(16.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí, pak bychom hlasovali o návrhu na přikázání a nakonec o zkrácení lhůty na projednávání o 58 dnů. V tomto pořadí - sledujte mě, prosím - bych nechal hlasovat o všech návrzích, které padly v rozpravě. Je to tak? Můžeme tedy takto hlasovat, jak jsem to vypočítal? Můžeme, takže se do toho pustíme.

 

První návrh, který budeme hlasovat, je návrh pana poslance Bursíka, který navrhl celý tento návrh zamítnout.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předkládaného návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přítomno 137, pro hlasovalo 10, proti 61. Návrh na zamítnutí přijat nebyl.

 

Další návrh… Ne návrh - organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, takže se ptám, jestli má někdo ještě jiný výbor, který by to měl projednat. Pokud nikdo nenavrhuje, budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 24, přítomno 140, pro hlasovalo 134, proti žádný, takže jsme to přikázali. Tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

A nyní - pan poslanec Exner navrhl zkrácení lhůty projednávání o 58 dní a to je poslední hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty o 58 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V tomto hlasování, které nese pořadové číslo 25, bylo přítomno 141 poslanců, pro hlasovalo 77, proti 46. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Hospodářský výbor se bude muset sejít, jak pan poslanec Vojíř registruje. Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu, je to

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb.,
o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
/sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Opět je tady § 90 odst. 2. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ale abychom se o to pokusili, tak by tady musel být přítomen ministr financí. Nevím, jestli jsem to jen já, kdo ho nevidí, nebo tady opravdu není. Má tady pero! (Pobavení v sále.) Obracím se na místopředsedu vlády, aby zjistil, jak je možné, že pero tady je a pan ministr tu není. Dokonce i klíče! Máte pro to nějaké vysvětlení, pane místopředsedo? (Ministr financí vchází do sálu.)

Takže, pane ministře, všechno se vysvětlilo. Já bych vás poprosil, abyste uvedl číslo 574, tisk 32.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se. Z vašich slov by se dalo vydedukovat, že je-li pero, je i ministr, sice ne hned, ale přece.

Dámy a pánové, jedná se o vládní návrh, kterým se mění zákon č. 574/2002, o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky, a to na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002. Je to návrh, který předložilo a spoluvytvořilo s Ministerstvem financí Ministerstvo zemědělství.

To, jaké škody způsobily mimořádné povodně, je všeobecně známo. To, že byla část prostředků, která k tomu byla k dispozici, nevyužita, je méně známý fakt. Abych byl konkrétní, z uvedených ušetřených prostředků by měly být financovány akce v programu Ministerstva zemědělství 229114 - odstraňování následků povodní roku 2006 a odstraňování následků povodní ve státním vodohospodářském majetku, jak vyplývá z usnesení vlády z 31. května, to znamená vlády předchozí, roku letošního.

Kdybych tedy tento návrh shrnul, jedná se o dodatečné využití nevyčerpaných prostředků z těch, které byly k dispozici na základě citovaných faktů. Je to věc podle mého názoru zcela bezproblémová, navazující na kroky předchozí vlády. Očekávám, že bude také bezproblémově schválena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Uvidíme, jestli pan poslanec Josef Smýkal podobně uvede tento materiál. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, moje zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Tak jak vyplynulo ze slov předkladatele a z důvodové zprávy, kterou jste obdrželi ve sněmovním tisku 32, jedná se skutečně o stručnou a jednoduchou novelu s možností financování obnovy majetku po povodních z roku 2006. Rozpočtový výbor k tomu dal kladné stanovisko. Evropská investiční banka nemá žádné námitky proti využití finančních prostředků. To znamená: doporučuji tak, jak to přednesl pan poslanec Tlustý.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Dívám se, jestli se do ní někdo hlásí, ale nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Připomínám, že nebyla podána žádná námitka proti návrhu projednat tento návrh podle § 90 odst. 2. A protože tedy nebyla podána námitka, budeme hlasovat a rozhodneme o pokračování projednávání tohoto návrhu. K tomu svolávám poslance, protože budeme hlasovat o návrhu usnesení, který vám nyní přečtu.

Takže poslouchejte, prosím, návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 32 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno 143, pro hlasovalo 117, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen a to znamená, že můžeme pokračovat v projednávání tohoto návrhu.

 

Já proto zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu. Ptám se, kdo se do podrobné rozpravy hlásí. Protože se nehlásí vůbec nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Závěrečné slovo zřejmě netřeba. Můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP