily dostatečné podmínky k tomu, abychom měli zdroje na realizaci těchto zařízení v případě roku 2013, 2015 nebo let následujících.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí z místa do rozpravy. Pan poslanec Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já si myslím, že především malé obecní nebo městské teplárny jsou předurčeny ke spalování biomasy a k využívání obnovitelných zdrojů, protože tady mi to využívání připadá jako nejvíce efektivní. Je mi velice líto, že v minulém volebním období, když jsme jednali o podpoře výroby energií z obnovitelných zdrojů, prošla právě jenom podpora výroby elektrické energie a nikoliv podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že tento zákon je krokem, který to má trošku napravit, i když tady chybí podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Já si myslím, že právě ten argument, který tady byl předkládán panem ministrem, že taková velká teplárna spotřebuje velké množství biomasy z velkého území a že budou velké náklady na svoz tohoto paliva z velkého území a velké zatížení emisemi z dopravních prostředků, tak právě tady je tomu spíše naopak, protože pokud se podpora na využívání biomasy vztahuje pouze na elektrárny, tak protože elektrárny jsou většinou méně početné než teplárny, tak právě tady dochází ke svážení biomasy z velkého území, a potom se můžeme ptát, co je vlastně ekologické a co je hodné podpory. A tam mi trošku ta hra na zelenou energii připadá falešná.

Domnívám se, že tento návrh zákona je krokem správným směrem, ale je třeba ho skutečně doplnit o podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie, a proto se domnívám, že je potřeba tento zákon postoupit do dalšího čtení, a potom tady tuto věc do tohoto zákona doplnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, hlásí se někdo dále do této rozpravy? Není tomu tak. Ještě vidím zvednutou ruku pana poslance Petra Plevy. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážené kolegyně, kolegové, já na rozdíl od pana kolegy ze sociální demokracie, který zde mluvil před chvílí a říkal, že je odborník, odborník vůbec nejsem. Jenom mi nedochází jedna věc. Pokud vím, tak žádný zákon nezakazuje spalování biomasy. A on tady hovořil o tom, že je to vlastně výhodné, tu biomasu spalovat, tak že je to levnější. No, to je přece báječné. Tak když je to levnější, tak to každý bude dělat. Proč to musíme někomu přikazovat zákonem? (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi. Znovu se ptám, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Ještě s faktickou poznámkou, pokud jsem tomu rozuměla - pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane kolego, on to každý dělá, kdo má ten rozum a musí to platit ze svého. To jsou ty hromady dřev u těch rodinných domků a drobných živností. Nejhorší je, že ti starostové a veřejná správa, která čerpá ty naše společné daně, tak ta topí plynem za 315 korun, a velké teplárny, kde má soukromý vlastník a už počítá, tak topí za 60 korun, tedy používá energii, a ten soukromník. Čili já opravdu jsem spíše hovořil o té veřejné správě, kde nám těch peněz utíká nejvíce, a tam se domnívám, že když to někteří neumějí pochopit, tak bychom jim měli trochu pomoci, aby to pochopili. To je můj výklad k tomu. (Hluk a smích z pravé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, proto ji končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Nejprve prosím pana navrhovatele. Ptám se, zda chce vystoupit pan zpravodaj. Pan kolega Jan Špika, zpravodaj k zákonu, má závěrečné slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Já bych si dovolil říci pár závěrečných slov. Slyšeli jsme tady různá hesla k tomuto tématu, od cesty do pekel až po dobro za cizí peníze. Nechci přidávat žádná další hesla, nicméně bych chtěl říci a znovu potvrzuji, že myšlenka využití biopaliv je určitě dobrá, že podpora biomasy při výrobě tepla a elektřiny je určitě dobrá. Chtěl bych potvrdit, že bychom se měli soustředit na CZT, na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla především u velkých zdrojů. Máme ale příklady i u malých obecních kotelen, kde právě proto, že už dnes obecní zastupitelstva vidí, že toto téma je zajímavé z hlediska výroby elektřiny a tepla, tak se vrhají i tímto směrem a nabízejí elektřinu ze svých vlastních kotelen, které vyrábějí nejen teplo, ale i elektřinu.

Padlo tady také téma "všeobecná solidarita", že zaplatí všichni. Já myslím, že to je správné, že bychom neměli nechat zaplatit pouze konečného zákazníka u lokálního zařízení na teplo, protože jestliže stát řekne "ano, my chceme zlepšit životní prostředí, chceme využít biomasu, chceme využít půdu, chceme pracovní příležitosti", tak se budeme muset asi všichni tímto tématem zabývat.

Čili znovu říkám: Ano, jsem pro využití obnovitelných zdrojů energie, ale bohužel musím konstatovat, že navrhované znění zákona, které má podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, je v takovém tvaru, kdy mám opravdu pocit, že je neopravitelné ve smyslu diskuse, která tu zazněla, a proto znovu navrhuji jeho zamítnutí. Měli bychom přemýšlet o tom, jak tuto tematiku legislativně podchytit v rámci připravovaných novel energetických zákonů, které hovoří o výrobě elektřiny, tepla, spotřebě plynu, protože naším cílem by - znovu opakuji - měla být především kombinovaná výroba elektřiny a tepla v rámci CZT, případně malých obecních kotelen.

Paní předsedající, stačí to takto? Mám zopakovat návrh na zamítnutí?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP