(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, je 14.32 hodin, a dovolte mi tedy, abych vás přivítala na našem odpoledním jednání.

Na úvod vám ještě sdělím, že z tohoto odpoledního jednání se dodatečně omluvil pan ministr kultury Martin Štěpánek, od 16 hodin pak ministr financí pan Vlastimil Tlustý a taktéž se omlouvá pan kolega poslanec Pavel Vanoušek. To byly dodatečné omluvy z našeho dnešního jednání.

Odpoledne se budeme zabývat dvěma pevně zařazenými body, to je body 73 a 34, tedy zpráva České národní banky o inflaci, a posléze třetí čtení spotřebních daní, dále bychom měli pokračovat v dalších třetích čteních, ale v 16 hodin toto projednávání přerušíme a budeme se věnovat volbám. To jenom abyste věděli, jakým způsobem se bude vyvíjet naše odpolední jednání.

 

Dovolím si nyní zahájit projednávání bodu

 

73.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2006
(Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2006)

 

Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítala guvernéra České národní banky pana Zdeňka Tůmu.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím tedy pana guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu, aby tuto zprávu uvedl. Pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si předložit stručnou zprávu k měnovému vývoji v prvním pololetí letošního roku, s tím, že vzhledem k tomu, že to projednáváme s jistým zpožděním, tak si dovolím připojit i některé komentáře ke třetímu čtvrtletí.

Od začátku roku 2006 sledujeme novou formu inflačního cíle, to znamená horizontální cíl ve výši 3 % s tolerančním pásmem plus minus jedno procento. (Velký hluk v jednací síni.) Je to jistá změna oproti předchozím letům, kde přece jenom probíhalo neustále jisté snižování -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane guvernére, já se vám velice omlouvám, nezlobte se, ale poprosím své kolegy a kolegyně, zdali by nebyli tak laskavi a nevytvořili vašemu přednesu alespoň poněkud důstojnější atmosféru, než tomu bylo doposud. Děkuji vám za pochopení, máte dále slovo.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji. Podíváme-li se tedy na rok 2006, cíl je plněn prakticky ideálně, inflace se pohybuje kolem tří procent, někdy je mírně nižší, někdy mírně vyšší, pohyb inflace je většinou mezi 2,7 až 3,1 %.

Na meziročním růstu spotřebitelských cen ve druhém čtvrtletí se z více než tří čtvrtin podílely regulované ceny a v jejich rámci zejména ceny energií. Tyto faktory spolu s vyšším než očekávaným růstem cen potravin a cenami pohonných hmot hrály roli i ve třetím čtvrtletí 2006. V září však došlo k výraznému poklesu cen ropy a ropných produktů a pokračování tohoto trendu by znamenalo výrazný protiinflační impuls.

Vývoj cen vnějších nákladových vstupů byl výrazně korigován meziročním posílením kursu koruny. Průměrný kurs koruny oproti euru byl meziročně silnější zhruba o 5 % a také průměrný kurs vůči americkému dolaru oproti druhému a třetímu čtvrtletí předcházejícího roku byl silnější o zhruba 6 až 7 %.

Ostatní ceny vykazují prozatím inflaci zanedbatelnou.

Relativně nízké inflace je přitom dosahováno na pozadí výrazně oživené ekonomické aktivity. Rychlý růst je do značné míry tažen náběhem nových kapacit a růstem produktivity, to znamená, že má neinflační základ. Přesto se ekonomika po letech dostala do situace, kdy Česká národní banka považuje stávající úroveň ekonomické aktivity za tak vysokou, že může tlačit na mírné zrychlování inflace. Dynamika ekonomické aktivity nicméně vyvrcholila v prvním čtvrtletí t. r. a neočekáváme, že by dále akcelerovala. Neočekáváme proto, že by případné poptávkové proinflační tlaky narůstaly. Podle v září publikovaných odhadů Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí zpomalila dynamika hospodářského růstu na 6,2 % a meziročně ze 7,1 %, což jsou revidované údaje z prvního čtvrtletí 2006.

Základním východiskem pro naše měnově-politické rozhodování ve druhém čtvrtletí byla makroekonomická prognóza, kterou jsme projednali v dubnu 2006. Podstatný fakt je, že základním scénářem této prognózy byla konzistentní nejprve stabilita a následně postupný růst úrokových sazeb. Ve třetím čtvrtletí jsme měli novou makroekonomickou prognózu, kterou jsme projednali koncem července. I v tomto případě základním scénářem prognózy byl konzistentní postupný nárůst úrokových sazeb. Bankovní rada proto v souladu s tímto scénářem rozhodla na svém zasedání koncem července o zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu a v srpnu se měnově-politické sazby nezměnily. Na zasedání Bankovní rady koncem září nicméně bylo rozhodnuto o dalším zvýšení měnově-politických sazeb opět o 0,25 procentního bodu, což znamená, že naše dvoutýdenní reposazba je na úrovni 2,5 %.

Krátký komentář k červencové makroekonomické prognóze. Ta částečně změnila pohled na předpokládaný vývoj ekonomického růstu v letech 2006 a 2007. Důvodem byla zejména pokračující rychlá dynamika ekonomické aktivity v posledních čtvrtletích, která se promítla i do zvýšení odhadovaného tempa růstu, které ještě nezvyšuje inflaci. V opačném směru ovšem působil dosavadní kursový vývoj a slabá zahraniční konjunktura. (Stále velký hluk v jednací síni.) Prognóza předpovídala růst HDP o 6,6 % v roce 2006 a 5,1 % v roce 2007.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se ještě jednou velice omlouvám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, umožněme panu guvernérovi, aby zprávu České národní banky o inflaci přednesl opravdu alespoň v elementárně důstojné atmosféře. Není naší dobrou vizitkou vytvářet takovéto zvukové pozadí. Děkuji vám.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že zprávu máte k dispozici, tak už následuje jen stručný komentář založený na poslední prognóze z konce září, to znamená ze třetího čtvrtletí. To je aktuální prognóza, se kterou momentálně pracujeme. Ta již výrazným způsobem nezměnila náš pohled na ekonomický vývoj. Počítáme s tím, že nadále se udrží poměrně vysoká dynamika české ekonomiky.

Co se týká fiskální politiky, která je pro nás samozřejmě důležitá a je často předmětem našich analýz a diskusí, předpokládáme, že bude mírně expanzivní v roce 2007, nicméně předpoklad je, že v roce 2008 by se fiskální politika stala mírně restriktivní. To by spolu s přetrvávající poměrně slabou zahraniční poptávkou vedlo k postupnému snižování tempa ekonomického růstu. Nicméně musíme si uvědomit, že je to snížení z těch temp nad 6 % pod 6 %. Pořád hovoříme o velmi slušné kondici české ekonomiky.

A poslední komentář - k inflaci po zbytek roku 2006. Ta byla mírně snížena. Důvodem je snížení odhadu růstu regulovaných cen a cenových dopadů nepřímých daní, růstu cen pohonných hmot a korigované inflace bez cen pohonných hmot. My předpokládáme pro čtvrté čtvrtletí 2006 v důsledku souběhu všech těchto uvedených faktorů přechodný pokles inflace k nižším hodnotám, průměr za čtvrtletí by mohl být kolem 2 %. Tento pokles však bude podle prognózy následným vývojem plně korigován.

Pro konec roku 2007 došlo sice k mírnému snížení prognózy inflace, nicméně přesto se dá předpokládat, že se bude pohybovat nad naším cílem. V horizontu měnové politiky, to znamená poslední čtvrtletí 2007 a v prvním čtvrtletí 2008, se nicméně inflace bude vracet k našemu cíli a bude se pohybovat v těsné blízkosti horní hranice tolerančního pásma pro inflační cíl. Ke konci roku 2008 prognózujeme meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 3,7 %.

To by byl stručný komentář ke zprávě o inflaci, kterou máte k dispozici, a pokud byste měli další otázky, jsem připraven na ně reagovat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP