(18.40 hodin)

Poslanec Jan Schwippel: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, paní ministryně řekla v podstatě všechno důležité. Dovolil bych si vypíchnout pouze dvě okolnosti. Za prvé, Česká republika je vázána tuto úmluvu přijmout příslušnými rozhodnutími Rady Evropských společenství. A za druhé, Česká republika má ve svém zákoně č. 61/2000 Sb. upraven zákaz námořní plavby za účelem provozování mořského rybolovu, a tedy tato úmluva se jí prakticky netýká, a proto také nebude mít žádné dopady na státní rozpočet. Doporučuji propustit ji do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se vás tedy, jestli má někdo v úmyslu se k tomuto zákonu vyslovit z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přeje si paní ministryně nebo pan zpravodaj přednést závěrečné slovo? Předpokládám, že nikoliv. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo s tímto souhlasí, aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Děkuji vám. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 jsme rozhodli o přikázání tohoto návrhu zákona zahraničnímu výboru. Z přítomných 136 se pro toto vyslovilo 94 poslanců.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, končím prvé čtení a bod č. 30.

 

Domnívám se, že bychom mohli vzhledem k času projednat ještě bod 59, kterým je

 

59.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006
/sněmovní tisk 8/

 

Tento materiál uvede ministr obrany pan Jiří Šedivý. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 616. Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základně usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1349. Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací IRAQI FREEDOM, ENDURING FREEDOM, ISAF, KFOR a EUFOR. V části 2 - Předkládací zpráva - jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejich podrobných přehled je uveden v příloze č. 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobných přehled je uveden v příloze č. 2.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane ministře. Prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů.

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 8/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Karel Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu přijal na své 3. schůzi dne 4. října 2006 usnesení č. 7 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006, sněmovní tisk 8. Informace obsahuje přehled pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006. Je předkládána na základě usnesení vlády č. 1349 ze dne 19. října 2005. Informace poskytuje přehled o přesunech a přepravách ozbrojených sil jiných států za účelem pobytu na území České republiky i přehled o tranzitních průjezdech a přeletech realizovaných v hodnoceném období přes území České republiky.

Po odůvodnění brigádního generála Ing. Petra Pavla, ředitele operačního odboru Ministerstva obrany, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě výbor pro obranu doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 a pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli si někdo přeje přihlásit se do všeobecné rozpravy k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil z místa. Není tomu tak. Takže tímto končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Opět nemám do podrobné rozpravy žádnou přihlášku. Z místa se taktéž nikdo nehlásí.

Předpokládám, že ani pan ministr, ani pan zpravodaj výboru nebudou mít zájem přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Přesto poprosím pana zpravodaje, aby nás ještě jednou seznámil s usnesením, o kterém bude vzápětí Poslanecká sněmovna hlasovat.

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní předsedající, usnesení výboru zní: Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Takže Poslanecká sněmovna bude hlasovat o usnesení, kterým bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006.

 

Dámy a pánové, o souhlasu s tímto návrhem usnesení se vyslovíme v hlasování pořadové číslo 71, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo je pro, nechť prosím stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Děkuji vám. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 se z přítomných 138 pro vyslovilo 90 poslanců, proti bylo 20. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím tímto projednávání bodu č. 59 a domnívám se, že můžeme ještě projednat minimálně bod č. 60, kterým je

 

60.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006
/sněmovní tisk 9/

 

Tento materiál opět uvede ministr obrany pan Jiří Šedivý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na základě článku 43 odstavec 6 Ústavy České republiky předkládám materiál 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006. Materiál poskytuje informace o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2006, schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1627.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP