(11.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní budeme hlasovat o zahraničním výboru. Kdo souhlasí, aby zahraniční výbor měl 18 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 188 pro 183, proti nikdo. Schválili jsme, že zahraniční výbor bude mít 18 členů.

 

Nyní budeme hlasovat o zemědělském výboru. Kdo souhlasí, aby zemědělský výbor měl 18 členů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 188 pro 184, proti nula. Tím jsme schválili, že zemědělský výbor bude mít 18 členů.

 

Podle mých záznamů jsme vyčerpali všechny výbory, které byly v rozpravě načteny, a počty jejich členů. Tento bod končím.

 

Přecházíme k bodu číslo 16, kterým je

 

16.
Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

 

Žádám nyní předsedu volební komise poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, volební komise dnes stanovila lhůtu na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny, a to do pátku 25. srpna 2006 do 18 hodin. Lhůta byla v souladu s ustanovením čl. V bod 3 volebního řádu Poslanecké sněmovny stanovena tak, aby návrhy obdržela volební komise nejpozději 24 hodin přede dnem, kdy je na pořadu ustavení výborů. To znamená nebude-li přijato nějaké nestandardní řešení, že Poslanecká sněmovna může své výbory ustavit 29. srpna.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji a táži se, zda si přeje někdo k tomuto sdělení vystoupit. Nikoho nevidím. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Ještě bych chtěl zdůraznit, že lhůta pro předložení návrhů poslaneckými kluby volební komisi byla stanovena do 25. 8 do 18 hodin. Tím tento bod končím.

 

Pokračujeme dalším bodem a to je bod

 

17.
Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, připravovat schůze Poslanecké sněmovny a navrhovat předsedovi Poslanecké sněmovny jejich termín a pořad přísluší organizačnímu výboru. Protože tento výbor bude ustaven až na 2. schůzi Poslanecké sněmovny, navrhuji přijmout k tomuto bodu usnesení, jehož návrh máte před sebou na lavici. Chci upozornit, že pracovní návrh pořadu 2. schůze byl předán na jednotlivé kluby, z nich nebyly předloženy žádné připomínky.

Nyní otevírám k tomuto bodu rozpravu a jako první byl přihlášen do rozpravy pan poslanec Kala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vzhledem k tomu, že mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny na své 2. schůzi dne 4. srpna 2006 přijal návrh usnesení Poslanecké sněmovny "k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006", a to pod usnesením mandátového a imunitního výboru číslo 7, dávám vám návrh na zařazení nového bodu do pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny s tímto názvem: "Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006" a navrhuji, aby to byl čtvrtý bod 2. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení s tím pozměňovacím návrhem, který přednesl pan poslanec Kala. Já toto usnesení přečtu a potom přistoupíme k hlasování:

Poslanecká sněmovna

1. ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny…

Vidím, že se hlásí pan poslanec Pleva. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, bylo by báječné, kdyby někdo vždycky podal k zákonu pozměňovací návrh, a pak bychom hlasovali o zákonu en bloc. Vím, že toto není zákon, ale měli bychom ctít, že napřed se hlasuje o pozměňovacím návrhu, a pak o usnesení jako celku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, i když to je samozřejmě specifická situace, jak jsem řekl v úvodu. Toto připravuje organizační výbor, takže je to něco jiného než zákon, ale budu ctít vaši poznámku, a nechám tedy hlasovat, aby za bod 3 byl zařazen bod, který přednesl pan poslanec Kala - Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006.

 

Kdo je pro takto navržený pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 187 pro 176, proti 1. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o usnesení. Přečtu usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 29. 8. 2006 ve 14 hodin.

II. Stanoví následující návrh pořadu:

1. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

2. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterým Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 - 2006

3. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

4. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006

5. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

6. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

7. Ústní interpelace

 

Nyní přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 187 poslanců hlasovalo pro návrh 178, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Chci jen poznamenat, že pozvánka vám bude poslána poštou.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, milí hosté, projednali jsme všechny body pořadu ustavující schůze. Přeji vám příjemný zbytek dne a připomínám, že na druhé schůzi Poslanecké sněmovny se sejdeme 29. 8. ve 14 hodin. Ustavující schůzi končím.

 

(Schůze skončila v 11.10 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP