(15.20 hodin)

Poslanec Vladimír Šoltys: Vážený předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, kauza budišovský zámek, v jejíž souvislosti jsou vyšetřováni členové sociální demokracie, jako je pan Doležel, pan Péťa, působí na mne velmi divně a dá se říci, že jako organizovaný zločin.

Já se ptám pana ministra, jestli má ten pocit, jestli jde o nahodilost, nebo jestli jde o systémovou chybu. Dále se ptám, jestli je velký důvod se bát, že to může mít dopad na čerpání peněz z evropských fondů, a ptám se na to, jaké kroky učiní nebo již učinil k tomu, aby se tyto kauzy neopakovaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana ministra Petra Gandaloviče, aby reagoval na tuto interpelaci. Má také k dispozici pět minut.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, úvodem mé odpovědi mi dovolte shrnout několik faktů ke kauze Budišov. Ona začala tím, že v létě roku 2005 si tehdejší členové sociální demokracie, dnes už jen šibalové, podali záměr projektu rekonstrukce dvou památkově chráněných budov, zámku Budišov a Třebíč. Ten projekt byl potom hodnocen externími odborníky, odborem rozvojových programů cestovního ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj byl obodován - to prosím je důležité - a poté byl národní výběrovou komisí vybrán. Tato komise se skládá z 27 členů, jsou tam zástupci ministerstev, krajů, různých odborových svazů, profesních svazů apod. V březnu tohoto roku pan ministr pro místní rozvoj Radko Martínek samozřejmě na základě procesu, který proběhl, vydal tzv. velké rozhodnutí, jinými slovy, podepsal rozhodnutí o několika projektech hromadně. Následně za mého - a to říkám naprosto s plným vědomím toho, co říkám - působení na ministerstvu dne 4. 10. bylo vydáno tzv. individuální malé rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a evropských fondů na financování tohoto projektu. Prakticky během několika dnů jsem byl kontaktován Policií České republiky a byl jsem seznámen s velmi závažnými skutečnostmi ohledně tohoto projektu a byl jsem také požádán o určitou spolupráci, která měla nakonec spočívat i v mém souhlasu se sledováním mé osoby a sledováním mých prostor na Ministerstvu pro místní rozvoj pro případné řekněme úkony v trestním řízení, zatčení apod.

Další historii znáte. Aktéři byli skutečně zatčeni mimo Ministerstvo pro místní rozvoj, to znamená, že já jsem ihned zastavil veškeré administrování tohoto projektu, veškeré souhlasy byly vzaty zpět, to znamená, jak už nám bylo několikrát řečeno, vlastně se nic nestalo.

Já jsem samozřejmě reagoval tak, že jsem v té první chvíli vyhlásil stop stav na všechny projekty tzv. společného regionálního operačního programu. Těch projektů, pro vaši informaci, je asi 5 tisíc. Není samozřejmě možné, aby takový stop stav trval déle. Následně potom jsme ten stop stav omezili pouze na projekty z téhož opatření, to znamená opatření na podporu infrastruktury cestovního ruchu. V současné době deset projektů z oblasti cestovního ruchu bude vyňato. Dále je zmrazeno a bude podrobeno vnějšímu auditu firmy, která vyhraje na základě výběrového řízení. Nemusím jistě dodávat samozřejmost, že veškeré projekty, o které požádala společnost Bono Publico, jsou také zastaveny.

Pojďme se vrátit k těm otázkám, o které zde jde. Šlo o pokus zneužití evropských fondů? Na to nám bude muset nepochybně odpovědět policie a potom soud. Nicméně z toho, co o té situaci vím, jsem přesvědčen, že šlo.

Šlo o organizovanou akci? Samozřejmě, že šlo o organizovanou akci, a bude ještě práce policie, nebo na práci policie zjistit, kdo všechno se této věci zúčastňoval.

Proč byli ti lidé zatčeni? Dokonce jsme byli nařčeni, že byli zatčeni teatrálně před volbami proto, že bylo prostě před volbami. Ti lidé prostě byli zatčeni proto, že připravovali závažnou trestnou činnost, a já se domnívám, že pokud někdo připravuje zločin, nemělo by se čekat, až ten zločin skutečně dokoná, ale měl by být prostě zatčen.

Jde o systémový problém? Nemohu odpovědět na tuto otázku do doby, než bude dokončen audit všech těchto projektů. Je ovšem jasné, že proces vyhodnocování těch projektů různými stupni a podobně je natolik komplikovaný a neprůhledný, že podle mého názoru skýtá určitý prostor k manipulacím tohoto typu, a pro následující finanční období od roku 2007 budeme samozřejmě připravovat daleko výraznější zprůhlednění celého procesu.

Poslední otázka: Je zde nebezpečí, že by nám byly na základě této kauzy zkráceny evropské fondy? Já myslím, že toto nebezpečí nehrozí. Já jsem ihned informoval paní komisařku Hübnerovou o probíhající kauze. Ubezpečil jsem ji, že žádné evropské peníze fakticky těmto lidem vydány k dispozici nebyly, a ubezpečil jsem ji o tom, že všechny podobné projekty probíhají v současné době auditem a že se z auditu potom vyvodí závěry pro další úpravy hodnotícího systému.

Pane poslanče, doufám, že vás moje odpověď uspokojila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže se zeptáme pana poslance, jestli ho uspokojila odpověď. (Poslanec Šoltys odpovídá ze svého místa, není slyšet.) Ale přesto si ještě vyžádá nějaká doplnění. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Protože na mě nebylo vidět - jsem spokojen.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Další je paní poslankyně Ladislava Zelenková. Je zde, takže bych ji požádal, aby přednesla svoji interpelaci na ministryni Miroslavu Kopicovou ve věci zavedení školného na vysokých školách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, moje otázka je velmi jednoduchá. Chci se zeptat paní ministryně, jestli má v úmyslu zavést školné na vysokých školách. Chci ji ale v této souvislosti poprosit, a to velmi důrazně, aby neodpovídala slovy citací z vládního prohlášení, tak jak to učinila v odpovědi na moji písemnou interpelaci. Já si dovolím teď odcitovat onu větu, kterou mi bylo odpovězeno: "Vláda se zavazuje nezavést na veřejných vysokých školách školné, které by vytvořilo bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání zejména pro lidi z rodin s nízkými příjmy."

Dámy a pánové, já se domnívám, že tato věta je přesně z kategorie oné pohádkové chytré horákyně, tato věta svojí konstrukcí umožňuje několik výkladů a dá se říci, že věta, která říká "vláda nezavede školné, které by vytvořilo bariéru", v podstatě říká také to, že takové školné, které by dle mínění vlády tuto bariéru v přístupu k vysokoškolskému studiu nevytvořilo, zavést může. A mě, a určitě nejen mě, v této souvislosti napadá ono často deklarované a favorizované tzv. odložené školné. My víme, oč se jedná. Odložené školné je tedy školné, které by student platil, až by absolvoval vysokoškolské studium.

Moje otázka je tedy jasná, transparentní a průhledná. Já se ptám, jestli tato vláda, konkrétně paní ministryně, má v úmyslu zavést školné, nebo tzv. odložené školné, pro studenty vysokých škol. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Čili pod slovem školné zahrnuji i výraz odložené školné. Děkuji. Jasná otázka, odpověď může být ano, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni, aby se pokusila odpovědět na tuto interpelaci. Podle jednacího řádu má k dispozici pět minut. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP