Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Horníková)

Naše návrhy řešily klíčové problémy, jako je ukončení režimu osobního užívání na dobu neurčitou, přechody nájmu, výměny bytu, poskytování náhradních bytů. Naší snahou bylo respektovat ústavu, zabránit mezinárodní ostudě, neplatit desítky miliard ze státní pokladny a konečně otevřít trh s byty a umožnit slušně a důstojně bydlet sociálně slabším skupinám.

Není naší vinou ani vinou Parlamentu, že odmítáme schválit špatný zákon. Je vinou této vlády, že předkládá špatné zákony. Není povinností a úkolem Parlamentu schvalovat zákony, které mu vláda předloží, jak si myslí pan Rychetský. Myslím si, že vláda si je dobře vědoma, že předkládá zákon, který není plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Ostatně tento zákon obsahuje prvky, které obsahovaly předcházející zvláštní předpisy, které třikrát Ústavní soud zrušil. Za stávající stav tedy není v žádném případě zodpovědná Poslanecká sněmovna, potažmo Parlament, jak se domnívá pan předseda Ústavního soudu, ale jednoznačně a jedině tato vláda.

Ústavní soud jednoznačně konstatoval, že současná právní situace v oblasti nájemního práva jednostranně zvýhodňuje postavení nájemce a je v rozporu s principem rovné ochrany vlastnictví. Dále konstatoval, a upozorňuji že opakovaně, že vlastnické právo je možno omezit pouze ve veřejném zájmu, a to ze zákona a za náhradu. Opakovaně uvedl, že v demokratickém právním státě je zajištěna svoboda smluvních vztahů a vůle.

Bylo zde zmiňováno usnesení Ústavní soudu, vyjádření z 28. února 2006 ve věci zrušení některých paragrafů občanského zákoníku řešících nájemné. Skoro alibisticky bych řekla, že přehodil horký brambor Ústavní soud na soudy místo toho, aby vyzval vládu, aby konečně seriózně a zodpovědně konala.

Dámy a pánové, bohužel musím konstatovat, že i přes délku projednávání tohoto zákona a přes snahu nás všech, včetně pana ministra Martínka, se nepodařilo připravit kvalitní zákon, který lze podpořit. Předložený zákon vlastníkům domů problémy nevyřeší, mladým a sociálně slabším rodinám byty nedá, vyvolení budou nadále využívat výhod socialismu, a tak jediné, co je jisté - dojde ke zdražení nájemného.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl další příspěvek do rozpravy. Ještě se hlásí pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedo, nebudu zdržovat, jen technicky. Jako zpravodaj bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na práci na takto důležitém zákoně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo asi poslední, co zazní v rozpravě. Snad můžeme rozpravu ukončit. Zazvoním na poslance, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, protože budeme hlasovat. Ještě chce vystoupit pan ministr.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přes všechno, co zde zaznělo, chtěl bych vyzvat všechny kolegyně a kolegy v Poslanecké sněmovně, aby před tímto hlasováním opravdu zvážili všechna pro a proti. Aby zvážili i to, co Ústavní soud ve svém rozhodnutí řekl, aby zvážili všechny důsledky stávající situace pro domácí vývoj a event. i vlivy zahraniční a podle toho se rozhodli.

Protože vím, že v podstatě ze všech politických klubů při přípravě tohoto návrhu odpracovala spousta lidí spoustu práce, věřím, že v hlasování, které bude, nakonec zvítězí zdravý rozum. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám, že se už do sněmovny dostavili všichni, kdo mají zájem hlasovat. Snad můžeme přikročit k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1059/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1059/4.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Žádosti o odhlášení.) V tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné, protože pan ministr Kühnl dával návrh na odhlášení a já jsem ho přehlédl.

Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se všichni přihlásili. Návrh usnesení znovu číst nebudu, ten jste slyšeli. O usnesení budeme hlasovat nyní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 128, přítomno 181 poslanců, pro hlasovalo 95, proti 74. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Pokud to někdo nezpochybní, můžeme ukončit projednávání bodu 23. Chvilku počkám. - Prosím, pan poslanec Vondruška.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl jsem v úmyslu hlasovat ne, a hlasoval jsem omylem ano. Zpochybňuji toto hlasování a žádám, aby k mému vystoupení bylo příslušně přihlédnuto. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku, kterou vznesl pan poslanec Vondruška. Nechám o ní hlasovat. Sněmovna rozhodne.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Vondrušky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 přítomno 182 poslanců, pro hlasovalo 119, proti 9, takže námitka byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP