(18.30 hodin)

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh, který zní takto: V části šesté článku 8 se za slovy "dnem 1. ledna 2007" tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "s výjimkou ustanovení bodu 96 § 104 odstavec 1, které nabývá účinnosti dnem 1. března 2007".

Krátké odůvodnění. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Navrhované datum účinnosti 1. 1. 2007 se s největší pravděpodobností dostane do rozporu s lhůtami stanovenými současným zákonem, které umožňují výrobcům a dovozcům tabákových výrobků zadat poslední objednávku kolků se současnou účinnou sazbou daně nejpozději šest týdnů před datem zvýšení daně. Tím by došlo k retroaktivnímu účinku zákona, a proto tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Carbolovi. Slovo má pan poslanec Petr Rafaj, připraví se pan poslanec Petr Červenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych předložil svůj pozměňovací návrh, který zní: V článku 1 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákona, se bod 62 vypouští.

Krátké zdůvodnění. Cílem mého pozměňovacího návrhu je zachovat původní právní úpravu, která je dodnes platná v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o to, aby zůstaly osvobozeny minerální oleje včetně motorové nafty, které se používají jako pohonné hmoty pro plavby po vodách na území České republiky. Podle této úpravy je oddaněná nafta využitelná jak pro mezinárodní, tak i pro vnitrostátní dopravu. Jedná se mi hlavně o to, aby tato nafta zůstala oddaněná a aby ekologičtější lodní doprava zůstala využívatelná, aby se nám tyto náklady nepřenášely na kolo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Rafajovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Červenka, připraví se pan poslanec Libor Ježek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se za to, že mě budete muset ještě jednou slyšet. Protože jste nedostali písemný pozměňovací návrh, tak musím toto načíst.

1. V bodu 40 návrhu zákona se text "§ 54 odstavec 2" nahradí textem "§ 54".

2. Bod 63 návrhu zákona se zrušuje.

3. Bod 68 návrhu zákona zní: § 54 - Vrácení daně z minerálních olejů plátci

1. U zdaněných minerálních olejů obsahujících líh podle § 45 odstavec 2 písm. d) vzniká nárok na vrácení daně jejich uvedením do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu obsaženého v minerálním oleji stanovené prováděcím předpisem.

2. U zdaněných minerálních olejů obsahujících etyl-terciál-butyl-éter podle § 45 odstavec 2 písm. e) vyrobený z kvasného bezvodého zvláště denaturovaného lihu vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající 47 % množství etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v minerálním oleji stanovené prováděcím předpisem. U nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého ve směsi podle § 45 odstavec 2 písm. e) se daň vrací ve výši odpovídající množství nezreagovaného lihu obsaženému v této směsi stanovené prováděcím předpisem.

3. U zdaněných minerálních olejů obsahujících směsi etyl-terciál-butyl-éteru vyrobeného z kvasného zvláštně denaturovaného lihu a kvasného zvláštně denaturovaného lihu tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních podle § 45 odstavec 2 písm. h), vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající součtu 47 % množství etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a celkového množství nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a zvlášť přidaného kvasného zvláštně denaturovaného lihu stanovené prováděcím předpisem.

4. U zdaněných minerálních olejů obsahujících kyslíkaté složky biologického původu vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství kyslíkaté složky biologického původu obsažené v minerálním oleji stanovené prováděcím předpisem.

5. U zdaněných minerálních olejů obsahujících metylestery řepkového oleje nebo etylestery řepkového oleje podle § 45 odstavec 2 písm. j) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství metylesterů řepkového oleje nebo etylesterů řepkového oleje obsažených v minerálním oleji stanovené prováděcím předpisem.

6. Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce způsobem stanoveným v § 14 odstavec 5 a ve lhůtě stanovené v § 16. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, ačkoliv uplatněn být mohl, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

7. Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu

a) dnem, kdy přijme k přepracování nebo úpravě zdaněné minerální oleje znečištěné nebo nezáměrně smíšené,

b) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů, které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů,

c) dnem, kdy přijme zdaněné minerální oleje, které uvedl do volného daňového oběhu a u nichž ještě nedošlo k jejich prodeji, a to nejpozději druhý pracovní den po dni jejich uvedení do volného daňového oběhu; uvedené minerální oleje jsou těmito dny opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.

4. Za bod 126 návrhu zákona se doplňuje nový bod 127, který zní: V § 139 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: (4) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 54 odstavec 1 až 5.

4. V článku VIII se na konci textu doplňují slova "s výjimkou ustanovení bodu 59, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2010".

Ještě jednou se, vážená Sněmovno, omlouvám za toto předložení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Červenkovi. Slova se ujme pan poslanec Libor Ježek, připraví se pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi několik pozměňovacích návrhů, které upřesňují návrh zákona směrem ke směrnici Evropská unie 95/59.

V nově navrhovaném § 101 navrhuji nové znění odstavce 3 písmeno c) bod 2 takto: Tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod písmena a) nebo b) a který je možné kouřit a pochází z výroby tabákových výrobků nebo.

Za druhé - vypustit v § 101 odstavec 3 bod d).

Za třetí - vypustit v § 101 odstavec 6.

Za čtvrté - doplnit stávající § 3 písmeno s) bod 1 následně: Za slova "vybraný výrobek vznikne" doplnit text "a to průmyslovým výrobním procesem ze vstupních surovin, při kterém dojde ke změně jejich charakteru".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Liboru Ježkovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Tluchoř, připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, já se jen velmi krátce chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jste všichni dostali do svých lavic. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kateřina Konečná, zatím poslední přihlášená v podrobné rozpravě. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, jak jsem avizovala v obecné rozpravě, dovoluji si načíst doprovodné usnesení k tomuto zákonu: Poslanecká sněmovna žádá vládu o urychlené řešení problematiky pěstování tzv. energetických surovin s důrazem na pomoc pěstitelům těchto surovin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jinou přihlášku nemám. Nevidím ani nikoho z místa, podrobnou rozpravu končím.

Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh na hlasování, to znamená vrácení návrhu zákona k novému projednání, případně zkrácení lhůty pro třetí čtení, končím druhé čtení tohoto tisku. I tento bod končím. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP