(12.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Prosím, aby se slova ujal jako první zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s jednáním hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který po vyslechnutí výkladu náměstka generálního ředitele České exportní banky Ing. Miloslava Kubišty, zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2005.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím nyní zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby nás seznámil s jednáním v rozpočtovém výboru.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor na svém jednání na 1. schůzi 27. září k Informaci o podpořeném financování na rok 2005, tisk 2, po úvodním slově náměstka generálního ředitele České exportní banky pana Kubišty, zpravodajské zprávě poslance Suchánka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2005,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2005 a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Dámy a pánové, otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nemám. Připomínám, že máme dvě shodná usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2005.

Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Podrobíme hlasování usnesení, které jste v podstatě třikrát za sebou v průběhu třech minut slyšeli. Přečtu to počtvrté.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2005."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 52. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 133 poslanců, 113 bylo pro, nikdo proti, takže usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Budeme projednávat další bod, kterým je

 

54.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005)

/sněmovní tisk 3/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení máme rozdáno jako sněmovní tisky 3/1 a 3/2. Nyní prosím opět zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miloše Melčáka, aby nás informoval o jednání výboru a případně předložil návrh na usnesení.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji opět, pane předsedající, za udělení slova. Dovolte mi, abych vás informoval, vážené kolegyně, vážení kolegové, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ředitele EGAP Ing. Pavola Parízka, zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2005.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Jednání rozpočtového výboru bylo také na první schůzi jako předešlý bod a jako u předchozího bodu rozpočtový výbor doporučuje Sněmovně, aby vzala tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Otevírám rozpravu. Připomínám, že zazněla shodná usnesení o tom, že máme vzít zprávu na vědomí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2005."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 53. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 136 poslanců, pro bylo 115, nikdo proti. Usnesení bylo přijato.

  

Děkuji pánům zpravodajům a končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

55.
Zpráva o cenové kontrole za rok 2005
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 4/

 

Prosím ministra financí Vlastimila Tlustého, aby se ujal slova a zprávu uvedl.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, z úvodního slova odcituji nejpodstatnější pasáž, a to je tato:

Tato zpráva potvrzuje průběžně zjišťované skutečnosti, tj. že rozhodující cenové kontrolní akce vykonávají finanční ředitelství, Státní energetická inspekce a Český telekomunikační úřad. Ze strany místních orgánů krajů a obcí se věnuje cenové kontrole výrazně a dlouhodobě pouze Magistrát hlavního města Prahy. Cenová kontrolní aktivita ostatních krajů a obcí je prováděna v menším rozsahu. Zejména u krajů přetrvává nedostatek zkušeností a kvalifikovaných pracovníků k výkonu cenové kontroly. Z uvedeného důvodu Ministerstvo financí poskytuje metodickou pomoc krajům formou instruktáží, metodických konzultací a podobně.

To jsou určitě nejpodstatnější fakta z této zprávy vyplývající. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Zprávu projednal kontrolní výbor. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 4/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás informoval o jednání výboru a předložil návrh na usnesení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním výkladu vrchního ředitele sekce 03 Ministerstva financí Karla Zemana, pověřeného funkcí výkonu náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě poslance Koníčka a po rozpravě vzal na vědomí Zprávu o cenové kontrole za rok 2005, sněmovní tisk 4, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 4.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, takže tuto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o usnesení, které právě zaznělo, takže věřím, že si ho všichni dobře pamatují.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 54. Kdo souhlasí s usnesením tak, jak zaznělo z úst pana poslance Koníčka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 139 poslanců, 120 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu ukončit projednávání tohoto bodu s poděkováním panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

56.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005
/sněmovní tisk 5/

 

Zprávu projednal hospodářský výbor. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 5/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Šipka a informoval nás o jednání výboru - Špika, pardon, omlouvám se - pan poslanec Jan Špika a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP