(11.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo a ministře, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Opálka, který její zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, pan ministr mi usnadnil mou roli, neboť vyčerpávajícím způsobem hovořil o obsahu. Já bych jenom ještě jednou připomenul, že se jedná o úmluvu z roku 1973, že naše ratifikace je legislativně zakotvena splněnými podmínkami v zákonu o zaměstnanosti a souvisejícím zákonu s tímto zákonem, ale také se zákoníkem práce, který má vstoupit v příštím roce v platnost.

Závěrem chci říci, že podporuji ratifikaci této úmluvy, a chce se mi říci konečně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh?

 

Ne-li, tak rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto přikázáním, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 126, nikdo proti. Tento návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Prosím, aby uvolnili místo dalším, protože budeme projednávat bod 28, kterým je

 

28.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 22/ - prvé čtení

 

Za paní ministryni Kopicovou odůvodní místopředseda vlády? Neodůvodní. Tak se chci zeptat, zdali má někdo povědomí o tom, zdali paní ministryně je nebo není připravena. (Chvíle čekání na paní ministryni.) Pan ministr Kalaš je tady na další bod. Dobře. Pan místopředseda vlády se obětavě ujme odůvodnění. Věřím, že v prvním čtení Poslanecká sněmovna přijme jeho odůvodnění. Hovoří místopředseda vlády Petr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně návrh na přijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, která byla schválena 19. října 2005 na generální konferenci UNESCO. Vláda České republiky svým usnesením ze dne 21. 9. 2005 č. 1224 vyslovila souhlas se zásadami postupu delegace České republiky na této generální konferenci a s tím, že delegace podpoří přijetí této úmluvy UNESCO. Konečný text úmluvy je součástí tohoto materiálu. Navrhují se zároveň kroky potřebné pro vstup této dohody v platnost i pro Českou republiku.

Hlavním impulsem pro přípravu úmluvy UNESCO byla tzv. Kodaňská deklarace, přijatá na Světové konferenci proti dopingu v Kodani v březnu 2003 účastníky 181 zemí, 202 národních olympijských výborů, 159 národních paralympijských výborů, 67 národních antidopingových organizací a 109 mezinárodních sportovních federací. Účelem této úmluvy UNESCO je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací po přijetí světového antidopingového kodexu a uznání světové antidopingové agentury v rámci Kodaňské deklarace.

Úmluva UNESCO vytváří celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Úmluva UNESCO navazuje na tzv. Antidopingovou úmluvu Rady Evropy, která byla přijata ve Štrasburku 16. listopadu 1989, mimochodem Českou republikou byla podepsána 28. dubna 1995 a vstoupila pro nás v platnost dne 1. 6. 1995, a navazuje také na dodatkový protokol k antidopingové úmluvě, který byl přijatý ve Varšavě 12. září 2002. Přestože Antidopingová úmluva Rady Evropy a její dodatkový protokol jsou otevřeny přistoupení pro všechny země světa, asijské a africké země odmítly k těmto úmluvám přistoupit. To je také důvod přípravy celosvětové úmluvy UNESCO.

Cílem této úmluvy je za prvé podpořit prevenci a boj proti dopingu na celosvětové úrovni a stanovit zásady výchovy a vzdělávání; za druhé definovat zákaz používání dopingových látek v souladu se světovým antidopingovým kodexem; za třetí posílit a zintenzivnit spolupráci mezi signatářskými zeměmi; za čtvrté podporovat autoritu agentury pro boj proti dopingu v mezinárodním boji proti dopingu; za páté omezit dostupnost látek s dopingovým účinkem; za šesté podpořit výzkum v oblasti boje proti dopingu; za sedmé stanovit způsob monitorování dodržování úmluvy.

Z přijetí úmluvy UNESCO vyplývají pro Českou republiku některé závazky: za prvé zabezpečit antidopingový program; za druhé poskytovat finanční prostředky na zajištění národního antidopingového programu; za třetí zabezpečit omezení dostupnosti látek a metod s dopingovými účinky; za čtvrté vytvoření a zavedení vhodného etického kodexu příslušnými profesními komorami, např. lékařskou a farmaceutickou; za páté zabezpečit v souladu s již ratifikovanou antidopingovou úmluvou a dodatkovým protokolem činnost laboratoře dopingové kontroly, jak je vyžadováno pro zachování akreditace podle světové agentury pro boj s dopingem v oblastech personálních, provozních a prostorových, ale také v rámci dlouhodobého programu materiálního vybavení.

Provádění této úmluvy UNESCO bude vyžadovat celou řadu opatření na legislativní úrovni, na úrovni ústředních orgánů státní správy. Je třeba zdůraznit, že přijetí Úmluvy UNESCO Českou republikou nevyžaduje zvýšení nároků na státní rozpočet.

Vláda České republiky tímto předkládá tuto smlouvu k ratifikaci oběma komorám Parlamentu a žádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Šeich.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP