(12.30 hodin)

Poslanec Jan Špika: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit vás s výsledky jednání hospodářského výboru ve věci činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Energetického regulačního úřadu pana Josefa Fiřta, zpravodajské zprávy poslance Jana Špiky a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, takže rozpravu končím a myslím, že můžeme přejít k hlasování o usnesení, tak jak zaznělo z úst poslance Jana Špiky.

 

Nejsou-li námitky, zahajuji hlasování pořadové číslo 55. Kdo souhlasí s usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 143 poslanců, 120 bylo pro, nikdo proti. Usnesení bylo přijato a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je

 

57.
Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005
/sněmovní tisk 6/

 

Zprávu projednal hospodářský výbor, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 6/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Sehoř a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přečetl usnesení hospodářského výboru ke zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005.

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením vystoupil na jednání rozpočtového výboru a zpravodajů výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přednesl tuto zprávu o výsledcích projednání této kapitoly vládního návrhu - to čtu něco - rozpočtu hospodářského výboru, což nyní činím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Sehoř přečetl návrh na usnesení, které je standardní - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 - můžeme podrobit tento návrh hlasování.

 

Hlasování má číslo 56 a já se ptám, kdo je pro to, aby Sněmovna tento návrh přijala. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 143 poslanců bylo pro 112, nikdo proti. Návrh byl přijat a já mohu ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je

 

58.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004)
a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality
na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006
/sněmovní tisk 7/

 

Tento materiál má uvést ministr vnitra a informatiky Ivan Langer. (Nepřichází.) Já bych poprosil někoho z klubu ODS, zdali by byli tak laskavi a kontaktovali pana ministra Langera a položili mu otázku, zdali se blíží ke sněmovně. (Hlasy z lavic ODS: Omluven, na Slovensku.)

Omluven, na Slovensku? Tak jak s tím naložíme? Kdo je pověřen, pane místopředsedo vlády, odůvodněním tohoto materiálu? Je to zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zpráva je standardní a zpravodajem je pan poslanec Tomáš Kladívko.

Takže uvede místopředseda vlády Petr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vláda České republiky předkládá pravidelnou zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004. Tato zpráva je předkládána na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. dubna 2006. Je předkládána nejenom Poslanecké sněmovně Parlamentu, ale také Bezpečnostní radě státu. Zpráva byla zpracována na základě podkladů Úřadu vlády, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany, Ministerstva financí, Národního bezpečnostního úřadu, dalších ministerstev a složek našeho bezpečnostního systémů.

Předkládaná zpráva podává aktuální informaci o vývoji kriminality, o realizovaných krocích směřujících k jejímu snižování a navrhovaných opatřeních pro další období. Obsah zprávy navazuje na předcházející zprávy v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Vychází přitom ze zásady politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které jsou definovány bezpečnostní strategií České republiky z roku 2003. Cílem zprávy je podat souhrnnou informaci o vývoji kriminality, o situaci v oblastech souvisejících s veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností a umožnit využití získaných poznatků pro boj s trestnou činností, pro přípravu rozhodnutí v oblasti legislativy, koncepčních a organizačních záměrů všech dotčených resortů.

Významnou část materiálu tvoří informace o činnosti a opatřeních Ministerstva vnitra a Policie České republiky jako hlavního garanta za oblast veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, vztahující se zejména k oblasti legislativní, preventivní, ekonomické, personální, organizační a vzdělávacím aktivitám.

Celkový počet zjištěných trestných činů v roce 2005 se snížil o 2,2 %. Třetím rokem dochází ke snižování počtu zjištěných trestných činů. Počet trestných činů v roce 2005 byl nejnižší od roku 1003. Nejvyšší podíl na celkové kriminalitě zaujímá území hlavního města Prahy, a to 28 %. Ve vývoji kriminality dochází k postupnému snižování majetkové kriminality, to je vloupání do bytů, rodinných domků a rekreačních objektů či krádež motorových vozidel a krádež věcí z automobilů. A také dochází bohužel k výraznému nárůstu - došlo - u hospodářské kriminality, tedy trestných činů úvěrového podvodu, neoprávněného držení platební karty, porušování autorského práva.

Prioritou policejní práce je koncipování její strategie jako skutečné služby veřejnosti, a to cestou eliminace kriminogenních faktorů prevence a represe. Policie České republiky bude realizovat úkoly spojené s přijetím nových zákonů, bude naplňovat protikorupční program, například organizačně-technická opatření k eliminaci korupčních rizik, což znamená především rozvoj radarů a kamerových systémů, diktafony, sazebník pokut, bezhotovostní platební styk a podobně, a bude také policie rozvíjet program prevence kriminality. V oblasti mezinárodní spolupráce bude Policie České republiky realizovat úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a prohlubovat zapojení do mezinárodních policejních aktivit, kterými jsou především Interpol, Europol, akce Sirene, Vision apod., včetně informačních systémů, a bude se připravovat na zapojení České republiky do schengenského bezpečnostního prostoru.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP