(18.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Zaujměte prosím své místo u stolku zpravodajů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 36/1. Já tedy nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Alena Páralová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Milá paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením číslo 5 výboru pro sociální politiku.

Po odůvodnění ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky, zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 36, a aby přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 36/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška paní poslankyně Páralové, takže ji ještě jednou poprosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Projednáváme vládní novelu zákona o pojistném na sociální pojištění, a sice v souvislosti se zákonem o nemocenském pojištění, který byl schválen, jak už řekl pan ministr Petr Nečas, na sklonku minulého volebního období Sněmovny. Zákon přinesl zásadní změnu režimu vyplácení nemocenské a od 1. ledna 2007 má nově prvních 14 dnů nemoci vyplácet zaměstnancům náhrady mzdy jejich firma a teprve od 15. dne nemoci jim má nemocenskou vyplácet stát. Zvýšené výdaje firem mají být kompenzovány snížením sazby pojistného o 1,9 %.

Vláda Jiřího Paroubka zdůvodnila předložení této právě projednávané novely negativním dopadem zákona na státní rozpočet. Tento negativní dopad vyčíslila vláda Jiřího Paroubka celkem na 11 mld. korun s tím, že 6 mld. je v současné době v přebytku a podle nové úpravy by naopak bylo ještě 5 mld. schodku. Pan ministr zde uvádí, že ten rozdíl by byl 9 mld., zřejmě jeho administrativa to přepočítala jinak. Těch 11 mld. nebo 9 mld. bychom ale bohužel v rozpočtu připraveném stejnou vládou Jiřího Paroubka hledali marně. Proto se tato vláda rozhodla pro pozvolný náběh zákona a navrhuje zde uplatnit postupně tři různé režimy vyplácení nemocenské. V roce 2007 bude proto ponechána zaměstnavatelům stejná sazba pojistného jako v současné době s tím, že bude zaměstnavatelům plně kompenzována náhrada mzdy, dojde však k zásadní změně administrativy, která je náročná jak pro stát, tak pro zaměstnavatele. O tom, zda nebude v dalších letech chybět stejných 11 mld. nebo 9 mld., důvodová zpráva decentně mlčí.

Zákon obsahuje celou řadu nedostatků a chyb, z nichž některé se pokusil výbor pro sociální politiku napravit, a přitom rozšířil novelu právě projednávaného zákona o další novely, a sice o novelu zákona o státní sociální podpoře, o novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, o novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a dále navrhuje změnit zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění. Například podle platné právní úpravy se nemocenské, které bude poskytováno od patnáctého dne pracovní neschopnosti, bude započítávat do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory. Přitom náhrada mzdy se do rozhodného příjmu nezapočítává. Na základě toho by docházelo od 1. ledna 2007 k nerovnému posuzování příjmů stejného charakteru pro účely státní sociální podpory. Výbor přijal pozměňovací návrh, který tuto nerovnost odstraňuje. To je jeden z příkladů.

Minulý týden zjistili pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí, že by při souběhu rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře a příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách docházelo k nespravedlnosti, která spočívá v tom, že by součet těchto dvou dávek byl výhodnější pro dítě kvalifikované podle zákona o sociálních službách jako osoba závislá v prvním stupni než pro dítě s vyšším stupněm závislosti. V podrobné rozpravě budu předkládat pozměňovací návrh vypracovaný ve spolupráci s ministerstvem. Tento návrh zmíněnou nespravedlnost napraví a věřím, že k plné spokojenosti klientů sociálního systému.

Práce kvapná málo platná. Toto přísloví dobře vystihuje úroveň zákona o nemocenském pojištění, který vláda Jiřího Paroubka doslova proválcovala Sněmovnou i přes odpor Senátu a prezidenta republiky. I přes to, že se výbor pro sociální politiku velmi snažil a předložil celou řádku pozměňovacích návrhů, zůstává v novém zákoně o nemocenském pojištění a zákonech, které se změnily v souvislosti s ním, celá řada problémů, nedostatků, a někteří experti se dokonce shodují v tom - zákon o nemocenském pojištění je ještě problematičtější než často zpochybňovaný nový zákoník práce, který má též vstoupit v účinnost k 1. 1. 2007.

Proto se domnívám, že by bylo nanejvýš vhodné a vůči našim občanům přinejmenším slušné účinnost zákona o rok odložit a v klidu pak chyby odstranit, jak již tady řekl pan ministr Petr Nečas. Proto budu v podrobné rozpravě předkládat komplexní pozměňovací návrh, který odkládá účinnost zákona o rok.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Vážená paní poslankyně, byla jste jediná přihlášená do obecné rozpravy. Ještě dám šanci - ano, vidím, že z místa se hlásí pan kolega Opálka. Prosím, ujměte se slova, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také stručně vyjádřil snad ani ne k návrhu jako k tomu, co je o něm vykládáno.

Já bych řekl, že důvod, který vedl předkladatele k předložení tohoto zákona, není ani tak v tom zákoně samotném, v zákoně o nemocenském pojištění a doprovodném zákonu, ale ve skutečnosti, že jsme v předchozím volebním období schválili řadu novel sociálních zákonů, tedy zahýbali se státním rozpočtem více, než se předpokládalo, a proto se hledají systémy, které by mohly tento propad vzhledem k tomu, že příjmy státního rozpočtu jsou omezené a pro jeho zvýšení se téměř nic nedělá, vyřešit. Takže se našlo řešení. Peníze, které měly přijít podnikatelské sféře, zůstanou na nějaký čas ještě příjmem státního rozpočtu. To je vlastně ta částka, která by v roce 2007 již patřila zaměstnavatelům, kteří by z této částky část vyplatili na nemocenské a nemalá částka by jim zbyla.

Co se týká deficitu, který je generován tímto novým návrhem, chtěl bych upozornit na stránku číslo 6 - vládní návrh zákona, tabulku. Chtěl bych říci, že tato tabulka v sobě nezahrnuje tu skutečnost, že se předpokládá po zkušenostech jak ze zahraničí, tak z úpravy toho zákona, že dojde… (Hlasitý hovor ze sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, omlouvám se. Vážení pánové, protože v tomto případě jsou to pánové, kdo zvyšují obvyklou hladinu hluku v této místnosti na neúnosnou mez, prosím vás, abyste umožnili panu poslanci Opálkovi důstojné vystoupení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP