(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane guvernére. K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 21 ze dne 27. září tohoto roku, které uvede zpravodaj výboru poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, ujměte se slova, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Rozpočtový výbor vzal tuto zprávu na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala standardní usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu České národní banky o inflaci - červenec 2006. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se tedy ještě, zdali se někdo chce do této rozpravy zapojit z místa. Není tomu tak, takže všeobecnou rozpravu končím. Dotáži se pana guvernéra nebo pana zpravodaje, zdali si přejí přednést závěrečná slova. Také tomu tak není.

Poprosím ještě jednou pana zpravodaje, aby nás seznámil s usnesením, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, usnesení, o kterém bychom nyní měli hlasovat, zní: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci - červenec 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ještě se omlouvám za drobné nedopatření. Než jsem dala panu zpravodaji slovo, měla jsem otevřít rozpravu podrobnou. Takže se za toto omlouvám. Ptám se, jestli se do této podrobné rozpravy někdo hlásí. Protože tomu tak není, tak ji končím.

 

V následujícím hlasování pořadové číslo 153 rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen. Já zahajuji toto hlasování a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti, prosím?

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 130 poslanců se pro návrh vyslovilo 119, proti nula. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tímto končím projednávání bodu č. 73. Děkuji panu guvernérovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo:

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Vlastimil Tlustý a taktéž zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Braný. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk č. 41/5.

A nyní otevírám rozpravu, do které opět nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, hlásí se pan ministr financí. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na začátku třetího čtení uvést základní argumenty, které jsou základem pro moje stanoviska, která pak budu v průběhu hlasování u jednotlivých pozměňovacích návrhů uvádět, protože pak už v průběhu hlasování nebude možné pro takový výklad sáhnout.

Vaši pozornost určitě bude poutat návrh pana poslance Bursíka, který se týká daňové podpory míchání a použití biopaliv. Já bych tady v úvodu chtěl naprosto jasně uvést tato fakta a myslím, že jasné a korektní argumenty. Já záměr používat biopaliva jednoznačně podporuji a můžete se podívat do stenozáznamů z jednání Poslanecké sněmovny, vždycky jsem je podporoval, protože ve výrobě alternativních paliv vidím jednak příležitost pro české zemědělství, jednak i stránku, kterou určitě má na mysli předkladatel, to znamená stránku ekologickou, a tento záměr věcně jednoznačně podporuji, podporoval jsem a podporovat budu. Proti tomuto stanovisku ovšem stojí stanovisko ke způsobu, jakým je to v tomto případě navrhováno. A v tomto případě je navrhováno, aby ta podpora se odehrála v daňovém zákonu. Já jsem přesvědčen a také vždy jsem říkal, že podpory mají být podpory a nemají být zakomponovávány do daňových zákonů, které se tím zesložiťují a stává se z nich něco jako kombinace mezi zákony daňovými a zákony subvenčními. To je výhrada, kterou někdo může považovat za teoretickou, nicméně já ji považuji za významnou.

Druhá výhrada je ovšem mnohem zásadnější, a tady chci zcela otevřeně říci jak panu předkladateli, tak vám všem, že v případě, že byste podpořili pozměňovací návrhy, kterými by bylo zvýhodněno použití biopaliv i ve směsích, není prakticky efektivní způsob, jak kontrolovat zpětně, z jakých komponent, s jakou sazbou spotřební daně ten který výrobce prodává, a hrozí významné, skoro bych řekl sto procentům se blížící nebezpečí opakování obrovských daňových úniků. Já tady chci jasně říci, že považuji za nutnost vás upozornit na tento fakt. Já se nemůžu podepsat pod pozměňovací návrhy, které by toto nebezpečí vyvolaly. Pokud tak chcete učinit vy, je to vaše svobodné rozhodnutí, jenom vám připomínám řadu případů známých pod zkratkami jako LTO atd. Prostě daňových úniků a podvodů spojených se spotřební daní na paliva bylo v této zemi tolik, že otevírat skulinku pro další považuji za nemožné.

To je také důvod, proč čisté použití stoprocentního biopaliva považuji za akceptovatelné, a proto moje stanovisko k takovému návrhu bude neutrální, zatímco stanovisko k použití ve směsi bude záporné. To je vysvětlení logiky mého stanoviska.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP