(9.20 hodin)
(pokračuje Šedivý)

Paní předsedající, dámy a pánové, summit NATO je akce značného mezinárodního významu. Poskytnutí sil a prostředků Armády České republiky pro jeho zabezpečení bude významnou ukázkou schopností České republiky v odbornosti, ve které se v rámci NATO aktivně profiluje. Působení příslušníků AČR při zajišťování této vrcholné akce je rovněž dokladem schopnosti a vůle České republiky aktivně přispívat k plnění závazků vyplývajících z Washingtonské smlouvy. Armáda České republiky obdobným způsobem úspěšně přispěla k ochraně summitu NATO v Istanbulu v roce 2004.

Paní předsedající, dámy a pánové, žádám vás o projednání předloženého materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Jan Vidím a informoval nás o jednání výboru. - Promiňte, ještě jsem zapomněla říci, že je to výbor pro obranu a jeho usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 69/1. Tím se omlouvám i panu zpravodaji Vidímovi a prosím ho, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní místopředsedkyně, paní a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 14 výboru pro obranu z jeho 4. schůze z 26. října.

Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Rize, sněmovní tisk 69.

Dovolím si v rámci své zpravodajské zprávy učinit pouze dvě poznámky.

První je spíše procedurálního charakteru. V tuto chvíli Poslanecká sněmovna nerozhoduje o vyslání oněch 27 českých vojáků. Poslanecká sněmovna v tuto chvíli pouze může či nemusí vzít na vědomí skutečnost, že vláda České republiky již tak rozhodla. Podle článku 43 odst. 4 písmeno a) naší ústavy o vyslání tohoto typu vojáků na takto dlouhou dobu rozhoduje sama vláda, nikoliv Poslanecká sněmovna. To je poznámka č. 1.

Poznámka č. 2. Myslím si, že bychom měli být spíše pyšni na skutečnost, že Severoatlantická aliance požádala Českou republiku o vyslání právě tohoto typu vojáků, tedy vojáků, kteří jsou schopni zajišťovat chemickou, biologickou, radiační a jadernou ochranu, protože tato schopnost našich vojáků je uvnitř Aliance velmi ceněna a patří k těm nejlepším.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám nikoho přihlášeného. Jak vidím, ani z místa se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí. Končím i rozpravu podrobnou.

Nyní budeme hlasovat o usnesení a prosím, aby nám ho pan zpravodaj ještě jednou zopakoval.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, paní a pánové, děkuji za velmi rychlé a snadné projednání tohoto bodu a navrhuji Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Rize."

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a zahajuji hlasování číslo 85, ve kterém rozhodneme o tom, zda souhlasíme s takto navrženým usnesením. Dovoluji si zahájit toto hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Nějak to nefunguje. Omlouvám se prosím, nefunguje display… Už funguje, já toto hlasování s velkou omluvou za technickou závadu zařízení prohlásím za zmatečné a prosím, abychom o tomto návrhu hlasovali ještě jednou.

 

Hlasování pořadové číslo 86. Kdo souhlasí s tímto usnesením, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji vám. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 86 se z přítomných 139 poslanců pro návrh tohoto usnesení vyslovilo 94, proti byli 2, návrh usnesení byl schválen.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším dnešním bodem je bod č. 80, kterým je

 

80.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou
od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření
/sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně zemědělství paní Milena Vicenová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem vám chci poděkovat za pozitivní postoj k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření, sněmovní tisk 33, který prošel prvním čtením a byla schválena zkrácená doba projednávání.

Vláda tento návrh zákona projednala 30. srpna 2006. Účelem zákona je zajistit finanční prostředky přijetím úvěru od Evropské investiční banky ve výši 9 miliard korun na financování dvou programů: Podpora prevence před povodněmi II a Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

Na realizaci protipovodňových opatření v České republice byl v rámci I. etapy programu Prevence před povodněmi v letech 2002 -2006 čerpán úvěr od Evropské investiční banky ve výši 60 milionů eur, tedy asi 1,8 miliardy Kč. První etapa programu byla zaměřena především na povodí zasažená povodněmi do roku 2000, tedy na povodí řek Moravy, Odry a horního Labe. Cílem druhé etapy programu Prevence před povodněmi je další snižování úrovně povodňových rizik v záplavových oblastech vodních toků. Investiční akce navržené k financování v rámci druhé etapy mají na rozdíl od předcházejících programů výraznější systémový charakter. To je zajištěno zapracováním výsledků studií dřívějších programů do nových koncepcí a projektových řešení. Program je zaměřen na realizaci takových opatření, která řeší povodňové ohrožení v nejrizikovějších lokalitách podle vodních toků. Dokumentace programu Podpora prevence před povodněmi II zahrnuje rovněž metodiku posuzování efektivnosti, jejímž základem je riziková analýza založená na vyhodnocení škod po n-leté průtoky jako podklad pro hodnocení povodňového rizika. Tak budou objektivně upřednostněny projekty, u nichž se předpokládá největší efekt.

Na program Podpora prevence před povodněmi II se předpokládá čerpání úvěru ve výši 6 miliard Kč.

Z úvěru od Evropské investiční banky se bude financovat také program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, jehož cílem je zvýšit zapojení rybníků a rybničních soustav pro zachycení povodňových vln a rovněž zvýšit bezpečnost těchto vodních děl. Za tím účelem program obsahuje obnovu a rekonstrukci těles hrází rybníků a jejich funkčních objektů a obnovu retenčních prostorů nádrží odtěžením sedimentů.

Pokrytí nákladů předpokládá čerpání úvěru ve výši 3 miliardy Kč.

Přijetí úvěru významně napomůže ochraně soukromého, veřejného i státního majetku a bude mít také pozitivní sociální dopad. Věřím proto, že návrh předkládaného zákona podpoříte v dalším projednávání. Velmi oceňuji, že rozpočtový výbor jednomyslně doporučil svým usnesením Poslanecké sněmovně tento návrh zákona rovněž schválit.

S ohledem na potřebu urychlit realizaci staveb protipovodňové ochrany bych velmi přivítala, kdyby Poslanecká sněmovna zákon schválila a umožnila tím zahájení již připravených akcí co nejdříve. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážená paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 33/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru. Po úvodním slově náměstka ministryně zemědělství pana Punčocháře, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření, sněmovní tisk 33, vyslovila souhlas bez připomínek, a za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP