(10.00 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Ale já v této chvíli skutečně vystupuji v roli předsedkyně petičního výboru, která vás pouze chce informovat, že občané o tuto problematiku zájem mají. Do včerejšího dne obdržela Poslanecká sněmovna celkem 11 petic obsahujících kolem 50 tisíc podpisů, které vyjadřují názor jak na raketové základny na území České republiky, tak na otázku referenda.

Vzhledem k tomu, že petiční výbor už se touto problematikou začal zabývat v souvislosti s projednávanými peticemi, uspořádal slyšení, jehož se účastnil i pan ministr Šedivý a zástupce ministerstva obrany, a bude se vzhledem k tomu, že petice průběžně docházejí dále, této problematice nepochybně ještě věnovat, doporučuji, aby pokud tisk projde prvním čtením, byl přikázán rovněž petičního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji a prosím nyní o slovo pana poslance Davida Šeicha. Poté bude hovořit pan kolega Tomáš Dub. S faktickou poznámkou Jan Schwippel.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, paní místopředsedkyně. To je věc, kterou jsem zapomněl zmínit. Tyto věci není třeba nově řešit, protože statut ozbrojených sil je řešen úmluvou - tzv. NATO SOFA z roku 1951, která řeší statut vojsk, rozumí se vojsk případně na základě dohody vyslaných na území jiného členského státu NATO. A americká strana se jednoznačně vyjádřila v tom smyslu, že tyto smlouvy by platily i v případě možné základny na našem území. A tam se v článku 2 jednoznačně uvádí, že personál takové základny musí nezbytně respektovat zákonodárství státu, na jehož území se taková základna nachází.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní prosím pana kolegu Davida Šeicha o slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já myslím, že v souvislosti s tímto zákonem je potřeba si položit jednu základní otázku, jak dalece se má tato vážená Sněmovna tímto návrhem seriózně zabývat. A s tím souvisí také otázka, jak dalece, seriózně a vážně sami předkladatelé svůj návrh myslí. Myslím si, že to jsou základní dvě otázky, na které si máme odpovídat. Není to otázka, jestli mají být na českém území základny Spojených států, radary Spojených států, či nemají být, protože žádná taková otázka v této chvíli neexistuje. Je to střelba po zajíci, který se ještě nenarodil.

Sociálně demokratická vláda řadu měsíců vedla různá technická konzultační jednání a předtím, než v zájmu nějakých drobných volebních bodů toto téma přenesla na stránky novin, tak i sociálně demokratická koaliční vláda se seriózně technicky konzultačním způsobem zabývala některými variantami a hypotézami tak jako v řadě dalších otázek národní bezpečnosti, kdy řada složek národní bezpečnosti i v těchto dnech probírá řadu otázek, variant a hypotetických možností ohrožení České republiky a zajištění její bezpečnosti, o kterých občané ani netuší, a je tomu dobře, že takovéto otázky řeší a zajišťuje jejich bezpečnost.

Neštěstím samozřejmě je, že téma národní bezpečnosti je přeneseno do populistického zkoumání na stránkách novin, že čeští komunisté v tomto tématu zcela pochopitelně ucítili své téma, zcela pochopitelně ucítili téma pro vybuzení svých voličů, že sami petice organizují a potom si na ně odpovídají a že na půdě této Poslanecké sněmovny diskusi o amerických základnách, což samozřejmě každému českému občanovi musí znít poměrně strašidelně - jednotky cizího státu, americké základny, rakety na českém území - zní to opravdu strašidelně… Skoro jsem se také začal bát, když jsem ty komunisty organizované a komunisty odpovídané petice viděl. Ale věřte tomu, že ty oznáčky jsou sice pěkné, ale musíme si říci, že je to honba za neexistující otázkou.

Spojené státy čekají volby do amerického Kongresu, kde je velmi rozdílný názor amerických demokratů a amerických konzervativců na tento pohled. Nevíme, jak tyto volby dopadnou, nevíme, jestli na tento projekt v americkém rozpočtu bude vyčleněn nějaký rozpočet k jeho financování. Spojené státy americké se rozhodly v řádu prosince tohoto roku zorganizovat určitý globální bezpečnostní test své stávající protiraketové obrany, která je na území Spojených států, zdali je systémem dostatečným, nebo je třeba tento systém rozšiřovat. Na tom závisí také další úvahy Spojených států o rozšiřování protiraketového deštníku také na území evropských států. Spojené státy samy v této otázce zdaleka nechtějí jít na úroveň tlaku na národní vlády za hranici jejich vlastní vůle.

Já myslím, že otázky národní bezpečnosti nepatří na stránky novin, že otázky národní bezpečnosti nepatří do populistického přetřásání na náměstích. Já si myslím, že otázky národní bezpečnosti právě proto, aby čeští občané mohli být skutečně v bezpečí, patří do oblasti bezpečnostních složek, armádních složek, protože občané se nemohou v této otázce seriózně vyslovit, protože jim nemůžeme dát seriózní odpovědi na jejich otázky. Nemůžeme jim dát seriózní informace pro jejich rozhodnutí. Řada těchto informací je klasifikována, je utajena, není možno takovéto informace poskytovat. Čili občané nemají možnost k této zcela návodně formulované otázce s obráceným principem referenda, to znamená nutnost nad 50 % získání hlasů, nikoli nad 50 % získání negace té otázky, seriózní informace dostat.

Já si myslím, že opravdu se jedná o střelbu na zajíce, který se dosud nenarodil. To je podstata té diskuse. Já si myslím, že každým rozvíjením této diskuse činíme to, co čeští komunisté chtějí. Já si myslím, že si sami uvědomují, že návrh zákona je legislativně špatný. Já si myslím, že i pan místopředseda Poslanecké sněmovny disponující právním vzděláním musí vědět, že návrh zákona je ústavně legislativně špatný, že nelze bez problémů takovéto referendum provést. Já si myslím, že i čeští komunisté musí vědět, že chtějí splnit svou čárku a že tímto ji splňují, ale že takovýto návrh zákona nemá v této Poslanecké sněmovně šanci získat ústavní většinu. Myslím si, že toto jsou fakta zřejmá a nemá smysl tuto diskusi dále rozpřádat.

Jakékoli rozpředení této diskuse je to, co čeští komunisté chtějí. Oni si uvědomují, že návrh zákona není myšlen vážně. Uvědomují si, že nemá šanci na získání ústavní většiny v této Poslanecké sněmovně. Uvědomují si, že se jedná o diskusi nad neexistujícím tématem. Na druhou stranu si uvědomují, že jejich voliči těmto tématům rozumějí, slyší na ně, a chtějí je získat pro větší volební zisk. Na druhou stranu si uvědomují, že laciné rozpřádání populismu o cizích jednotkách a raketách na českém území je populární. A za třetí si uvědomují také to, že pokud se o této otázce bude diskutovat, budou organizovat jejich vlastní petice, toto téma bude stále žít. Čili jakákoli diskuse je podporováním tohoto komunistického záměru. Já sám věřím, že je potřeba českým komunistům říci - splnili jste si svou čárku, vaši voliči to vidí, my ostatní na tom nebudeme asistovat a věřte tomu, že takovýto návrh nemá šanci na projití českou Poslaneckou sněmovnou. Čeští občané by měli vědět, že neférovým způsobem jsou vybuzovány jejich vášně nad neexistující otázkou a že jen slouží jako stafáž českým komunistům k tomu, aby si nahnali své volební body. O nic jiného totiž nejde.

Já doufám, že všichni kolegové, kteří takto smýšlejí, se připojí k návrhu na zamítnutí. Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk v pravé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Davidu Šeichovi. Nyní prosím pana kolegu Tomáše Duba. Po něm je přihlášen pan poslanec Ondřej Liška.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP