(11.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, přečtu pořadí následujících bodů. Je to bod 36, služební zákon, pak je návrh poslanců Václava Exnera a dalších o hospodaření s energiemi, změna jednacího řádu podle návrhu Strany zelených, úvěr na protipovodňová opatření a zákon o veřejných výzkumných institucích. Tak.

Takže pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych svým přistoupením k mikrofonu znovu otevřel rozpravu, tak aby pan poslanec Opálka mohl ještě dokončit své vystoupení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže pan poslanec Opálka vystoupí ještě jednou.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Ono to bylo přece jenom trochu rychlé zahájení bodu hned rozpravou bez úvodních slov. Myslím si, že budeme dva ještě vystupovat v této rozpravě, nejméně.

Dovolte mi, abych vystoupil ještě s jedním technickým návrhem, a to k článku I. bodu D3, kde v prvním bodě slova "organizace s více než 25 zaměstnanci" navrhuji nahradit slovy "jde-li o zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců".

Dále slova "zaměstnanci a malé organizace do 25 zaměstnanců" navrhuji nahradit slovy "zaměstnanci, a jde-li o zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 25 zaměstnanců".

A slova "v roce 2008 všechny organizace" navrhuji nahradit slovy pouze "v roce 2008". Bez slovíčka "pouze", tedy "v roce 2008".

V druhém bodě se slova "všechny organizace" vypouštějí a za slovo "zaměstnanosti" se vkládá čárka.

Odůvodnění: Tento pozměňovací návrh vychází z doporučení legislativců. Je předkládán v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb., v platném znění, § 95 odstavec 2, a jinak nemění obsah. Tento návrh jednak gramaticky zpřesňuje text, neboť jej navazuje na předvětí, které je v jednotném čísle a v písmeni D bodu 3 se používá číslo množné, jednak místo pojmu organizace a malé organizace, což jsou stávající platné pojmy, se v zájmu jednotné dikce s textem zákona ve znění účinném od 1. ledna 2007 nahrazují tyto pojmy novým pojmem zaměstnavatel.

Dále se do textu doplňují dvě chybějící čárky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych dala návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu pod označením B2 bod 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím. A pokud nechce vystoupit pan místopředseda vlády, tak můžeme přistoupit k hlasování. Můžeme.

Prosím, paní zpravodajka se ujme svých povinností.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy jste obdrželi pod číslem sněmovního tisku 36/2.

Dovolte mi nyní, abych navrhla postup hlasování. Hlasování bude celkem devět, možná o dvě méně. Navrhuji tento postup. (Předsedající tiší hlučící poslance.)

Za prvé bychom hlasovali o stažení bodu B2 bod 1.

Za druhé o stažení bodu D1, D2, D4.

Za třetí bychom hlasovali o bodu B1, což je komplexní pozměňovací návrh, který posunuje účinnost zákona o rok. V případě, pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, by se staly nehlasovatelné body A3, A4 a D3.

Za čtvrté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro sociální politiku A1 až A6. V případě, že by byl přijat bod B1, byly by to jen body A1, A2, A5 a A6.

Za páté bychom hlasovali o bodu B2 body 2 až 6.

Za šesté o pozměňovacích návrzích pod písmenem C.

Za sedmé legislativně technická k pozměňovacímu návrhu pana poslance Opálky D3.

A naposledy o návrhu D3 pana poslance Opálky. O těchto dvou posledních bychom nehlasovali v případě, že by byl přijat pozměňovací návrh B1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou nějaké námitky proti návrhu, který paní zpravodajka přednesla? Přestože nejsou, potvrdíme to svým hlasováním, které zahájím.

 

Je to hlasování 130. Kdo souhlasí s procedurou, kterou paní zpravodajka navrhla, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro bylo 168, 1 proti, nehlasovalo 12.

 

Myslím, že neudělám chybu, když vás všechny odhlásím. Poprosím o novou registraci. Proceduru jsme schválili, ale ať se vyhneme případným nepřesnostem při hlasování, tak se všichni znovu přihlaste.

A pustíme se do hlasování, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní bychom hlasovali o stažení mého pozměňovacího návrhu pod číslem B2 bod 1. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr? Asi taky.

 

Takže jsem zahájil hlasování 131. Kdo souhlasí se zpětvzetím návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 170 poslanců, 163 bylo pro, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále bychom hlasovali o stažení pozměňovacích návrhů D1, D2 a D4 pana poslance Opálky. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 174 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu Aleny Páralové pod číslem B1. Je to návrh, který je zásadní a který posouvá účinnost zákona o nemocenském pojištění o rok. Zpravodaj doporučuje. (Ministrovo vyjádření je nesrozumitelné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předkladatel si zapne mikrofon a pak to doporučení bude znít hlasem zvučnějším.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Důrazně doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, tak je to správně.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 hlasujících bylo 88 pro, 77 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Kontrola nebude?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kontrola může proběhnout, ale na výsledku to pravděpodobně nic nezmění. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Ploc se hlásí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP