(18.20 hodin)
(pokračuje Páralová)

Za třetí. K bodu 6 čl. VI. Nové znění: V čl. VI se slova "s výjimkou čl. II a III" nahrazují slovy "s výjimkou čl. II bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a čl. III".

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pardon, já myslela, že paní poslankyně končí.

 

Poslankyně Alena Páralová: Odůvodnění. Pozměňovací návrhy pod body 4a až 4d se pokoušejí zvýšit komfort rodin, na které se vztahuje pobírání rodičovského příspěvku. Aby rodič pečující o dítě mezi třetím a čtvrtým rokem života neztratil nárok na rodičovský příspěvek, může jeho dítě navštěvovat mateřskou školku nebo rehabilitační zařízení maximálně čtyři hodině denně. Navrhuji, aby místo čtyř hodin denně mohlo dítě navštěvovat předškolní zařízení 80 hodin měsíčně. Čtyři hodiny denně jsou jakousi podmnožinou osmdesáti hodin měsíčně. Bude-li tento návrh schválen, vytvoří se větší prostor pro dohodu rodičů a předškolního zařízení a režimu dítěte tak, jak to rodině nejlépe vyhovuje.

A konečně, pozměňovací návrhy pod body 5a a 5b napravují nespravedlnost při souběhu pobírání rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře a příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách. Dle současného stavu, který vznikl navýšením rodičovského příspěvku až poté, co byl schválen zákon o sociálních službách, došlo k nespravedlnosti, a vedle současného stavu by tedy od ledna příštího roku činil souběh obou dávek pro dítě kvalifikované podle zákona o sociálních službách jako osoba závislá ve druhém, třetím a čtvrtém stupni 7582 korun, zatímco pro dítě se stupněm závislosti jedna, tedy s nižším stupněm postižení, by byla dávka mnohem vyšší, a to 10 582 korun.

Pro klienty sociálního systému, kteří s napětím sledují, co jsme jim v této věci připravili, uvedu konkrétní čísla, která přinese návrh, který předkládám. Pak by součet rodičovského příspěvku a příspěvku na péči od 1. ledna 2006 činil pro dítě kvalifikované podle zákona o sociálních službách jako osoba závislá v prvním stupni 7582 korun, ve druhém stupni 8791 korun a ve třetím stupni 12 791 korun. Čtvrtý stupeň se na takto malé děti do sedmi let nevztahuje. Pro úplnost uvádím, že v současné době pobírají rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, příspěvek při péči o osobu blízkou ve výši 5400 korun. To znamená, že v každém případě dochází k velkému navýšení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. A požádám o slovo dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, tedy pana poslance Lišku. Připraví se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji za slovo. Ten můj pozměňovací návrh je technického rázu. Jako zelení podporujeme odklad tohoto zákona. A já bych odkázal na návrh na změnu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který jste dostali včera na stůl. Řeknu k němu jenom stručný komentář.

Tento můj návrh odstraňuje nesrovnalosti v komunikaci mezi Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, například rozšiřuje okruh údajů poskytovaných zdravotním pojišťovnám. To posílí schopnost zdravotních pojišťoven kontrolovat průběh pracovní neschopnosti a využít to k posouzení léčebného procesu a ke kontrole poskytované zdravotní péče, kterou jim ukládá zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Naopak se ruší povinnost sdělovat orgánům nemocenského pojištění údaje, kterými zdravotní pojištění nedisponují. Tak se odstraní ustanovení zákona, která jsou vlastně nerealizovatelná. Vychytávají se tím tedy některé drobné chybky tohoto zákona, které tam bohužel nejsou osamocené. Nicméně cítím potřebu tohoto doplnění.

Ještě jednou opakuji - je to návrh na změnu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který jste dostali včera odpoledne na stůl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Opálka, prosím, nechť se ujme slova. Je to zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Než se přihlásím ke svým pozměňovacím návrhům, vyjádřil bych se prostřednictvím vaším k panu kolegovi Liškovi. Jeho včerejší pozměňovací návrh, který jsme obdrželi, má ještě poznámku. Já jsem si ji dneska ověřoval na České správě sociálního zabezpečení a tato poznámka se, žel, nezakládá na pravdě. K žádné takové písemné dohodě na odkladu zákona nedošlo. Nic nebylo podepsáno. Zápis ještě nebyl parafován. A toto je stanovisko pouze zástupkyně zdravotních pojišťoven. Byl bych tedy rád, kdybychom se vzájemně nemystifikovali.

Jinak se přihlašuji k pozměňovacím návrhům k sněmovnímu tisku 36, které jste včera rovněž obdrželi a které obsahují celkem pět bodů od I. až k V. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji a ptám se vás, dámy a pánové, jestli si ještě někdo přejete vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Tímto končím podrobnou rozpravu.

Požádám pana místopředsedu vlády Petra Nečase, jestli si přeje přednést závěrečné slovo jménem předkladatele. Ano. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji. Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, budu jen velmi stručný.

Je evidentní, že tento systém nemocenského pojištění je poměrně novým prvkem, je evidentní, že přináší celou řadu problémů, a je evidentní, že byl přijat ve značném spěchu. I debata v průběhu druhého čtení společně s debatou na výboru pro sociální záležitosti to jenom potvrzuje.

Já jsem přesvědčen, že je sice zajímavé nechat si předložit informaci od ministerských úředníků - musím říci, že si práce příslušného odboru, který pracuje na pojistných systémech na Ministerstvu práce a sociálních věcí, nesmírně vážím, musím říci, že jsou to nesmírně kompetentní a schopní lidé a že pracují opravdu velmi kvalitně bez ohledu na to, jaký konkrétní ministr a z jaké konkrétní politické strany na ministerstvu je - na druhé straně musím s určitou jemnou ironií říci, že ptát se na to, jak jsou zatíženi podnikatelé, ministerských úředníků, není asi ta nejvhodnější cesta. Já bych velmi doporučoval těm poslancům, kteří se opravdu zajímají o to, jaký dopad má zavedení tohoto zákona na sektor především malého a středního podnikání, aby se zeptali opravdu spíše těch malých a středních podnikatelů. A já jsem si jist, při vší mé úctě a respektu k práci úředníků z příslušného odboru, že se ten názor malých a středních podnikatelů, ale vůbec podnikatelské sféry, na tento zákon bude lišit. A bude se lišit poměrně významně. Takže doporučuji: Když chce někdo znát dopady na podnikatelský sektor, nepovažuji opravdu za nejvhodnější tázat se úředníků a nechávat si od nich zpracovávat příslušné zprávy.

Druhá věc. Zaznělo tady, že debatou nad tímto zákonem, nad tím, zda se změní některé jeho parametry, nebo případně odložením tohoto zákona o rok je znejistěna Česká správa sociálního zabezpečení. Ano, je, mimo vši pochybnost. Je znejistěna - ale bez ohledu na debatu o tom, zda tento zákon bude změněn, nebo odložen, protože tento zákon byl přijímán natolik chvatně a natolik někdy spíchnut horkou jehlou, že jeho technické zabezpečení České správy sociálního zabezpečení vede k obrovskému časovému presu v oblasti komunikačních a informačních technologií. Mimochodem, typickým projevem tohoto časového presu je jev, který se asi nám všem příliš nelíbí, a sice například zadávání veřejných zakázek bez veřejného oznámení. To tam jede prostě jak na běžícím pásu, protože oni pochopitelně jsou pod časovým tlakem. Mají zajistit tento zákon k 1. lednu. Čili pokud bychom se na to dívali z tohoto pohledu a touto optikou, to znamená průhledného zadávání veřejných zakázek, tak například odklad o rok by byl přesně to pravé, to pravé ořechové, aby bylo možno ty systémy pečlivě připravit a pečlivě nastavit. Takže - znejistěna Česká správa sociálního zabezpečení samozřejmě je.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP