(17.10 hodin)

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Nepochybně bychom našli celou řadu způsobů, jak může stát vstupovat do kontroly tabáku, nicméně zvyšování cen tabákových výrobků cestou zvyšování daně z cigaret a dalších tabákových výrobků patří k těm zásadním. Rád bych uvedl, že podle velkého množství renomovaných studií, včetně studií takových institucí, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Světová banka, způsobuje desetiprocentní zvýšení ceny cigaret v rozvinutých zemích snížení spotřeby přibližně o 4 %. U rozvíjejících se zemí je to až 8 %. Děti jsou samozřejmě mnohem senzitivnější. Desetiprocentní zvýšení ceny sníží počet dětských kuřáků až o 10 %.

Jednotlivé již rozdané pozměňovací návrhy variant sazby daně i prezentovaná vůle ministra financí naznačují tendenci nezvyšovat spotřební daň na tabákové výrobky nad povinnou hranici předepsanou příslušnými směrnicemi Evropské unie pro rok 2007. Já bych si dovolil, přestože osobně nesouhlasím s touto tendencí, ale respektuji ji, požádat, aby byla podpořena taková varianta konstrukce výpočtu daně, která zajistí co možná nejrovnoměrnější zvýšení ceny cigaret, tak aby přiměřeným navýšením ceny levných cigaret více chránily právě mládež a děti. Současně bych chtěl pozitivně ocenit skutečnost, která již tady zazněla, to znamená zařazení podle § 101 odst. 6 herbálních cigaret do tohoto zákona, protože i tyto představují významný rizikový faktor zejména pro děti a mládež a jsou prokázanou přestupní stanicí ke kouření právě nikotinových cigaret.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Nyní se slova ujme pan poslanec Václav Mencl, který se přihlásil sice později, ale písemně, a proto má jeho přihláška přednost před panem kolegou Plevou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v rámci projednávání zákona o spotřebních daních se objevují tendence řešit jiné problémy, než má řešit tento zákon. Mluvím o zavádění biopaliv do pohonných směsí a reaguji na usnesení výboru pro životní prostředí, kde je ve druhé části předložen návrh, jakým způsobem a za jakých okolností mají být biopaliva zde zavedena do oběhu.

Já bych chtěl konstatovat, že se vláda touto problematikou zabývala a uložila ministryni zemědělství svým usnesením z 20. 9. 2006 dopracovat ve spolupráci s ministry financí, dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí a předsedou Správy státních hmotných rezerv a vládě do 30. listopadu 2006 předložit návrh potřebné legislativní úpravy právních předpisů a případně i návrhy dalších dokumentů tak, aby tyto návrhy odpovídaly variantě uplatňování biopaliv v České republice a byly připraveny v případě potřeby k předložení Evropské komisi k notifikaci. Po prostudování s experty z těchto ministerstev a vlastně s výstupy, které již byly provedeny, musím konstatovat, že návrh, který je zde předložen jako změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, neodpovídá svým charakterem potřebným legislativním úpravám, řeší to velmi dílčím způsobem a po věcné stránce slibuje nesplnitelné.

Já jsem si dovolil ve spolupráci s těmito experty předložit něco, co jsem nazval pozměňovací návrh. Sami vidíte, že jenom změna zákona o ovzduší, která nevystihuje všechny potřebné problémy, které je nutno jak legislativně, tak věcně řešit, představuje podstatně rozšířenější a širší dokument. Já to zde předkládám proto, abych ukázal, že se opravdu vláda a její orgány touto problematikou intenzivně zabývají. Chtěl bych upozornit, že řešení musí být opravdu širší, komplexnější, včetně případné daňové úpravy. Říkám to zde proto, že to nepředkládám jako pozměňovací návrh, ale jako informaci o tom, že se na tom pracuje, že vláda přípravu dělá velmi intenzivně. Velmi bych doporučoval dalším kolegům, kteří předkládají podobné návrhy, aby zvážili, zda je to rozumné a zda v této velmi citlivé oblasti, v které víme, že již byla o určitých rozhodnutích, která padla nebo nepadla, obrovská diskuse. Že bychom skutečně měli především dbát na doporučení vlády a nikoliv na dílny domácí, třeba dobře míněné, z kterých vzcházejí třeba velmi dobře míněné návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi. Do rozpravy se přihlásil v obecné části pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se obracím na autory návrhu míchání biopaliv nebo přimíchávání biopaliv do benzinu a do motorové nafty s dotazem. Prosím, není myšlen nikterak zle, ale přesto - abych se rozhodl, jak budu hlasovat, bych potřeboval určitou informaci.

Výrobci moderních naftových motorů systému Common Rail varují v návodu nebo v uživatelské příručce, že používáním biopaliv ten, kdo tyto motory má, ztrácí nárok na záruku, protože biopaliva obsahují určité části, které mohou poškodit tyto moderní motory. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli přimícháváním těchto biopaliv právě do motorové nafty nemůže jednak dojít k poškození motoru, jednak nemůže potom dejme tomu výrobce říkat, že jsem přišel o záruku, protože biopaliva jsou u nás automaticky ze zákona přimíchávána. Jestli někdo umí odpovědět na tuto otázku, moc by mi pomohl při rozhodování, jak budu hlasovat o tomto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Hovorku. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych jen říci, že pokud všechna ta slova, která tady zazněla při projednávání prvního čtení státního rozpočtu, byla míněna vážně, tak si myslím, že není možné uvažovat o jakémkoliv snížení spotřebních daní, protože to je v naprostém rozporu s tím, co tady bylo řečeno.

Chci, aby se na to, co zde říkám, bral zřetel, a tento zákon v takové podobě, jak byl předložen, nemůže být přijat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Ano, paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem čekala, jestli pan kolega Bursík zdůvodní jak změnu v návrhu výboru pro životní prostředí, tak ostatní návrhy, které tam načetl, protože si myslím, že by si to tato Sněmovna zasloužila. To se většinou dělá v obecné rozpravě. Nicméně protože tomu tak s největší pravděpodobností nebude, pokusím se reagovat na něco, co vy dostanete s největší pravděpodobností napsáno až za chvíli, a to na návrh, který nám na výboru pro životní prostředí pan kolega Bursík předložil.

Faktem zůstává, že rostoucí nedostatek a jím způsobené rostoucí ceny pohonných hmot by měla pomoci řešit cesta nahrazování klasických pohonných hmot, cesta biopaliv. Je to celosvětový trend a bezpochyby všichni z nás musí konstatovat, že je to trend správný. Vyžadují ovšem určitou státní podporu, která se jim nedostává. Bylo zrušeno jejich zařazení do snížené pětiprocentní sazby a v návrhu novely zákona o spotřebních daních má být zrušeno jejich zařazení do nižší sazby spotřební daně. Stát se podle nové ministryně zemědělství chystá zrušit také státní dotace na biopaliva. To je scestný postup, byť od ledna příštího roku se v zákoně o ovzduší požadovaná minimální výše příměsi biopaliv do pohonných hmot objeví a výrobci ji budou muset plnit.

V úterý při projednávání novely zákona o spotřebních daních zřejmě - a doufám, že pouze z toho důvodu - pan kolega Bursík přednesl pozměňovací návrh. Já teď myslím ten pozměňovací návrh, který doplní, protože se mi jedná právě o tu jednu doplněnou větu, o kterém výbor pro životní prostředí hlasoval, zdrželi se pouze dva členové KSČM, jinak byl jednomyslně přijat, který byl poté tedy schválen a je tak součástí nebo měl by být součástí usnesení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP