(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit. Prosím nyní pana poslance Libora Ježka, který bude interpelovat Martina Římana ve věci hospodaření Správy státních hmotných rezerv. Prosím, máte slovo a dvě minuty.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, všichni jsme minulý týden zaregistrovali a upozorňoval jsem na to i při včerejším projednávání státního závěrečného účtu, že Nejvyšší kontrolní úřad podává trestní oznámení na Správu státních hmotných rezerv. Důvodem je její netransparentní hospodaření, a to velkého rozsahu.

Nepůjdu do detailů, protože zprávu NKÚ bude jistě projednávat kontrolní výbor na některém ze svých příštích zasedání, a proto, vážený pane ministře, má otázka je velmi je jednoduchá a pokládám vám ji proto, že Správa státních hmotných rezerv patří pod vaše ministerstvo: Jak je prosím možné, že situace dospěla tak daleko, a jaké jste z toho vyvodil důsledky?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře. Máte slovo a pět minut. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já potvrzuji skutečnost, že závěry Nejvyššího kontrolního úřadu v souvislosti s hospodařením státní Správy státních hmotných rezerv nejsou utěšené a že důsledky, které jsem byl nucen vyvodit, byly nezbytné.

Pro informaci, Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy, to znamená, že nepodléhá přímo pod jednoho z ministrů, pouze je správa jedním z ministrů, tedy mnou, metodicky řízena, neboť v čele správy není člen vlády.

Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu odhalila takové hrubé nesrovnalosti, že podle mého soudu, ale nejen mého, i podle mínění celé vlády, která jediná může činit personální změny na postech předsedy správy, byl odvolán její šéf, dnes už tehdejší šéf, neboť například, pro ilustraci, podle zákona správa hospodaří se státními financemi a státním majetkem, a to ve značně vysoké výši… Pro ilustraci, obrat Správy státních hmotných rezerv činí 40 miliard korun ročně. To, myslím, málokdo ví. V příslušné kapitole státního rozpočtu se vždycky výdaj státního rozpočtu vůči správě pohybuje ve výši zhruba dvou, dvou a půl miliard korun, což je ale hluboký omyl, neboť správa rok po roku kumuluje obrovské prostředky a v současné době je to zhruba kolem těch 40 miliard korun, které prostě takříkajíc točí, neboť správa vlastně vytváří zásoby počínaje cukrem a konče benzinem a naftou pro špatné časy, které nedej bože nenastanou.

Takže například tato správa, která je povinna ze zákona své volné peněžní prostředky deponovat na účtech České národní banky tak, jako například Ministerstvo financí, tento zákon flagrantně porušovala až do té míry, že na účtech jiných bank než České národní banky držela až 900 milionů, tedy téměř 1 miliardu korun. Nebo Správa hmotných rezerv, která uzavírá řadu smluv s dodavateli, s tzv. ochraňovateli, to znamená s firmami, které pro ni vlastně ty zásoby spravují a vytvářejí, podepisovala velmi nevýhodné smlouvy spočívající v tom, že sankce za neplnění byly pouze na straně správy, tedy státu, ale když něco porušil ten obstaravatel, ten ochraňovatel, tak tam nebyly sankce žádné. Nebo správa uzavřela další smlouvu na nějaké plnění s firmou, která jí už dlužila řádově více než 8 milionů korun po lhůtě splatnosti, to znamená byl to nedůvěryhodný partner. Správa podle NKÚ nevedla účetnictví v letech 2004 a 2005 tak, aby účetní uzávěrka podávala věrný obraz předmětu účetnictví, to znamená - ty nesrovnalosti tam byly skutečně závažné, flagrantní, nepochopitelné, a proto podle mne i názoru vlády nebylo jiného zbytí, než učinit to, co učiněno bylo.

Co bude následovat? Naše ministerstvo vypsalo výběrové řízení, protože nechceme postupovat tím způsobem, jakým postupovala vláda Stanislava Grosse, která bez udání důvodu odvolala dlouholetého předsedu správy pana Dušana Štraucha a jmenovala bez udání důvodu bez výběrového řízení svého koně. Vypsali jsme tedy výběrové řízení, které je transparentní, které neprovádí ani ministerstvo. Ten výběr provádí renomovaná agentura. Poté bude toto předloženo vládě a vláda si vybere a rozhodne, kterého z doporučených kandidátů jmenuje na tuto funkci. Já doufám, že to bude okamžik, kdy toto nedobré hospodaření posledních let správy skončí a příští zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu nebude obsahovat takové nesrovnalosti, jakých jsme byli svědky v tomto období.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A nyní ještě jednou pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Já vám, pane ministře, děkuji a musím zároveň konstatovat, že Státní hmotné rezervy je další kapitola, jejíž účetnictví vykazuje za rok 2005 nepravdivé údaje. Přesto, vážené kolegyně a kolegové, při včerejším hlasování o státním závěrečném účtu poslanci České strany sociálně demokratické a KDU odhlasovali, že státní závěrečný účet za rok 2005 je v pořádku. To je ale potvrzení oné věty, kterou jsem říkal včera: Není-li řádná a důsledná kontrola, tak každým příštím rokem si úředník nebo člen vlády dovolí více a více. A toto jsou důsledky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Ještě něco? Už nikoli. Můžeme pokročit. Máme tady pana poslance Juraje Ranince. Prosím ho, aby předložil svou interpelaci na Ivana Langera. Má zájem ji předložit, i když tu pan ministr není? (Ano.) Takže prosím.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, moje interpelace sice směřuje na pana ministra vnitra Ivana Langera, ale týká se spíše činnosti, respektive nečinnosti jeho předchůdců a minulých vlád.

Dne 23. září roku 2003 byl definitivně schválen zákon číslo 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zákon ve svých ustanoveních obsahuje celou řadu zmocnění na vydání prováděcích právních předpisů ať už pro vládu, Ministerstvo vnitra nebo pro ředitele jednotlivých bezpečnostních sborů. Zákon nabude účinnosti dne 1. ledna 2007.

Nezaznamenal jsem ve více jak tříleté legisvakanční lhůtě výraznější aktivitu při vydávání těchto prováděcích právních předpisů. Moje otázka na ministra vnitra tedy zní: V jaké fázi byla příprava těchto prováděcích právních předpisů při vašem nástupu do funkce ministra vnitra dne 4. 9. 2006 a jaké jsou předpoklady, že příslušné prováděcí právní předpisy budou vydány do dne nabytí účinnosti tohoto zákona?

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A můžeme tedy zahájit další interpelaci. Pan poslanec Jaroslav Krupka je zde přítomen. Takže ho žádám, aby předložil interpelaci na Martina Římana ve věci fungování centrálních registračních míst. Prosím, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP